Blog

IELTS ho chi minh – IELTS HO ​​CHI MINH

(English below)

IELTS ho chi minh

THÀNH PHỐ

IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh

Thử nghiệm IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh được cung cấp tại Hội đồng Anh và các trung tâm thử nghiệm IDP IELTS. Phí thử nghiệm IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh là $ 265.

Ngày thử nghiệm của IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh có sẵn trên các trang web của Hội đồng Anh và IDP IELTS. Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thử nghiệm.

Người tham gia thử nghiệm IELTS tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc trực tiếp tại Hội đồng Anh hoặc Trung tâm thử nghiệm IDP IELTS.

Ielts in ho chi Minh

Bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh ở Hồ Chí Minh là một trong những thi thử phổ biến nhất của IELTS tại Việt Nam. Trong những năm qua, bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh đã được thực hiện bởi hàng ngàn sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Bài kiểm tra được cung cấp theo cả định dạng dựa trên giấy và máy tính.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm. Tổng số điểm sau đó được chuyển đổi thành điểm số trên thang điểm 9.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả các bài kiểm tra dựa trên giấy và máy tính. Tuy nhiên, phần nói là khác nhau. Đối với bài kiểm tra trên giấy, phần nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra. Đối với bài kiểm tra do máy tính phân phối, phần nói được thực hiện bằng chương trình dựa trên máy tính.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bốn lần một năm tại Hồ Chí Minh: vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Phí kiểm tra là VND 6.500.000.

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS ở Hồ Chí Minh, đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị:

1. Làm quen với định dạng kiểm tra IELTS

Trước khi bạn bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với định dạng thi thử. Bạn có thể làm điều này bằng cách làm một bài kiểm tra thực hành hoặc bằng cách xem trang web của IELTS.

2. Tìm một đối tác học tập

Một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là tìm một đối tác học tập. Một đối tác nghiên cứu có thể giúp bạn thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn và cung cấp cho bạn phản hồi về hiệu suất của bạn.

3. Tham gia khóa học chuẩn bị IELTS

Nếu bạn muốn nghiêm túc về việc chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, bạn nên xem xét tham gia khóa học chuẩn bị IELTS. Các khóa học này được cung cấp bởi nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm Hội đồng Anh.

4. Nghỉ ngơi nhiều

Điều quan trọng là phải nghỉ ngơi nhiều trước khi kiểm tra IELTS. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và cố gắng hết sức trong ngày thi thử.

5. Tin vào chính mình

Cuối cùng, mẹo quan trọng nhất là tin vào chính mình. Nếu bạn tin rằng bạn có thể làm điều đó, bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn.

Tags: IELTS

 


 

IELTS HO ​​CHI MINH

CITY

IELTS in Ho Chi Minh City

The IELTS test in Ho Chi Minh City is offered at the British Council and IDP IELTS test centers. The IELTS test fee in Ho Chi Minh City is $265.

IELTS test dates in Ho Chi Minh City are available on the British Council and IDP IELTS websites. IELTS test results are released 13 days after the test date.

IELTS test takers in Ho Chi Minh City can register for the IELTS test online or in person at the British Council or IDP IELTS test centers.

IELTS in Ho Chi Minh

The British Council IELTS test in Ho Chi Minh is one of the most popular IELTS tests in Vietnam. Over the years, the British Council IELTS test has been taken by thousands of students from all over the world. The test is offered in both paper-based and computer-delivered format.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking. Each section is worth a total of 25 points. The total score is then converted to a score on a 9-band scale.

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both the paper-based and computer-delivered tests. However, the Speaking section is different. For the paper-based test, the Speaking section is conducted face-to-face with an examiner. For the computer-delivered test, the Speaking section is conducted using a computer-based program.

The IELTS test is offered four times a year in Ho Chi Minh: in March, June, September and December. The test fee is VND 6,500,000.

If you are planning to take the IELTS test in Ho Chi Minh, here are some tips to help you prepare:

1. Familiarize yourself with the IELTS test format

Before you start preparing for the IELTS test, it is important to familiarize yourself with the test format. You can do this by taking a practice test or by looking at the IELTS website.

2. Find a study partner

One of the best ways to prepare for the IELTS test is to find a study partner. A study partner can help you practice your English skills and give you feedback on your performance.

3. Join an IELTS preparation course

If you want to get serious about preparing for the IELTS test, you should consider joining an IELTS preparation course. These courses are offered by many different organizations, including the British Council.

4. Get plenty of rest

It is important to get plenty of rest before the IELTS test. This will help you to focus and do your best on the test day.

5. Believe in yourself

Finally, the most important tip is to believe in yourself. If you believe that you can do it, you will be more likely to succeed.