Blog

Idp thi thử IELTS – IDP test IELTS

(English below)

Idp thi thử IELTS

H1 là tiêu đề và H2 là các tiêu đề phụ.

Bài kiểm tra IDP IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh cao cho sinh viên quốc tế.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Pty Ltd, và được thành lập vào năm 1989.

IDP IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL (Cambridge ESOL).

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Mỗi năm, khoảng ba triệu người làm bài kiểm tra.

IELTS kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ đầu tiên của bạn.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung-Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần thể hiện các kỹ năng tiếng Anh của họ cho mục đích làm việc hoặc học tập

Phí kiểm tra IELTS thay đổi tùy thuộc vào định dạng thi thử và vị trí thi thử.

Người tham gia thi thử có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc qua thư. Quá trình đăng ký và ngày thi thử là khác nhau ở mỗi quốc gia.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, với ban nhạc 9 là cao nhất. Những người tham gia kiểm tra nhận được một số điểm cho mỗi trong bốn kỹ năng – lắng nghe, đọc, viết và nói – và điểm số tổng thể.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong hai năm.

IELTS được công nhận bởi hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất cho mục đích học tập, công việc và di cư.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP test IELTS

The H1 is the headline and the H2 are the subheadings.

IDP test IELTS is a high-stakes English test for international students.

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations, British Council and IDP Education Pty Ltd, and was established in 1989.

IDP IELTS is an international English language test that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESOL).

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Each year, around three million people take the test.

IELTS tests the four language skills: listening, reading, writing and speaking. The test is designed to assess your ability to communicate in English in all four skills, regardless of your nationality or first language.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those who want to migrate to an English-speaking country or who need to demonstrate their English language skills for work or study purposes

The IELTS test fee varies depending on the test format and test location.

Test takers can register for the IELTS test online or by mail. The registration process and test dates are different in each country.

IELTS results are reported on a nine-band scale, with Band 9 being the highest. Test takers receive a score for each of the four skills – listening, reading, writing and speaking – and an overall band score.

IELTS test results are valid for two years.

IELTS is recognized by over 9,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the most widely accepted English language test for study, work and migration purposes.