Blog

IELTS vietnam – IELTS Vietnam

(English below)

IELTS vietnam

IELTS Việt Nam

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

IELTS Việt Nam là một trung tâm thử nghiệm IELTS ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các bài kiểm tra IELTS tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Da Nang.

IELTS Việt Nam

IELTS Việt Nam là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL.

IELTS Việt Nam được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS Việt Nam là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần phổ biến nhất thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được công nhận bởi cả bốn quốc gia nói tiếng Anh: Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích học tập, công việc và di cư ở Việt Nam.

IELTS Việt Nam có sẵn trong hai phiên bản:

IELTS Học thuật: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, mất 2 giờ 45 phút.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần:

Lắng nghe: 30 phút

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Nói: 11 phút14 phút

Các trình thực hiện kiểm tra IELTS sẽ nhận được điểm số trên thang điểm 9, từ ban nhạc 1 (không phải người dùng) đến ban nhạc 9 (người dùng chuyên gia).

Các trung tâm thi thử của IELTS Việt Nam được đặt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Da Nang.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web IELTS Việt Nam.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Vietnam

IELTS Vietnam

IELTS is the world’s most popular English language test. Over 3 million people take the test each year.

IELTS Vietnam is an IELTS test centre in Vietnam. We offer IELTS tests in Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

IELTS Vietnam

IELTS Vietnam is the international English language testing system which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations.

IELTS Vietnam is recognised by over 9,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS Vietnam is the world’s most popular high-stakes English language test, with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is the only English language test that is recognised by all four English-speaking countries: Australia, Canada, New Zealand and the United Kingdom.

IELTS is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes in Vietnam.

IELTS Vietnam is available in two versions:

IELTS Academic: for people applying for tertiary education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training: for those who are going to English-speaking countries to do secondary education, work experience or training programs.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test which takes 2 hours and 45 minutes.

The test is divided into four sections:

Listening: 30 minutes

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Speaking: 11–14 minutes

IELTS test takers will receive a score on a 9-band scale, ranging from Band 1 (Non-user) to Band 9 (Expert User).

IELTS Vietnam test centres are located in Hanoi, Ho Chi Minh City and Da Nang.

For more information, please visit the IELTS Vietnam website.