Blog

Idp thi IELTS – IDP test IELTS

(English below)

Idp thi IELTS

Bài kiểm tra IDP IELTS là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL. IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh lớn trên thế giới, những người khác là TOEFL, TOEIC và OPI/OPIC.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về sự thành thạo tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

Bài kiểm tra có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang tham gia phiên bản đào tạo học thuật hay chung của bài kiểm tra.

Các mô -đun lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Tuy nhiên, mô -đun nói có thể được thực hiện, tại tùy chọn của trung tâm thi thử, cùng ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các mô -đun khác.

Phí kiểm tra là khác nhau ở mỗi quốc gia. Ví dụ, tại Vương quốc Anh, phí thi thử là 170 bảng, trong khi ở Trung Quốc là 1.400 RMB.

IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được công nhận bởi các trường đại học và nhà tuyển dụng ở nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Canada, Ireland, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nó cũng được công nhận bởi các cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học tập và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới nơi tiếng Anh là ngôn ngữ ở nơi làm việc hoặc lớp học.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP test IELTS

The IDP IELTS test is an international English language test that is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations. It is designed to assess the language ability of people who want to study or work where English is the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide.

IELTS is an international English language testing system. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

IELTS is accepted as evidence of English-language proficiency by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

The test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or the General Training version of the test.

The Listening, Reading and Writing modules are completed in one sitting. The Speaking module, however, may be taken, at the option of the test centre, on the same day or up to seven days before or after the other modules.

The test fee is different in each country. For example, in the United Kingdom the test fee is £170, while in China it is RMB 1,400.

IELTS is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by universities and employers in many countries, including Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the UK and the USA. It is also recognised by professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular English language test. Over 3 million tests were taken last year.

IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places around the world where English is a language in the workplace or the classroom.