Blog

Kiểm tra chứng chỉ IELTS – Check IELTS certificate

(English below)

Kiểm tra chứng chỉ IELTS

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh, được phát triển bởi Syndicate kiểm tra địa phương của Đại học Cambridge. Đây là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải kiểm tra xem chứng chỉ của bạn có hợp lệ không và sẽ được tổ chức mà bạn đang đăng ký. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách làm điều này.

IELTS được công nhận rộng rãi là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện mỗi năm, tại hơn 140 quốc gia.

Chứng chỉ IELTS có giá trị trong hai năm kể từ ngày kiểm tra. Sau thời gian này, chúng không còn hợp lệ và không thể được sử dụng cho mục đích visa hoặc nhập cư.

Nếu bạn cần sử dụng chứng chỉ IELTS của mình cho mục đích visa hoặc nhập cư, bạn phải đảm bảo rằng nó vẫn còn hiệu lực. Bạn có thể làm điều này bằng cách kiểm tra ngày trên chứng chỉ của bạn.

Nếu chứng chỉ IELTS của bạn đã hết hạn, bạn có thể làm lại bài kiểm tra để nhận chứng chỉ mới.

Nếu bạn bị mất chứng chỉ IELTS, bạn có thể yêu cầu chứng chỉ thay thế từ trung tâm kiểm tra nơi bạn đã làm bài kiểm tra. Bạn sẽ cần cung cấp tên, ngày sinh và số tham chiếu kiểm tra của bạn. Có một khoản phí cho dịch vụ này.

Chứng chỉ IELTS là một phần quan trọng trong đơn đăng ký của bạn cho Visa hoặc mục đích nhập cư. Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra ngày trên chứng chỉ của bạn để đảm bảo nó vẫn còn hiệu lực. Nếu nó đã hết hạn, bạn có thể làm lại bài kiểm tra để nhận được chứng chỉ mới.

Tags: IELTS

 


 

Check IELTS certificate

IELTS (International English Language Testing System) is a test of English language proficiency, developed by the University of Cambridge Local Examination Syndicate. It is one of the world’s most popular English language proficiency tests, with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

If you are planning to take the IELTS test, it is important to check that your certificate is valid and will be accepted by the organisation you are applying to. This guide will show you how to do this.

IELTS is widely recognised as one of the most popular English language proficiency tests in the world. More than 3 million IELTS tests are taken each year, in over 140 countries.

IELTS certificates are valid for two years from the date of the test. After this time, they are no longer valid and cannot be used for visa or immigration purposes.

If you need to use your IELTS certificate for visa or immigration purposes, you must make sure that it is still valid. You can do this by checking the date on your certificate.

If your IELTS certificate has expired, you can take the test again to get a new certificate.

If you have lost your IELTS certificate, you can request a replacement certificate from the test centre where you took the test. You will need to provide your name, date of birth and test reference number. There is a fee for this service.

IELTS certificates are an important part of your application for visa or immigration purposes. Make sure you check the date on your certificate to ensure it is still valid. If it has expired, you can take the test again to get a new certificate.