Blog

IELTS tphcm – IELTS HCMC

(English below)

IELTS tphcm

IELTS HCMC

IELTS HCMC là trung tâm thử nghiệm IELTS hàng đầu tại Việt Nam. IELTS HCMC cung cấp một loạt các ngày thử nghiệm IELTS và địa điểm trên khắp Việt Nam. IELTS HCMC cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị thử nghiệm IELTS, cả trực tuyến và trực tiếp.

IELTS trong HCMC

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Được thực hiện bởi hơn 2 triệu người mỗi năm, IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng viên thực hiện các bài kiểm tra nghe và nói giống nhau, nhưng có một sự lựa chọn về bài kiểm tra đọc và viết, tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện các phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. Nó được công nhận rộng rãi là một thước đo đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh và được sử dụng bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng trên khắp thế giới.

IELTS trong HCMC được cung cấp bởi Hội đồng Anh và IDP IELTS. Phí kiểm tra là $ 330.

thi thử IELTS có sẵn ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính. thi thử trên giấy hiện có sẵn trong HCMC, trong khi thi thử được giao bằng máy tính có sẵn ở Hà Nội và Danna.

IELTS học thuật

Phiên bản học thuật của bài kiểm tra IELTS dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Bài kiểm tra tập trung vào loại ngôn ngữ học thuật được sử dụng trong nghiên cứu cấp đại học.

Đào tạo chung của IELTS

Phiên bản đào tạo chung của bài kiểm tra IELTS là dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc muốn đăng ký chương trình đào tạo đòi hỏi mức độ thành thạo tối thiểu bằng tiếng Anh . Bài kiểm tra tập trung vào các kỹ năng sinh tồn cơ bản trong bối cảnh xã hội và nơi làm việc rộng lớn.

Định dạng thi thử IELTS

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần:

Lắng nghe – 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển giao)

Đọc – 60 phút

Viết – 60 phút

Phát biểu-11-14 phút

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Lắng nghe

Bài kiểm tra nghe dài 30 phút (cộng với 10 phút thời gian chuyển giao) và được chia thành bốn phần. Các ứng viên được cung cấp một tập sách nghe và một bảng câu trả lời. Họ được dành thời gian để xem qua các câu hỏi trước khi ghi âm bắt đầu. Các bản ghi được phát một lần chỉ.

Bài kiểm tra nghe là trong bốn phần. Trong mỗi phần, các ứng viên nghe một bản ghi âm khác nhau và trả lời một bộ câu hỏi khác nhau.

Đọc

Bài kiểm tra đọc dài 60 phút và được chia thành ba phần. Các ứng viên được cung cấp một cuốn sách nhỏ đọc và một bảng câu trả lời. Họ được dành thời gian để xem qua các câu hỏi trước khi đọc các đoạn đọc. Các đoạn văn chỉ được đọc một lần.

Bài kiểm tra đọc là trong ba phần. Trong mỗi phần, các ứng cử viên đọc một văn bản khác nhau và trả lời một bộ câu hỏi khác nhau.

Viết

Bài kiểm tra viết dài 60 phút và được chia thành hai phần. Các ứng viên được cung cấp một tập sách viết và một bảng câu trả lời. Họ được dành thời gian để xem qua các câu hỏi trước khi bắt đầu viết.

Bài kiểm tra viết là hai phần. Trong Phần 1, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận ngắn để đáp lại một tình huống cụ thể. Trong Phần 2, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Nói

Bài kiểm tra nói dài 11-14 phút và được chia thành ba phần. Các ứng viên được phỏng vấn bởi một giám khảo IELTS được đào tạo. Giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi của ứng cử viên về bản thân, nhà của họ, công việc, sở thích của họ và các chủ đề khác.

Bài kiểm tra nói là trong ba phần. Trong Phần 1, giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi của ứng cử viên về bản thân, nhà của họ, công việc, sở thích của họ và các chủ đề khác. Trong Phần 2, ứng viên được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề cụ thể. Họ có một phút để chuẩn bị trước khi nói trong hai phút. Trong Phần 3, giám khảo sẽ hỏi ứng viên thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2.

Ghi điểm của IELTS

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh. Bài kiểm tra được xếp loại theo cách này để có thể so sánh hiệu suất của các ứng cử viên đã làm bài kiểm tra vào các thời điểm khác nhau và trong các điều kiện khác nhau.

Bài kiểm tra IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với mức độ thành thạo tiếng Anh.

Ban nhạc 9 – Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8 – Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7 – Người dùng tốt

Ban nhạc 6 – Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5 – Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4 – Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3 – Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2 – Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1-không phải người dùng

Các bài kiểm tra nói và viết được đánh dấu bởi các giám khảo IELTS được đào tạo. Các bài kiểm tra nghe và đọc được đánh dấu bằng máy tính.

Kết quả kiểm tra IELTS

Kết quả kiểm tra IELTS có sẵn 13 ngày sau ngày thi thử. Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

Ngày kiểm tra IELTS

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn trong suốt cả năm.

Tags: IELTS

 


 

IELTS HCMC

IELTS HCMC

IELTS HCMC is the leading IELTS test center in Vietnam. IELTS HCMC offers a wide range of IELTS test dates and locations throughout Vietnam. IELTS HCMC also offers a wide range of IELTS test preparation courses, both online and in-person.

IELTS in HCMC

The IELTS (International English Language Testing System) is the world’s most popular English language test. Taken by over 2 million people each year, the IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The IELTS test has four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking tests, but there is a choice of Reading and Writing tests, depending on whether you are taking the Academic or General Training versions of the test.

The IELTS test is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. It is widely recognised as a reliable measure of English language proficiency and is used by universities and employers around the world.

IELTS in HCMC is offered by the British Council and IDP IELTS. The test fee is $330.

The IELTS test is available in both paper-based and computer-delivered formats. Paper-based testing is currently available in HCMC, while computer-delivered testing is available in Hanoi and Danang.

IELTS Academic

The Academic version of the IELTS test is for people who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to join a professional organisation where English is the language of communication. The test focuses on the sort of academic language that is used in tertiary level study.

IELTS General Training

The General Training version of the IELTS test is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who want to apply for a training programme that requires a minimum level of proficiency in English. The test focuses on basic survival skills in broad social and workplace contexts.

IELTS test format

The IELTS test is made up of four parts:

Listening – 30 minutes (plus 10 minutes’ transfer time)

Reading – 60 minutes

Writing – 60 minutes

Speaking – 11-14 minutes

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Listening

The Listening test is 30 minutes long (plus 10 minutes’ transfer time) and is divided into four parts. Candidates are given a listening booklet and an answer sheet. They are given time to look through the questions before the recording starts. The recording is played ONCE only.

The Listening test is in four parts. In each part, candidates listen to a different recording and answer a different set of questions.

Reading

The Reading test is 60 minutes long and is divided into three parts. Candidates are given a reading booklet and an answer sheet. They are given time to look through the questions before the reading passages are read. The passages are read ONCE only.

The Reading test is in three parts. In each part, candidates read a different text and answer a different set of questions.

Writing

The Writing test is 60 minutes long and is divided into two parts. Candidates are given a writing booklet and an answer sheet. They are given time to look through the questions before they start writing.

The Writing test is in two parts. In Part 1, candidates are asked to write a short essay in response to a particular situation. In Part 2, candidates are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

Speaking

The Speaking test is 11-14 minutes long and is divided into three parts. Candidates are interviewed by a trained IELTS Examiner. The Examiner will ask the candidate questions about themselves, their homes, their jobs, their interests and other topics.

The Speaking test is in three parts. In Part 1, the Examiner will ask the candidate questions about themselves, their homes, their jobs, their interests and other topics. In Part 2, the candidate is given a task card with a particular topic. They have one minute to prepare before speaking for two minutes. In Part 3, the Examiner will ask the candidate further questions about the topic in Part 2.

IELTS scoring

The IELTS test is marked on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English language proficiency. The test is graded in this way so that it is possible to compare the performance of candidates who have taken the test at different times and in different conditions.

The IELTS test is marked on a 9-band scale, with each band corresponding to a level of English language proficiency.

Band 9 – Expert user

Band 8 – Very good user

Band 7 – Good user

Band 6 – Competent user

Band 5 – Modest user

Band 4 – Limited user

Band 3 – Extremely limited user

Band 2 – Intermittent user

Band 1 – Non-user

The Speaking and Writing tests are marked by trained IELTS Examiners. The Listening and Reading tests are marked by computer.

IELTS test results

IELTS test results are available 13 days after the test date. Test results are valid for two years.

IELTS test dates

IELTS test dates are available throughout the year.