Blog

IELTS là bằng gì – IELTS is equal

(English below)

IELTS là bằng gì

toefl

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường nói tiếng Anh.

TOEFL là bài kiểm tra tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài, được sử dụng để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người có ngôn ngữ bản địa không phải là tiếng Anh.

IELTS và TOEFL đều là những bài kiểm tra kiểm tra khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh của bạn. Tuy nhiên, IELTS tập trung vào việc kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật, trong khi TOEFL tập trung vào việc kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh chung.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đây là một bài kiểm tra đo lường khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường nói tiếng Anh.

IELTS bằng với các bài kiểm tra tiếng Anh khác như TOEFL và PTE về độ khó. Tuy nhiên, IELTS khó khăn hơn các bài kiểm tra này về phạm vi kỹ năng mà nó kiểm tra. IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: đọc, viết, nghe và nói.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành hai phần: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn làm việc hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần kiểm tra một kỹ năng khác nhau.

Lắng nghe: Bài kiểm tra nghe kéo dài trong 30 phút. Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi.

Đọc: Bài kiểm tra đọc kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ đọc ba đoạn và trả lời một loạt các câu hỏi.

Viết: Bài kiểm tra viết kéo dài trong 60 phút. Bạn sẽ viết hai bài tiểu luận.

Phát biểu: Bài kiểm tra nói kéo dài trong 11-14 phút. Bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của bạn, không phải trí thông minh của bạn. Điều quan trọng cần nhớ là IELTS không phải là bài kiểm tra vượt qua/thất bại. Bạn sẽ được cho điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần của bài kiểm tra.

IELTS là một thi thử khó khăn, nhưng không phải là không thể. Với đủ thực hành và chuẩn bị, bạn có thể vượt qua bài kiểm tra IELTS.

Tags: IELTS

 


 

IELTS is equal

to TOEFL

IELTS is the International English Language Testing System, which is used to assess the language abilities of people who want to study or work in an English-speaking environment.

TOEFL is the Test of English as a Foreign Language, which is used to assess the language abilities of people whose native language is not English.

IELTS and TOEFL are both exams that test your ability to use and understand English. However, IELTS is focused on testing your ability to use English in an academic context, while TOEFL is focused on testing your ability to use English in a general context.

IELTS is the International English Language Testing System, it is a test that measures the language ability of people who want to study or work in an English-speaking environment.

IELTS is equal to other English tests such as the TOEFL and PTE in terms of difficulty. However, IELTS is more difficult than these tests in terms of the range of skills that it tests. IELTS tests all four language skills: reading, writing, listening and speaking.

The IELTS test is divided into two parts: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for people who want to study at university, while the General Training Module is for people who want to work or migrate to an English-speaking country.

The IELTS test is made up of four parts: listening, reading, writing and speaking. Each part tests a different skill.

Listening: The listening test lasts for 30 minutes. You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions.

Reading: The reading test lasts for 60 minutes. You will read three passages and answer a series of questions.

Writing: The writing test lasts for 60 minutes. You will write two essays.

Speaking: The speaking test lasts for 11-14 minutes. You will have a conversation with a certified IELTS examiner.

IELTS is a fair test. The test is designed to assess your language ability, not your intelligence. It is important to remember that IELTS is not a pass/fail test. You will be given a score from 1 to 9 for each part of the test.

IELTS is a difficult test, but it is not impossible. With enough practice and preparation, you can pass the IELTS test.