Blog

Idp thi thử IELTS trên máy tính – IDP test IELTS on your computer

(English below)

Idp thi thử IELTS trên máy tính

Nếu bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS, bạn có thể tự hỏi liệu có thử nghiệm IDP IELTS mà bạn có thể thực hiện trên máy tính của mình không. Mặc dù không có bài kiểm tra IELTS chính thức nào có thể được thực hiện trên máy tính, nhưng có một vài bài kiểm tra không chính thức có thể cho bạn ý tưởng tốt về cách bạn sẽ làm trong bài kiểm tra IELTS.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS là làm một bài kiểm tra thực hành trong các điều kiện thời gian. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với áp lực thời gian của bài kiểm tra và giúp bạn xác định bất kỳ lĩnh vực nào bạn cần cải thiện.

Có một vài bài kiểm tra IELTs không chính thức khác nhau có sẵn trực tuyến. Mặc dù các xét nghiệm này có thể không giống hệt như bài kiểm tra IELTS, nhưng chúng có thể cho bạn một ý tưởng tốt về những gì mong đợi.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra IDP IELTS để thực hiện trên máy tính của bạn, có một vài tùy chọn khác nhau có sẵn. Mặc dù không có bài kiểm tra IELTS chính thức nào có thể được thực hiện trên máy tính, nhưng có một vài bài kiểm tra không chính thức có thể cho bạn ý tưởng tốt về cách bạn sẽ làm trong bài kiểm tra IELTS.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiedment English, và được thành lập vào năm 1989. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS đánh giá trình độ ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. Nó sử dụng thang đo chín băng tần để xác định rõ ràng mức độ thành thạo, từ người không sử dụng (điểm ban nhạc 1) cho đến chuyên gia (điểm ban nhạc 9).

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp
Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến Úc, Canada và Vương quốc Anh, hoặc đăng ký giáo dục trung học, các chương trình đào tạo và kinh nghiệm làm việc trong môi trường nói tiếng Anh

Bài kiểm tra học thuật được thiết kế để đánh giá xem bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo tại một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo, hoặc di chuyển sang Úc, Canada hoặc Vương quốc Anh.

IELTS được tạo thành từ bốn mô -đun riêng biệt: nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn mô -đun được thực hiện trong cùng một ngày, từng ngày một.

Các mô -đun lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Mô -đun nói có thể được thực hiện, theo quyết định của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác.

Người tham gia thi thử sẽ nhận được điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần, với 1 là thấp nhất và 9 cao nhất. Điểm số được báo cáo trong toàn bộ và một nửa ban nhạc.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia trên toàn thế giới công nhận.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP test IELTS on your computer

If you are planning to take the IELTS test, you may be wondering if there is an IDP IELTS test you can take on your computer. While there is no official IELTS test that can be taken on a computer, there are a few unofficial tests that can give you a good idea of how you would do on the IELTS test.

The best way to prepare for the IELTS test is to take a practice test under timed conditions. This will help you get used to the time pressure of the test and help you identify any areas where you need to improve.

There are a few different unofficial IELTS tests that are available online. While these tests may not be exactly the same as the IELTS test, they can give you a good idea of what to expect.

If you are looking for an IDP IELTS test to take on your computer, there are a few different options available. While there is no official IELTS test that can be taken on a computer, there are a few unofficial tests that can give you a good idea of how you would do on the IELTS test.

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS assesses the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. It uses a nine-band scale to clearly identify levels of proficiency, from non-user (band score 1) through to expert (band score 9).

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration
General Training – for those migrating to Australia, Canada and the UK, or applying for secondary education, training programs and work experience in an English-speaking environment

The Academic test is designed to assess whether you are ready to begin studying or training in an English-speaking university or institution.

The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, or migrate to Australia, Canada or the UK.

IELTS is made up of four separate modules: Listening, Reading, Writing and Speaking. All four modules are taken on the same day, one after the other.

The Listening, Reading and Writing modules are completed in one sitting. The Speaking module may be taken, at the discretion of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other modules.

Test takers will receive a score from 1 to 9 for each section, with 1 being the lowest and 9 the highest. Scores are reported in whole and half bands.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations in 140 countries worldwide.