Blog

Khoa hoc luyen thi IELTS – IELTS science

(English below)

Khoa hoc luyen thi IELTS

Khoa học IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, hoặc IELTS /ˈAɪ.ɛlts/, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC, PTE Academy và OPI/OPIC.

Bài kiểm tra được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Khoa học là một phần quan trọng của Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS), một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không phải người bản xứ muốn học tại các trường đại học nói tiếng Anh. thi thử khoa học IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu và giải thích thông tin khoa học của một ứng cử viên. Do đó, điều cần thiết là các ứng cử viên có một sự hiểu biết tốt về các khái niệm khoa học và có thể áp dụng chúng vào các tình huống trong thế giới thực.

thi thử khoa học IELTS được chia thành hai phần: phần nghe và đọc. Trong phần nghe, các ứng cử viên sẽ nghe một loạt các bài giảng hoặc cuộc trò chuyện được ghi lại và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì họ đã nghe. Trong phần Đọc, các ứng cử viên sẽ đọc một lựa chọn các văn bản và trả lời các câu hỏi dựa trên những gì họ đã đọc.

Cả hai phần của bài kiểm tra khoa học IELTS đều được định thời và các ứng cử viên được khuyên nên sử dụng thời gian của họ một cách khôn ngoan. Các ứng viên nên cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi trong cả hai phần, ngay cả khi họ không chắc chắn về câu trả lời đúng. Không có đánh dấu tiêu cực cho các câu trả lời không chính xác, vì vậy tốt hơn là đoán còn hơn để để trống một câu hỏi.

thi thử khoa học IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức về trình độ tiếng Anh, nhưng nó không phải là một bài kiểm tra không thể vượt qua. Với một số chuẩn bị và thực hành, bất kỳ ứng cử viên nào cũng có thể thành công trong bài kiểm tra khoa học IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS science

IELTS Science

The International English Language Testing System, or IELTS /ˈaɪ.ɛlts/, is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC, PTE Academic and OPI/OPIc.

The test is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

Science is a vital part of the International English Language Testing System (IELTS), an English proficiency test for non-native English speakers who wish to study at English-speaking universities. The IELTS Science test is designed to assess a candidate’s ability to understand and interpret scientific information. It is therefore essential that candidates have a good understanding of scientific concepts and be able to apply them to real-world situations.

The IELTS Science test is divided into two sections: the listening and reading sections. In the listening section, candidates will listen to a series of recorded lectures or conversations and answer questions based on what they have heard. In the reading section, candidates will read a selection of texts and answer questions based on what they have read.

Both sections of the IELTS Science test are timed, and candidates are advised to use their time wisely. Candidates should attempt to answer all questions in both sections, even if they are unsure of the correct answer. There is no negative marking for incorrect answers, so it is better to guess than to leave a question blank.

The IELTS Science test is a challenging test of English proficiency, but it is not an insurmountable one. With some preparation and practice, any candidate can succeed on the IELTS Science test.