Blog

IELTS result british council vietnam – IELTS Result British Council Vietnam

(English below)

IELTS result british council vietnam

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam đã ra ngoài và chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ nó với bạn! Kết quả IELTS này là một thành tích tuyệt vời cho đội của chúng tôi và chúng tôi rất tự hào về điều đó. Kết quả của IELTS là một minh chứng cho sự chăm chỉ và cống hiến của nhóm của chúng tôi và chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể tiếp tục tạo ra kết quả tuyệt vời cho khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi muốn cảm ơn khách hàng của chúng tôi vì sự hỗ trợ và tin tưởng của họ vào chúng tôi, và chúng tôi mong muốn tiếp tục cung cấp cho họ dịch vụ tốt nhất có thể.

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được nhiều trường đại học và cao đẳng yêu cầu như là một phần trong các yêu cầu nhập học của họ. Bài kiểm tra của IELTS được sở hữu và quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA VÀ CAMBRIDGE English Talterment.

Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản – phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho các ứng cử viên muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho các ứng viên muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trung học cơ sở hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được phân loại theo thang điểm 0-9. Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm.

thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia và có hơn 1.000 trung tâm thi thử trên toàn thế giới. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng.

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh là nhà cung cấp IELTS hàng đầu tại Việt Nam. Họ cung cấp bài kiểm tra IELTS ở cả thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để nhập học đại học.

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000. thi thử IELTS có giá trị trong hai năm.

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – Định dạng thi thử

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần được phân loại theo thang điểm 0-9. Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm.

Lắng nghe: Phần nghe bao gồm bốn phần. Ứng viên sẽ lắng nghe các bản ghi âm của các tình huống khác nhau và trả lời các câu hỏi. Các bản ghi âm sẽ được phát một lần.

Đọc: Phần đọc bao gồm ba phần. Ứng viên sẽ đọc văn bản và trả lời câu hỏi.

Viết: Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Ứng viên sẽ được yêu cầu viết một bài luận và một báo cáo.

Phát biểu: Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn. Các ứng viên sẽ được đặt câu hỏi về bản thân và đưa ra một chủ đề để nói về.

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – Ngày kiểm tra

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng. Ngày thi thử cho kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam như sau:

Ngày kiểm tra học thuật

Ngày kiểm tra đào tạo chung

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – Trung tâm thi thử

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – Phí kiểm tra

Phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000. thi thử IELTS có giá trị trong hai năm.

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – Cách đăng ký

thi thử IELTS có thể được thực hiện tại các trung tâm thi thử Việt Nam của Hội đồng Anh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ứng viên có thể đăng ký trực tuyến hoặc tại Văn phòng Hội đồng Anh Việt Nam.

Đăng ký trực tuyến:

Ghé thăm trang web của Hội đồng Việt Nam kết quả IELTS.

Nhấp vào đăng ký cho IELTS.

Tạo một tài khoản và đăng nhập.

Điền vào mẫu đơn đăng ký trực tuyến.

Trả phí kiểm tra.

Đăng ký trực tiếp:

Ghé thăm Văn phòng Hội đồng Anh Việt Nam.

Điền vào mẫu đơn.

Trả phí kiểm tra.

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – Kết quả xét nghiệm

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Các ứng viên có thể truy cập kết quả trực tuyến của họ hoặc thông qua Văn phòng Việt Nam của Hội đồng Anh.

Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam – Câu hỏi thường gặp

Q: IELTS là gì?

A: IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được nhiều trường đại học và cao đẳng yêu cầu như là một phần trong các yêu cầu nhập học của họ.

Q: Ai sở hữu và quản lý IELTS?

Trả lời: Bài kiểm tra IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Q: Hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS là gì?

A: Bài kiểm tra IELTS có hai phiên bản – phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung.

Q: Sự khác biệt giữa phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung là gì?

Trả lời: Phiên bản học thuật dành cho các ứng viên muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho các ứng viên muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, trung học cơ sở hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Q: Bài kiểm tra IELTS được ghi như thế nào?

Trả lời: Bài kiểm tra IELTS được tính theo thang điểm 0-9. Tổng số điểm là trung bình của bốn điểm.

Q: Kiểm tra IELTS có giá trị trong bao lâu?

A: Bài kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

Q: Bài kiểm tra IELTS được cung cấp thường xuyên như thế nào?

A: Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng.

Q: Phí kiểm tra IELTS bao nhiêu?

Trả lời: Phí kiểm tra IELTS là VND 4.650.000.

Q: Tôi có thể làm bài kiểm tra IELTS ở đâu?

Trả lời: thi thử IELTS được cung cấp tại hơn 140 quốc gia và có hơn 1.000 trung tâm thi thử trên toàn thế giới.

Q: Ai nhận ra kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam?

Trả lời: Kết quả của IELTS Hội đồng Anh Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để nhập học đại học.

Tags: British Council, IELTS

 


 

IELTS Result British Council Vietnam

IELTS Result British Council Vietnam

The IELTS result British Council Vietnam is out and we are very excited to share it with you! This IELTS result is a great achievement for our team and we are very proud of it. The IELTS result is a testament to the hard work and dedication of our team, and we are confident that we can continue to produce great results for our clients.

We would like to thank our clients for their support and trust in us, and we look forward to continuing to provide them with the best possible service.

IELTS Result British Council Vietnam

IELTS Result British Council Vietnam – IELTS is the International English Language Testing System. It is an English language proficiency test that is required by many universities and colleges as a part of their admission requirements. The IELTS test is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

The IELTS test has two versions – the Academic version and the General Training version. The Academic version is for candidates who want to study at tertiary level in an English speaking country. The General Training version is for candidates who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English speaking country.

The IELTS test is divided into four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is graded on a scale of 0-9. The total score is an average of the four scores.

The IELTS test is offered in over 140 countries and there are over 1,000 test centres around the world. The IELTS test is offered up to four times a month.

The IELTS Result British Council is a leading provider of IELTS in Vietnam. They offer the IELTS test in both Hanoi and Ho Chi Minh City. The IELTS Result British Council Vietnam is recognised by the Vietnamese Ministry of Education and Training as an English proficiency test for university admission.

The IELTS test fee is VND 4,650,000. The IELTS test is valid for two years.

IELTS Result British Council Vietnam – Test Format

The IELTS test is divided into four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is graded on a scale of 0-9. The total score is an average of the four scores.

Listening: The listening section consists of four parts. Candidates will listen to recordings of different situations and answer questions. The recordings will be played once.

Reading: The reading section consists of three parts. Candidates will read texts and answer questions.

Writing: The writing section consists of two tasks. Candidates will be required to write an essay and a report.

Speaking: The speaking section consists of an interview. Candidates will be asked questions about themselves and given a topic to talk about.

IELTS Result British Council Vietnam – Test Dates

The IELTS test is offered up to four times a month. The test dates for the IELTS Result British Council Vietnam are as follows:

Academic Test Dates

General Training Test Dates

IELTS Result British Council Vietnam – Test Centres

The IELTS test is offered in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Hanoi

Ho Chi Minh City

IELTS Result British Council Vietnam – Test Fee

The IELTS test fee is VND 4,650,000. The IELTS test is valid for two years.

IELTS Result British Council Vietnam – How to Apply

The IELTS test can be taken at the IELTS Result British Council Vietnam test centres in Hanoi and Ho Chi Minh City. Candidates can register online or at the British Council Vietnam office.

Online Registration:

Visit the IELTS Result British Council Vietnam website.

Click on “Register for IELTS”.

Create an account and log in.

Fill in the online application form.

Pay the test fee.

In-person Registration:

Visit the British Council Vietnam office.

Fill in the application form.

Pay the test fee.

IELTS Result British Council Vietnam – Test Results

The IELTS test results are released 13 days after the test date. Candidates can access their results online or through the British Council Vietnam office.

IELTS Result British Council Vietnam – Frequently Asked Questions

Q: What is IELTS?

A: IELTS is the International English Language Testing System. It is an English language proficiency test that is required by many universities and colleges as a part of their admission requirements.

Q: Who owns and manages IELTS?

A: The IELTS test is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

Q: What are the two versions of the IELTS test?

A: The IELTS test has two versions – the Academic version and the General Training version.

Q: What is the difference between the Academic version and the General Training version?

A: The Academic version is for candidates who want to study at tertiary level in an English speaking country. The General Training version is for candidates who want to do work experience or training programs, secondary school or migrate to an English speaking country.

Q: How is the IELTS test scored?

A: The IELTS test is scored on a scale of 0-9. The total score is an average of the four scores.

Q: How long is the IELTS test valid for?

A: The IELTS test is valid for two years.

Q: How often is the IELTS test offered?

A: The IELTS test is offered up to four times a month.

Q: How much does the IELTS test fee?

A: The IELTS test fee is VND 4,650,000.

Q: Where can I take the IELTS test?

A: The IELTS test is offered in over 140 countries and there are over 1,000 test centres around the world.

Q: Who recognises the IELTS Result British Council Vietnam?

A: The IELTS Result British Council Vietnam is recognised by the Vietnamese Ministry of Education and Training as an English proficiency test for university admission.