Blog

Idp tra điểm – IDP check points

(English below)

Idp tra điểm

Điểm kiểm tra IDP

Kế hoạch phát triển cá nhân (IDP) là một công cụ để hỗ trợ nhân viên và giám sát viên lập kế hoạch nghề nghiệp. Nó xác định các mục tiêu phát triển của một nhân viên trong bối cảnh nhiệm vụ, mục tiêu và tài nguyên có sẵn của cơ quan. Nó cũng thiết lập một kế hoạch hành động và thời gian để đạt được các mục tiêu và giám sát tiến trình.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra IELTS mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thi thử:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

Có hai loại bài kiểm tra IELTS:

Học thuật IELTS – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

thi thử IELTS có bốn thành phần:

Lắng nghe

Đọc

Viết

Nói

Người tham gia kiểm tra sẽ nhận được điểm từ 1 đến 9 cho mỗi thành phần của bài kiểm tra – nghe, đọc, viết và nói. Điểm số là thước đo hiệu suất của người thực hiện bài kiểm tra trong bài kiểm tra.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS được quản lý tại hơn 1.100 địa điểm tại 140 quốc gia.

Các trung tâm thi thử của IELTS được điều hành bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn tối đa bốn lần một tháng, tùy thuộc vào trung tâm thi thử.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào trung tâm thi thử, nhưng thường nằm trong phạm vi 200-300 đô la Mỹ.

Người tham gia thi thử IELTS có thể đăng ký trực tuyến để kiểm tra hoặc tại một trung tâm thi thử IELTS địa phương.

Người thực hiện kiểm tra IELTS sẽ cần cung cấp hộ chiếu hợp lệ hoặc hình thức nhận dạng khác tại thời điểm đăng ký và vào ngày kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Các phần nghe và nói giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Các phần đọc và viết là khác nhau cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Người tham gia thi thử sẽ có một giờ để hoàn thành các phần nghe, đọc và viết. Phần nói sẽ được tiến hành trực tiếp với một giám khảo.

Các phần lắng nghe, đọc và viết sẽ được cho điểm từ 1 đến 9. Phần nói sẽ được ghi điểm từ 0 đến 9.

Bài kiểm tra IELTS được phân loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

thi thử IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS được quản lý tại hơn 1.100 địa điểm tại 140 quốc gia.

Các trung tâm thi thử của IELTS được điều hành bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Ngày kiểm tra IELTS có sẵn tối đa bốn lần một tháng, tùy thuộc vào trung tâm thi thử.

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào trung tâm thi thử, nhưng thường nằm trong phạm vi 200-300 đô la Mỹ.

Người tham gia thi thử IELTS có thể đăng ký trực tuyến để kiểm tra hoặc tại một trung tâm thi thử IELTS địa phương.

Người thực hiện kiểm tra IELTS sẽ cần cung cấp hộ chiếu hợp lệ hoặc hình thức nhận dạng khác tại thời điểm đăng ký và vào ngày kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Các phần nghe và nói giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Các phần đọc và viết là khác nhau cho các phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Người tham gia thi thử sẽ có một giờ để hoàn thành các phần nghe, đọc và viết. Phần nói sẽ được tiến hành trực tiếp với một giám khảo.

Các phần lắng nghe, đọc và viết sẽ được cho điểm từ 1 đến 9. Phần nói sẽ được ghi điểm từ 0 đến 9.

Bài kiểm tra IELTS được phân loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau.

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

thi thử IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP check points

IDP Check Points

The Individual Development Plan (IDP) is a tool to assist employees and supervisors in career planning. It identifies an employee’s development goals in the context of the agency’s mission, goals, and available resources. It also establishes a plan of action and timelines to achieve the goals and monitors the progress.

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. More than three million people take the IELTS test every year.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those who need English for work, training or migration purposes

There are two types of IELTS test:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration

IELTS General Training – for those who need English for work, training or migration purposes

The IELTS test has four components:

Listening

Reading

Writing

Speaking

Test takers will receive a score from 1 to 9 for each component of the test – Listening, Reading, Writing and Speaking. The score is a measure of the test taker’s performance on the test.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is administered in over 1,100 locations in 140 countries.

IELTS test centres are operated by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS test dates are available up to four times a month, depending on the test centre.

IELTS test fees vary depending on the test centre, but are typically in the range of US$200-300.

IELTS test takers can register online for the test, or at a local IELTS test centre.

IELTS test takers will need to provide a valid passport or other form of identification at the time of registration and on the day of the test.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening and Speaking sections are the same for both Academic and General Training versions of the test.

The Reading and Writing sections are different for the Academic and General Training versions of the test.

Test takers will have one hour to complete the Listening, Reading and Writing sections. The Speaking section will be conducted face-to-face with an examiner.

The Listening, Reading and Writing sections will each be given a score from 1 to 9. The Speaking section will be given a score from 0 to 9.

The IELTS test is graded on a 9-band scale, with each band representing a different level of English language proficiency.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS test is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is administered in over 1,100 locations in 140 countries.

IELTS test centres are operated by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS test dates are available up to four times a month, depending on the test centre.

IELTS test fees vary depending on the test centre, but are typically in the range of US$200-300.

IELTS test takers can register online for the test, or at a local IELTS test centre.

IELTS test takers will need to provide a valid passport or other form of identification at the time of registration and on the day of the test.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening and Speaking sections are the same for both Academic and General Training versions of the test.

The Reading and Writing sections are different for the Academic and General Training versions of the test.

Test takers will have one hour to complete the Listening, Reading and Writing sections. The Speaking section will be conducted face-to-face with an examiner.

The Listening, Reading and Writing sections will each be given a score from 1 to 9. The Speaking section will be given a score from 0 to 9.

The IELTS test is graded on a 9-band scale, with each band representing a different level of English language proficiency.

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

The IELTS test is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication.