Blog

IELTS lịch thi – IELTS exam schedule

(English below)

IELTS lịch thi

Lịch thi IELTS là một phần quan trọng của quá trình thi IELTS. Điều quan trọng là phải biết khi nào các kỳ thi được lên lịch để bạn có thể lên kế hoạch cho nghiên cứu của mình cho phù hợp. Lịch thi IELTS được tổ chức IELTS phát hành một vài tháng trước khi các kỳ thi dự kiến ​​diễn ra.

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Hội đồng Anh năm 2009, IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao cấp nhất thế giới, với hơn 2,2 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

Bài kiểm tra có hai phiên bản, phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn đăng ký vào các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học khác, và phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến Úc, Canada, New Zealand và Vương quốc Anh, hoặc những người cần phải tham gia IELTS cho công việc hoặc cho đào tạo.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra, nhưng phần nói là khác nhau.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Phí kiểm tra IELTS là $ 325 USD.

thi thử IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 500 trung tâm thi thử tại hơn 140 quốc gia.

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn trên trang web của IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS exam schedule

The IELTS exam schedule is an important part of the IELTS exam process. It is important to know when the exams are scheduled so that you can plan your study accordingly. The IELTS exam schedule is released by the IELTS organization a few months before the exams are scheduled to take place.

The International English Language Testing System (IELTS) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc. According to a survey conducted by the British Council in 2009, IELTS is the world’s most popular high-stakes English-language test, with over 2.2 million tests taken in the last year.

The test has two versions, the Academic Version and the General Training Version. The Academic Version is intended for those who want to enroll in universities and other institutions of higher education, and the General Training Version is for those who want to migrate to Australia, Canada, New Zealand and the UK, or who need to take the IELTS for Work or for Training.

The test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both the Academic and the General Training versions of the test, but the Speaking section is different.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The IELTS test fee is $325 USD.

The IELTS test is offered up to four times a month in over 500 test centers in more than 140 countries.

IELTS test dates are available on the IELTS website.