Blog

IELTS là – IELTS is

(English below)

IELTS là

Bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu. Hơn ba triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm. IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái. Bài kiểm tra có hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm.

IELTS là một bài kiểm tra được công nhận trên toàn cầu về trình độ tiếng Anh và được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh, hãy làm bài kiểm tra IELTS là điều cần thiết. Nó sẽ không chỉ đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ của bạn, mà còn cho bạn một cơ hội có giá trị để làm quen với các loại nhiệm vụ và câu hỏi bạn sẽ gặp trong bài kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và khách quan, và hiệu suất của bạn sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này có nghĩa là điểm số của bạn sẽ có thể so sánh với những người làm bài kiểm tra khác trên thế giới.

Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để phản ánh các kịch bản và nhiệm vụ thực tế, vì vậy đây là một cách tuyệt vời để đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS là một khoản đầu tư quan trọng và chúng tôi muốn giúp bạn tận dụng tối đa. Chúng tôi cung cấp một loạt các tài nguyên và dịch vụ để hỗ trợ bạn trước, trong và sau khi kiểm tra của bạn.

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học trực tuyến để giúp bạn chuẩn bị cho IELTS. Các khóa học này bao gồm cả bốn kỹ năng – đọc, viết, nghe và nói – và được giảng dạy bởi các giảng viên IELTS có kinh nghiệm.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, chúng tôi có thể giúp bạn tận dụng tối đa khoản đầu tư của mình. Liên hệ với chúng tôi hôm nay để tìm hiểu thêm về các khóa học và dịch vụ của chúng tôi.

Tags: IELTS

 


 

IELTS is

the world’s most popular English test for higher education and global migration

IELTS is the world’s most popular English test for higher education and global migration. More than three million tests are taken each year. IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the US and many other places around the world where English is the primary language.

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is one of the most popular English language proficiency tests in the world, with over 3 million tests taken in the last year. The test has two versions: Academic and General Training.

The Academic version is intended for those who want to pursue higher education, while the General Training version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS is recognized by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies.

The test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS is a paper-based test, with two versions: Academic and General Training. The Academic version is intended for those who want to pursue higher education, while the General Training version is for those who want to migrate to an English-speaking country.

The test is divided into four sections: Reading, Writing, Listening, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score.

IELTS is a globally recognized test of English language proficiency and is accepted by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies.

If you are planning to study or work in an English-speaking country, taking the IELTS test is essential. It will not only assess your language skills, but also give you a valuable opportunity to familiarize yourself with the types of tasks and questions you will encounter on the test.

IELTS is a fair and objective test, and your performance will be assessed according to international standards. This means that your score will be comparable to those of other test-takers around the world.

The IELTS test is designed to reflect real-life scenarios and tasks, so it is an excellent way to gauge your English language skills.

IELTS is an important investment, and we want to help you make the most of it. We offer a range of resources and services to support you before, during, and after your test.

We also offer a range of online courses to help you prepare for IELTS. These courses cover all four skills – reading, writing, listening, and speaking – and are taught by experienced IELTS instructors.

If you are planning to take the IELTS test, we can help you make the most of your investment. Contact us today to find out more about our courses and services.