Blog

Khóa học tiếng anh IELTS – IELTS English course

(English below)

Khóa học tiếng anh IELTS

Khóa học tiếng Anh

Khóa học tiếng Anh IELTS

Cách cải thiện điểm IELTS của bạn bằng cách tham gia khóa học tiếng Anh IELTS

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra tiếng Anh IELTS? Nếu vậy, bạn có thể tự hỏi khóa học tiếng Anh IELTS tốt nhất là gì.

Bài kiểm tra tiếng Anh của IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Các phần nghe và đọc giống nhau cho tất cả các phiên bản của bài kiểm tra IELTS, nhưng các phần viết và nói là khác nhau đối với các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Nếu bạn đang thực hiện phiên bản học thuật của bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần hoàn thành một nhiệm vụ viết yêu cầu bạn phân tích và so sánh hai đoạn văn bản. Đối với phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra, bạn sẽ cần viết một lá thư để đáp lại một tình huống nhất định.

Phần nói cũng khác nhau cho hai phiên bản của bài kiểm tra. Đối với phiên bản học thuật, bạn sẽ cần phải trình bày về một chủ đề nhất định. Đối với phiên bản đào tạo chung, bạn sẽ cần phải có một cuộc trò chuyện với giám khảo về các chủ đề hàng ngày.

Vì vậy, bạn nên chọn khóa học tiếng Anh nào?

Có nhiều khóa học tiếng Anh IELTS khác nhau có sẵn, vì vậy có thể khó biết cách nào là tốt nhất cho bạn. Dưới đây là một số điều cần xem xét khi chọn khóa học tiếng Anh IELTS:

1. Loại bài kiểm tra IELTS bạn đang thực hiện

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra IELTS có các phần viết và nói khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn một khóa học tiếng Anh IELTS phù hợp với phiên bản bài kiểm tra bạn đang thực hiện.

2. Mức độ tiếng Anh của bạn

Nếu bạn là người học tiếng Anh mới bắt đầu, bạn sẽ cần chọn một khóa học được thiết kế cho người mới bắt đầu. Không có điểm nào trong việc chọn một khóa học quá khó khăn cho bạn, vì bạn sẽ không thể hiểu được tài liệu.

3. Ngân sách của bạn

Các khóa học tiếng Anh của IELTS có thể tốn kém, vì vậy bạn sẽ cần xem xét ngân sách của mình khi chọn một khóa học. Có nhiều tùy chọn rẻ hơn có sẵn, vì vậy bạn sẽ có thể tìm thấy một khóa học nằm trong ngân sách của bạn.

4. Độ dài của khóa học

Một số khóa học tiếng Anh IELTS chỉ dài một vài tuần, trong khi những người khác dài vài tháng. Xem xét bao nhiêu thời gian bạn phải dành để học trước khi chọn một khóa học.

5. Vị trí của khóa học

Nếu bạn đang tham gia một khóa học tiếng Anh IELTS ở quê nhà, bạn sẽ cần xem xét vị trí của khóa học. Một số khóa học được tổ chức tại các địa điểm từ xa, có thể khó đến.

6. Lịch trình của khóa học

Một số khóa học tiếng Anh IELTS được tổ chức vào ban ngày, trong khi những người khác được tổ chức vào buổi tối hoặc vào cuối tuần. Hãy xem xét các cam kết công việc và gia đình của bạn trước khi bạn chọn một khóa học.

7. Định dạng của khóa học

Các khóa học tiếng Anh của IELTS có sẵn trong nhiều định dạng khác nhau, bao gồm các lớp học trực tiếp, các khóa học trực tuyến và các khóa học tự học. Hãy xem xét phong cách học tập và sở thích của bạn trước khi bạn chọn một khóa học.

8. Danh tiếng của khóa học

Khi bạn chọn một khóa học tiếng Anh IELTS, bạn sẽ muốn chọn một khóa học có danh tiếng tốt. Đọc đánh giá trực tuyến của khóa học trước khi bạn đăng ký.

9. Giá của khóa học

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, các khóa học tiếng Anh IELTS có thể tốn kém. Hãy chắc chắn rằng bạn so sánh giá của khóa học trước khi bạn đăng ký.

10. Đảm bảo sự hài lòng

Một số khóa học tiếng Anh IELTS cung cấp một đảm bảo sự hài lòng. Điều này có nghĩa là nếu bạn không hài lòng với khóa học, bạn có thể lấy lại tiền của mình. Hãy xem xét liệu điều này có quan trọng đối với bạn trước khi bạn chọn một khóa học hay không.

Bây giờ bạn đã biết những gì cần xem xét khi chọn một khóa học tiếng Anh IELTS, bạn có thể bắt đầu tìm kiếm khóa học tốt nhất cho bạn.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

IELTS English course

IELTS English course

IELTS English course

How to improve your IELTS score by taking an IELTS English course

Are you planning on taking the IELTS English test? If so, you may be wondering what the best IELTS English course is.

The IELTS English test is made up of four sections: listening, reading, writing, and speaking. The listening and reading sections are the same for all versions of the IELTS test, but the writing and speaking sections are different for the Academic and General Training versions of the test.

If you are taking the Academic version of the IELTS test, you will need to complete a writing task that requires you to analyse and compare two pieces of text. For the General Training version of the test, you will need to write a letter in response to a given situation.

The speaking section is also different for the two versions of the test. For the Academic version, you will need to give a presentation on a given topic. For the General Training version, you will need to have a conversation with the examiner about everyday topics.

So, which IELTS English course should you choose?

There are many different IELTS English courses available, so it can be difficult to know which one is the best for you. Here are some things to consider when choosing an IELTS English course:

1. The type of IELTS test you are taking

As we mentioned above, the Academic and General Training versions of the IELTS test have different writing and speaking sections. Make sure you choose an IELTS English course that is appropriate for the version of the test you are taking.

2. Your level of English

If you are a beginner English learner, you will need to choose a course that is designed for beginners. There is no point in choosing a course that is too difficult for you, as you will not be able to understand the material.

3. Your budget

IELTS English courses can be expensive, so you will need to consider your budget when choosing a course. There are many cheaper options available, so you should be able to find a course that is within your budget.

4. The length of the course

Some IELTS English courses are only a few weeks long, while others are several months long. Consider how much time you have to dedicate to studying before you choose a course.

5. The location of the course

If you are taking an IELTS English course in your home country, you will need to consider the location of the course. Some courses are held in remote locations, which can be difficult to get to.

6. The schedule of the course

Some IELTS English courses are held during the day, while others are held in the evening or on weekends. Consider your work and family commitments before you choose a course.

7. The format of the course

IELTS English courses are available in a variety of formats, including in-person classes, online courses, and self-study courses. Consider your learning style and preferences before you choose a course.

8. The reputation of the course

When you are choosing an IELTS English course, you will want to choose a course that has a good reputation. Read online reviews of the course before you enroll.

9. The price of the course

As we mentioned above, IELTS English courses can be expensive. Make sure you compare the price of the course before you enroll.

10. The satisfaction guarantee

Some IELTS English courses offer a satisfaction guarantee. This means that if you are not satisfied with the course, you can get your money back. Consider whether this is important to you before you choose a course.

Now that you know what to consider when choosing an IELTS English course, you can start looking for the best course for you.