Blog

IELTS road – IELTS Road

(English below)

IELTS road

để thành công

Đường đến thành công

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh. IELTS đo lường khả năng sử dụng của bạn và hiểu tiếng Anh ở cấp đại học. Nó được chấp nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng và các cơ quan chuyên môn.

IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần tiếng Anh cho mục đích làm việc.

IELTS là một thử nghiệm đầy thách thức, nhưng với sự chuẩn bị thích hợp, nó chắc chắn có thể đạt được. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn tất cả các mẹo và chiến lược bạn cần để ghi điểm cao trên IELTS.

IELTS Road là một trang web cung cấp thông tin và tài nguyên cho những người đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Trang web được tạo ra bởi hai giám khảo IELTS, những người có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và chuẩn bị cho sinh viên cho kỳ thi IELTS.

Trang web IELTS Road là một nguồn tài nguyên toàn diện cho những người muốn cải thiện điểm IELTS của họ. Trang web bao gồm các mẹo IELTS, bài kiểm tra thực hành và lời khuyên từ các chuyên gia IELTS. Trang web IELTS Road là một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho những người nghiêm túc trong việc cải thiện điểm IELTS của họ.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Road

to Success

IELTS Road to Success

The IELTS, or International English Language Testing System, is an English proficiency test that is required for non-native English speakers who wish to study or work in English-speaking countries. The IELTS measures your ability to use and understand English at a university level. It is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, and professional bodies.

The IELTS is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is intended for those who wish to pursue higher education, while the General Training Module is for those who want to migrate to an English-speaking country or who need English for work purposes.

The IELTS is a challenging test, but with proper preparation, it is definitely achievable. This guide will give you all the tips and strategies you need to score high on the IELTS.

IELTS Road is a website that provides information and resources for people who are preparing for the IELTS exam. The site was created by two IELTS examiners, who have a wealth of experience in teaching and preparing students for the IELTS exam.

The IELTS Road website is a comprehensive resource for people who want to improve their IELTS score. The site includes IELTS tips, practice tests, and advice from IELTS experts. The IELTS Road website is an excellent resource for people who are serious about improving their IELTS score.