Blog

Kiểm tra kết quả thi IELTS – Check the IELTS test results

(English below)

Kiểm tra kết quả thi IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS đã được đưa ra và bạn có thể kiểm tra chúng trực tuyến. Kết quả có sẵn cho tất cả những người tham gia thử nghiệm đã làm bài kiểm tra trên trang web chính thức. Bạn có thể kiểm tra kết quả kiểm tra IELTS của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào tab ‘Kiểm tra kết quả. Kết quả sẽ được hiển thị trên màn hình của bạn. Bạn cũng có thể tải xuống kết quả kiểm tra IELTS của mình ở định dạng PDF.

Kết quả kiểm tra IELTS hiện có sẵn trực tuyến để bạn kiểm tra. Kết quả có sẵn cho cả hai phiên bản đào tạo học tập và chung của bài kiểm tra.

Để kiểm tra kết quả của bạn, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của IELTS. Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy kết quả kiểm tra của bạn được hiển thị trên trang tài khoản của bạn.

Kết quả kiểm tra IELTS của bạn có giá trị trong hai năm kể từ ngày kiểm tra. Sau hai năm, kết quả của bạn sẽ hết hạn và bạn sẽ cần phải lấy lại bài kiểm tra để kết quả của bạn được phát hành lại.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải đợi ít nhất ba tháng trước khi bạn có thể lấy lại bài kiểm tra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về kết quả kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của IELTS để được hỗ trợ.

Tags: IELTS

 


 

Check the IELTS test results

The IELTS test results are out and you can check them online. The results are available for all the test takers who have taken the test on the official website. You can check your IELTS test results by logging in to your account and clicking on the ‘Check Results’ tab. The results will be displayed on your screen. You can also download your IELTS test results in PDF format.

The IELTS test results are now available online for you to check. The results are available for both the academic and general training versions of the test.

To check your results, you will need to login to your account on the IELTS website. Once you have logged in, you will see your test results displayed on your account page.

Your IELTS test results are valid for two years from the date of the test. After two years, your results will expire and you will need to retake the test in order to have your results re-issued.

If you are not happy with your IELTS test results, you may be able to retake the test. However, you will need to wait at least three months before you can retake the test.

If you have any questions about your IELTS test results, you can contact the IELTS customer service team for assistance.