Blog

Idp vietnam IELTS – IDP Vietnam IELTS

(English below)

Idp vietnam IELTS

IDP Việt Nam IELTS là nhà cung cấp hàng đầu của IELTS tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học IELTS để phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bạn. Chúng tôi cũng là nhà cung cấp IELTS duy nhất tại Việt Nam được Hội đồng Anh công nhận.

Việt Nam là một quốc gia Đông Nam Á trên Biển Đông nổi tiếng với các bãi biển, sông, chùa Phật giáo và các thành phố nhộn nhịp. Hà Nội, thủ đô, tỏ lòng tôn kính với nhà lãnh đạo thời kỳ cộng sản mang tính biểu tượng của đất nước, Ho Chi Minh, thông qua một bức tượng khổng lồ ở trung tâm thành phố và Lăng Hồ Chí Minh, nơi cơ thể anh ta nằm ướp xác.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Syndicate kiểm tra địa phương của Đại học Cambridge, Hội đồng Anh và IDP: IELTS Australia.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người di cư đến Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

Cả hai phiên bản được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Các thi thử của IELTS được thực hiện tới bốn lần một tháng tại hơn 1.200 địa điểm thi thử tại 140 quốc gia.

IDP: IELTS Australia là một chủ sở hữu và nhà điều hành tự hào của thi thử IELTS tại Việt Nam. Chúng tôi đã vận hành các bài kiểm tra IELTS tại Việt Nam từ năm 1997 và hiện có 9 địa điểm thi thử trên cả nước.

Để đăng ký kiểm tra IELTS với IDP, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.idp.com/vietnam/ielts hoặc một trong các địa điểm kiểm tra IELTS của chúng tôi.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP Vietnam IELTS

IDP Vietnam IELTS is the leading provider of IELTS in Vietnam. We offer a wide range of IELTS courses to suit your needs and budget. We are also the only IELTS provider in Vietnam that is accredited by the British Council.

Vietnam is a Southeast Asian country on the South China Sea known for its beaches, rivers, Buddhist pagodas and bustling cities. Hanoi, the capital, pays homage to the country’s iconic Communist-era leader, Ho Chi Minh, via a giant statue in the city centre and Ho Chi Minh Mausoleum, where his body lies embalmed.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge Local Examination Syndicate, British Council and IDP: IELTS Australia.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

There are two versions of the IELTS test:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programmes and work experience in an English-speaking environment

Both versions are made up of four parts – Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS tests are conducted up to four times a month at over 1,200 test locations in 140 countries.

IDP: IELTS Australia is a proud owner and operator of IELTS testing in Vietnam. We have been operating IELTS tests in Vietnam since 1997 and currently have 9 test locations across the country.

To register for an IELTS test with IDP, please visit our website www.idp.com/vietnam/ielts or one of our IELTS test locations.