Blog

Khi nào nên cho trẻ học tiếng anh – When should children learn English

(English below)

Khi nào nên cho trẻ học tiếng anh

Khi nào trẻ nên học tiếng Anh

tuổi tốt nhất cho trẻ em bắt đầu học tiếng Anh

Một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực giáo dục là khi trẻ em nên bắt đầu học tiếng Anh. Mặc dù một số người tin rằng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu, những người khác tin rằng có một độ tuổi nhất định mà trẻ em có nhiều khả năng tiếp nhận ngôn ngữ. Vì vậy, khi nào là thời điểm tốt nhất để trẻ em bắt đầu học tiếng Anh?

Có một số yếu tố cần xem xét khi trả lời câu hỏi này. Đầu tiên, điều quan trọng là phải hiểu cách trẻ học ngôn ngữ. Thứ hai, chúng ta phải xem xét lợi ích của việc học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Và cuối cùng, chúng ta phải cân nhắc những hạn chế tiềm năng của việc bắt đầu hướng dẫn tiếng Anh quá sớm.

Trẻ em học ngôn ngữ khác với người lớn. Họ có nhiều khả năng chọn ngôn ngữ thứ hai nếu họ tiếp xúc với nó khi còn trẻ. Điều này là do bộ não của họ là nhiều người dẻo và có thể dễ dàng học hỏi những điều mới hơn. Ngoài ra, trẻ em không tự giác như người lớn và có nhiều khả năng thử những điều mới.

Có một số lợi ích để bắt đầu hướng dẫn tiếng Anh sớm. Đối với một, nó có thể giúp trẻ em phát triển sự hiểu biết tốt hơn về thế giới. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế của kinh doanh và thương mại, và ước tính vào năm 2050, hai phần ba dân số thế giới sẽ có thể nói nó. Điều này có nghĩa là trẻ em bắt đầu học tiếng Anh sớm sẽ có một lợi thế đáng kể trên thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, hướng dẫn tiếng Anh sớm có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng nhận thức tốt hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em song ngữ vượt trội so với các đồng nghiệp đơn ngữ của chúng trong các bài kiểm tra chức năng điều hành, bao gồm các kỹ năng như lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và đa nhiệm.

Cuối cùng, hướng dẫn tiếng Anh sớm có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng xã hội mạnh mẽ hơn. Trẻ em song ngữ thường hướng ngoại hơn và có khả năng giao tiếp tốt hơn với những người từ các nền văn hóa khác nhau. Đây là một kỹ năng quan trọng trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa.

Có một vài nhược điểm tiềm năng để bắt đầu hướng dẫn tiếng Anh quá sớm. Đầu tiên, điều quan trọng là đảm bảo rằng trẻ em nhận được hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trước. Điều này là do nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em nhận được hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trước tiên có kết quả lâu dài tốt hơn. Ngoài ra, điều quan trọng là đảm bảo rằng trẻ em nhận được hướng dẫn chất lượng. Hướng dẫn tiếng Anh sớm nên được cung cấp bởi một giáo viên có trình độ trong một môi trường có cấu trúc tốt.

Vì vậy, khi nào là thời điểm tốt nhất để trẻ em bắt đầu học tiếng Anh? Câu trả lời không rõ ràng. Tuy nhiên, có một số yếu tố cần xem xét, bao gồm cách trẻ học ngôn ngữ, lợi ích của hướng dẫn tiếng Anh sớm và những hạn chế tiềm năng của việc bắt đầu quá sớm. Cuối cùng, quyết định nên được đưa ra trên cơ sở từng trường hợp, có tính đến nhu cầu của từng trẻ.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

When should children learn English

When should children learn English

The best age for children to start learning English

One of the most controversial questions in the field of education is when children should start learning English. While some believe that it is never too early to start, others believe that there is a certain age at which children are more likely to pick up the language. So, when is the best time for children to start learning English?

There are a number of factors to consider when answering this question. First, it is important to understand how children learn languages. Second, we must consider the benefits of learning English at an early age. And finally, we must weigh the potential drawbacks of starting English instruction too early.

Children learn languages differently than adults. They are more likely to pick up a second language if they are exposed to it at a young age. This is because their brains are more “plastic” and are able to more easily learn new things. Additionally, children are not as self-conscious as adults and are more likely to try new things.

There are a number of benefits to starting English instruction early. For one, it can help children develop a better understanding of the world. English is the international language of business and commerce, and it is estimated that by 2050, two-thirds of the world’s population will be able to speak it. This means that children who start learning English early will have a significant advantage in the global marketplace.

Additionally, early English instruction can help children develop better cognitive skills. Studies have shown that bilingual children outperform their monolingual peers on tests of executive function, which includes skills such as planning, problem-solving, and multitasking.

Finally, early English instruction can help children develop stronger social skills. Bilingual children are often more outgoing and are better able to communicate with people from different cultures. This is an important skill in today’s increasingly globalized world.

There are a few potential drawbacks to starting English instruction too early. First, it is important to make sure that children receive instruction in their native language first. This is because research has shown that children who receive instruction in their native language first have better long-term outcomes. Additionally, it is important to make sure that children receive quality instruction. Early English instruction should be provided by a qualified teacher in a well-structured environment.

So, when is the best time for children to start learning English? The answer is not clear-cut. However, there are a number of factors to consider, including how children learn languages, the benefits of early English instruction, and the potential drawbacks of starting too early. Ultimately, the decision should be made on a case-by-case basis, taking into account the needs of the individual child.