Blog

IELTS giá – IELTS price

(English below)

IELTS giá

Giá IELTS có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như trung tâm thử nghiệm, thời gian trong năm và loại thử nghiệm. Tuy nhiên, giá kiểm tra IELTS trung bình là khoảng $ 250.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Phí kiểm tra IELTS bao gồm chi phí của bài kiểm tra và phí hành chính. Trung tâm thử nghiệm cũng có thể tính một khoản phí bổ sung cho việc sử dụng các cơ sở của họ.

Phí thi IELTS

IELTS không phải là một kỳ thi rẻ tiền để thực hiện. Phí kiểm tra IELTS cơ sở hiện là £ 175 (hoặc đồng tiền địa phương tương đương). Tuy nhiên, có một số chi phí tiềm năng khác liên quan đến IELTS, có thể tăng thêm một số tiền đáng kể.

Phí đăng ký

Chi phí đầu tiên là phí đăng ký IELTS. Đây là khoản phí được tính bởi Trung tâm kiểm tra IELTS để đăng ký bạn làm ứng cử viên và đặt bài kiểm tra của bạn. Phí đăng ký thường là khoảng £ 35- £ 70, tùy thuộc vào trung tâm thi thử.

Phí kiểm tra

Như đã đề cập ở trên, phí kiểm tra IELTS cơ sở hiện là £ 175. Đây là khoản phí được tính bởi Trung tâm kiểm tra IELTS để quản lý thi thử.

Phí vật liệu thi thử

Ngoài phí kiểm tra cơ sở, bạn cũng có thể bị tính phí vật liệu thi thử. Đây là một khoản phí được tính bởi Trung tâm thi thử IELTS đã cung cấp cho bạn các tài liệu thi thử IELTS, bao gồm Sổ tay IELTS, tài liệu thực hành và các tài nguyên khác. Phí vật liệu thi thử thường là khoảng £ 25- £ 35.

Phí bổ sung

Có một số khoản phí tiềm năng khác mà bạn có thể bị tính phí, tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn. Bao gồm các:

– Phí đăng ký muộn: Nếu bạn đăng ký IELTS sau thời hạn, bạn có thể bị tính phí đăng ký trễ. Đây thường là khoảng £ 35- £ 70.

– Phí sắp xếp lại: Nếu bạn cần sắp xếp lại bài kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ bị tính phí sắp xếp lại. Đây thường là khoảng £ 35- £ 70.

– Phí hủy bỏ: Nếu bạn hủy kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ bị tính phí hủy. Đây thường là khoảng £ 35- £ 70.

-Phí không có chương trình: Nếu bạn không hiển thị cho bài kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ bị tính phí không có chương trình. Đây thường là khoảng £ 35- £ 70.

Chuẩn bị cho IELTS

Ngoài các chi phí liên quan đến việc dùng IELTS, bạn cũng có thể cần phải chi tiền để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Có một số khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Các khóa học này có thể có giá từ khoảng £ 50- £ 200, tùy thuộc vào nhà cung cấp và thời lượng của khóa học.

Ngoài các khóa học chuẩn bị IELTS, cũng có một số bài kiểm tra thực hành IELTS có sẵn. Những bài kiểm tra thực hành này có thể giúp bạn làm quen với định dạng thi thử IELTS và thực hành các kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn. Chi phí của các bài kiểm tra thực hành IELTS có thể dao động từ khoảng £ 10- 30, tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Chi phí kiểm tra IELTS

Các chi phí liên quan đến việc lấy IELTS có thể tăng thêm một số tiền đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là IELTS là một thi thử rất quan trọng và nó có thể có tác động lớn đến tương lai của bạn. Nếu bạn đang có kế hoạch lấy IELTS, điều quan trọng là phải có yếu tố chi phí liên quan đến bài kiểm tra để bạn có thể lập ngân sách cho phù hợp.

Tags: IELTS

 


 

IELTS price

IELTS prices can vary depending on a number of factors such as the test center, the time of year, and the type of test. However, the average IELTS test price is around $250.

There are two types of IELTS tests: the Academic test and the General Training test. The Academic test is for people who want to study at university or join a professional organization. The General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country.

The IELTS test fee includes the cost of the test itself and the administrative fee. The test center may also charge an additional fee for the use of their facilities.

IELTS prices

The IELTS is not a cheap exam to take. The base IELTS test fee is currently £175 (or the local currency equivalent). However, there are a number of other potential costs associated with the IELTS, which can add up to a significant amount of money.

Registration fee

The first cost is the IELTS registration fee. This is the fee charged by the IELTS test centre for registering you as a candidate and booking your test. The registration fee is generally around £35-£70, depending on the test centre.

Test fee

As mentioned above, the base IELTS test fee is currently £175. This is the fee charged by the IELTS test centre for administering the test.

Test materials fee

In addition to the base test fee, you may also be charged a test materials fee. This is a fee charged by the IELTS test centre for providing you with the IELTS test materials, which includes the IELTS handbook, practice materials and other resources. The test materials fee is generally around £25-£35.

Additional fees

There are a number of other potential fees that you may be charged, depending on your circumstances. These include:

– Late registration fee: If you register for the IELTS after the deadline, you may be charged a late registration fee. This is generally around £35-£70.

– Rescheduling fee: If you need to reschedule your IELTS test, you will be charged a rescheduling fee. This is generally around £35-£70.

– Cancellation fee: If you cancel your IELTS test, you will be charged a cancellation fee. This is generally around £35-£70.

– No-show fee: If you do not show up for your IELTS test, you will be charged a no-show fee. This is generally around £35-£70.

Preparing for IELTS

In addition to the costs associated with taking the IELTS, you may also need to spend money on preparing for the test. There are a number of IELTS preparation courses available, both online and offline. These courses can range in price from around £50-£200, depending on the provider and the length of the course.

In addition to IELTS preparation courses, there are also a number of IELTS practice tests available. These practice tests can help you to familiarise yourself with the IELTS test format and to practise your test-taking skills. The cost of IELTS practice tests can range from around £10-£30, depending on the provider.

IELTS test costs

The costs associated with taking the IELTS can add up to a significant amount of money. However, it is important to remember that the IELTS is a very important test and that it can have a big impact on your future. If you are planning to take the IELTS, it is important to factor in the costs associated with the test so that you can budget accordingly.