Blog

IELTS tra điểm – IELTS check points

(English below)

IELTS tra điểm

Có một số điểm kiểm tra IELTS trên khắp thế giới, nơi những người tham gia thử nghiệm tiềm năng có thể đi để làm bài kiểm tra IELTS. Những điểm kiểm tra này thường được đặt tại các trường đại học hoặc các tổ chức giáo dục khác.

Vị trí điểm kiểm tra IELTS

Có các điểm kiểm tra IELTS nằm ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Dưới đây là danh sách một số điểm kiểm tra phổ biến nhất:

-Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
-Vương quốc Anh
-Châu Úc
-Newnew Zealand
-Canada

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Để có được điểm tốt trong bài kiểm tra IELTS, bạn cần đảm bảo rằng bạn đạt được tất cả các điểm kiểm tra trong mỗi phần.

Trong phần đọc, có ba điểm kiểm tra:

1. Đọc cho ý chính

2. Đọc để biết chi tiết

3. Hiểu những suy luận và ý nghĩa

Trong phần viết, có hai điểm kiểm tra:

1. Thành tích

2. Sự kết hợp và sự gắn kết

Trong phần nghe, có ba điểm kiểm tra:

1. Hướng dẫn theo hướng dẫn

2. Hiểu những ý tưởng chính

3. Hiểu chi tiết

Trong phần Phát biểu, có bốn điểm kiểm tra:

1. Sự lưu loát và sự gắn kết

2. Tài nguyên từ vựng

3. Phát âm

4. Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

Để đảm bảo bạn đạt được tất cả các điểm kiểm tra, bạn cần chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS bằng cách thực hiện nhiều hoạt động.

Đây là một số ý tưởng:

1. Thực hiện bài kiểm tra thực hành IELTS trong các điều kiện thời gian.

2. Thực hiện một số nhiệm vụ viết thời gian.

3. Thực hành các kỹ năng nghe của bạn bằng cách xem TV hoặc phim với âm thanh bị tắt và cố gắng xác định các ý tưởng và chi tiết chính.

4. Thực hành kỹ năng nói của bạn bằng cách nói chuyện với bạn bè và gia đình bằng tiếng Anh.

5. Đọc một loạt các văn bản, cả hư cấu và phi hư cấu, để cải thiện kỹ năng đọc của bạn.

Bằng cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS theo cách này, bạn sẽ có thể đạt được tất cả các điểm kiểm tra và nhận được điểm số bạn cần.

Tags: IELTS

 


 

IELTS check points

There are several IELTS check points around the world where potential test takers can go to take the IELTS test. These check points are usually located at universities or other educational institutions.

IELTS Check Point Locations

There are IELTS check points located in many different countries around the world. Here is a list of some of the most popular check points:

-The United States of America
-The United Kingdom
-Australia
-New Zealand
-Canada

The IELTS test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

To get a good score on the IELTS test, you need to make sure you hit all the check points in each section.

In the Reading section, there are three check points:

1. Reading for gist

2. Reading for detail

3. Understanding inferences and implications

In the Writing section, there are two check points:

1.Task Achievement

2. Coherence and Cohesion

In the Listening section, there are three check points:

1. Following directions

2. Understanding main ideas

3. Understanding details

In the Speaking section, there are four check points:

1. Fluency and coherence

2. Lexical resource

3. Pronunciation

4. Grammatical range and accuracy

To make sure you hit all the check points, you need to prepare for the IELTS test by doing a variety of activities.

Here are some ideas:

1. Take an IELTS practice test under timed conditions.

2. Do some timed writing tasks.

3. Practice your listening skills by watching TV or movies with the sound turned off and trying to identify the main ideas and details.

4. Practice your speaking skills by talking to friends and family in English.

5. Read a variety of texts, both fiction and non-fiction, to improve your reading skills.

By preparing for the IELTS test in this way, you will be able to hit all the check points and get the score you need.