Blog

Idp và BC – IDP and BC

(English below)

Idp và BC

G

IDP

IDP là một công cụ được BCG sử dụng để giúp các tổ chức xác định các bên liên quan chính của họ và hiểu lợi ích và mục tiêu của họ. Nó cũng được sử dụng để đánh giá khả năng tham gia của tổ chức và ảnh hưởng đến các bên liên quan này.

Giáo dục IDP và Hội đồng Anh là hai tổ chức dành riêng để giúp mọi người đạt được mục tiêu học tập và nghề nghiệp của họ. Cả hai tổ chức đều cung cấp một loạt các dịch vụ, tài nguyên và hỗ trợ để giúp các cá nhân đạt được tiềm năng của họ.

IDP Giáo dục là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong giáo dục quốc tế. Tổ chức này làm việc với sinh viên, chính phủ và doanh nghiệp để cung cấp một loạt các dịch vụ, bao gồm tư vấn học tập, tư vấn, kiểm tra, đào tạo tiếng Anh và vị trí đại học. IDP Giáo dục cũng quản lý một loạt các học bổng và học sinh để hỗ trợ sinh viên từ mọi nền tảng.

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Tổ chức này làm việc tại hơn 100 quốc gia để xây dựng mối quan hệ giữa người dân ở Anh và các quốc gia khác, và để thúc đẩy văn hóa và giá trị của Vương quốc Anh. Hội đồng Anh cũng cung cấp một loạt các dịch vụ và hỗ trợ cho các cá nhân, bao gồm đào tạo tiếng Anh, bài kiểm tra và trình độ, và các sự kiện và chương trình văn hóa.

Cả IDP Education và Hội đồng Anh đều cung cấp một loạt các dịch vụ và hỗ trợ để giúp các cá nhân đạt được các mục tiêu học tập và chuyên nghiệp của họ. Nếu bạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ về việc học hoặc nghề nghiệp của bạn, IDP Education và Hội đồng Anh là hai tổ chức có thể cung cấp cho bạn lời khuyên, tài nguyên và hỗ trợ.

Tags: IDP, BC, IELTS

 


 

IDP and BC

G

IDP

The IDP is a tool used by the BCG to help organizations identify their key stakeholders and understand their interests and objectives. It is also used to assess the organization’s ability to engage with and influence these stakeholders.

IDP Education and British Council are two organisations that are dedicated to helping people achieve their academic and professional goals. Both organisations offer a range of services, resources and support to help individuals achieve their potential.

IDP Education is a global leader in international education. The organisation works with students, governments and businesses to provide a range of services, including academic advice, counselling, testing, English language training and university placement. IDP Education also manages a range of scholarships and bursaries to support students from all backgrounds.

British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. The organisation works in over 100 countries to build relationships between people in the UK and other countries, and to promote UK culture and values. The British Council also offers a range of services and support to individuals, including English language training, exams and qualifications, and cultural events and programmes.

Both IDP Education and British Council offer a range of services and support to help individuals achieve their academic and professional goals. If you are looking for help with your studies or career, IDP Education and British Council are two organisations that can offer you advice, resources and support.