Blog

IELTS có mấy quý – IELTS has several quarters

(English below)

IELTS có mấy quý

IELTS có vài phần tư:

-Bài kiểm tra IELTS có bốn phần tư: lắng nghe, đọc, viết và nói.

-IELDS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế.

-IELLTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

-IELLTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và tổ chức trên thế giới. IELTS có một số quý kiểm tra, như sau:

thi thử quý 1: Tháng 1 – Tháng 3

thi thử quý 2: Tháng 4 – Tháng Sáu

thi thử quý 3: Tháng 7 – Tháng 9

thi thử quý 4: Tháng 10 – Tháng 12

IELTS có bốn mô -đun kiểm tra: học thuật, đào tạo chung, lắng nghe và nói. Các mô-đun đào tạo học thuật và chung được cung cấp ở cả hai định dạng dựa trên giấy và máy tính. Các mô-đun nghe và nói chỉ được cung cấp ở định dạng trực tiếp.

IELTS thuộc sở hữu và quản lý của Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge.

IELTS được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1989 và kể từ đó, hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được công nhận rộng rãi là một chỉ số đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ ngôn ngữ.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng, chính xác và đáng tin cậy để đo lường các ứng cử viên về khả năng ngôn ngữ tiếng Anh. IELTS là một bài kiểm tra cổ phần cao và các ứng cử viên được yêu cầu thực hiện với khả năng tốt nhất của họ.

IELTS là một thi thử đầy thách thức và các ứng cử viên nên đảm bảo họ được chuẩn bị tốt trước khi làm bài kiểm tra. IELTS có một loạt các tài nguyên có sẵn để giúp các ứng viên chuẩn bị cho bài kiểm tra, bao gồm các bài kiểm tra thực hành, câu hỏi mẫu và các mẹo để làm bài kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

IELTS has several quarters

IELTS has several quarters:

-The IELTS test has four quarters: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

-IELTS is an international English language testing system.

-IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

-IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

IELTS (the International English Language Testing System) is an English language proficiency test that is required by many universities and organizations around the world. IELTS has several test quarters, which are as follows:

Test Quarter 1: January – March

Test Quarter 2: April – June

Test Quarter 3: July – September

Test Quarter 4: October – December

IELTS has four test modules: Academic, General Training, Listening, and Speaking. The Academic and General Training modules are offered in both paper-based and computer-delivered formats. The Listening and Speaking modules are only offered in a face-to-face format.

IELTS is jointly owned and managed by the British Council, IDP: IELTS Australia, and Cambridge English Language Assessment.

IELTS was first introduced in 1989 and since then, over 3 million tests have been taken. IELTS is accepted by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities, and other government agencies.

IELTS is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is widely recognized as a reliable and valid indicator of language proficiency.

IELTS is a fair, accurate, and reliable test that measures candidates’ English language abilities. IELTS is a high-stakes test and candidates are required to perform to the best of their abilities.

IELTS is a challenging test and candidates should make sure they are well-prepared before taking the test. IELTS has a wide range of resources available to help candidates prepare for the test, including practice tests, sample questions, and tips for taking the test.