Blog

IELTS thi thử – IELTS test test

(English below)

IELTS thi thử

IELTS là viết tắt của hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là một bài kiểm tra đo lường khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn kỹ năng được kiểm tra trong mỗi mô -đun IELTS: đào tạo học thuật và nói chung.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó đánh giá liệu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo tại một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong việc lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan di trú và các cơ quan chính phủ.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký công việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Kết quả IELTS được báo cáo trên một mẫu báo cáo thi thử (TRF). TRF được đăng lên người làm bài kiểm tra và có giá trị trong hai năm kể từ ngày kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh. Nó được sử dụng bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký công việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Kết quả IELTS được báo cáo trên một mẫu báo cáo thi thử (TRF). TRF được đăng lên người làm bài kiểm tra và có giá trị trong hai năm kể từ ngày kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận về trình độ tiếng Anh. Nó được sử dụng bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký công việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp

IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Bài kiểm tra nói có thể vào cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các bài kiểm tra khác.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Các bài kiểm tra nghe, đọc và viết được hoàn thành trong cùng một ngày.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với năng lực được chỉ định bằng tiếng Anh.

Kết quả IELTS được báo cáo trên một mẫu báo cáo thi thử (TRF). TRF được đăng lên người làm bài kiểm tra và có giá trị trong hai năm kể từ ngày kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

IELTS test test

IELTS stands for International English Language Testing System. It is a test that measures the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All four skills are tested in each of the IELTS modules: Academic and General Training.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. It assesses whether you are ready to begin studying or training in an English-speaking university or institution.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs. It assesses your English-language skills in listening, reading, writing and speaking.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is the world’s most popular English language test. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is jointly owned by British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or applying for work where English is the language of communication

IELTS tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking.

The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS is a paper-based test. The Listening, Reading and Writing tests are completed in the same day.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

IELTS results are reported on a Test Report Form (TRF). The TRF is posted to the test taker and is valid for two years from the date of the test.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency. It is used by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or applying for work where English is the language of communication

IELTS tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking.

The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS is a paper-based test. The Listening, Reading and Writing tests are completed in the same day.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

IELTS results are reported on a Test Report Form (TRF). The TRF is posted to the test taker and is valid for two years from the date of the test.

IELTS is an internationally recognised test of English language proficiency. It is used by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those planning to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or applying for work where English is the language of communication

IELTS tests all four language skills: listening, reading, writing and speaking.

The Listening, Reading and Writing tests are done in one sitting. The Speaking test may be on the same day or up to seven days before or after the other tests.

IELTS is a paper-based test. The Listening, Reading and Writing tests are completed in the same day.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band corresponding to a specified competence in English.

IELTS results are reported on a Test Report Form (TRF). The TRF is posted to the test taker and is valid for two years from the date of the test.