Blog

Idp IELTS vietnam – IDP IELTS Vietnam

(English below)

Idp IELTS vietnam

Nếu bạn muốn cải thiện điểm IELTS của mình, hãy đến IDP IELTS Việt Nam!

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để giúp bạn đạt được điểm số mong muốn của mình, bao gồm:

-Các khóa học chuẩn bị kiểm tra

-IELDTS Quản trị thử nghiệm

-IELDTS TEST TRẢ LỜI VÀ THIẾT LẬP

Hãy đến với IDP IELTS Việt Nam và nhận được điểm số bạn cần để đạt được ước mơ của mình!

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hàng đầu thế giới để nghiên cứu, làm việc và nhập cư.

IELTS Việt Nam thuộc sở hữu của IDP Education và Hội đồng Anh. IELTS Việt Nam là một phần của mạng lưới các trung tâm thi thử IELTS toàn cầu, cung cấp thi thử tại hơn 140 quốc gia.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất để nghiên cứu, làm việc và nhập cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS Việt Nam cung cấp hai loại bài kiểm tra IELTS:

Học thuật IELTS: Đối với những người đăng ký học tập, đào tạo hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần hoàn thành một chương trình công việc, đào tạo hoặc giáo dục trung học

IELTS Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các bài kiểm tra IELTS tại Việt Nam, với các trung tâm thi thử ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Danna và NHA Trang.

IELTS Việt Nam cam kết cung cấp dịch vụ thi thử chất lượng cao cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với Hội đồng Anh và Giáo dục IDP để đảm bảo rằng các bài kiểm tra của chúng tôi được thực hiện một cách công bằng, đáng tin cậy và an toàn.

IELTS Việt Nam cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị để giúp bạn đạt được điểm số mong muốn. Các khóa học của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn và được cung cấp bởi các giáo viên có kinh nghiệm và có trình độ.

IELTS Việt Nam cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn với ứng dụng IELTS của bạn, bao gồm tư vấn học tập, thông tin visa và hỗ trợ ngày thi thử.

Nếu bạn đang có kế hoạch học tập, làm việc hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, IELTS Việt Nam có thể giúp bạn biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Bước đầu tiên của bạn hướng tới tương lai của bạn ngày hôm nay.

Bắt đầu với IELTS

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP IELTS Vietnam

If you want to improve your IELTS score, come to IDP IELTS Vietnam!

We offer a range of services to help you achieve your desired score, including:

-IELTS test preparation courses

-IELTS test administration

-IELTS test feedback and consultation

Come to IDP IELTS Vietnam and get the score you need to achieve your dreams!

IELTS is the International English Language Testing System, the world’s leading English language proficiency test for study, work and immigration.

IELTS Vietnam is jointly owned by IDP Education and the British Council. IELTS Vietnam is part of a global network of IELTS test centres, which offer the test in over 140 countries.

IELTS is the most popular English language test for study, work and immigration, with over 3 million tests taken each year.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS Vietnam offers two types of IELTS test:

IELTS Academic: for people applying for study, training or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training: for those who want to migrate to an English-speaking country, or who need to complete a Work, Training or Secondary Education program

IELTS Vietnam is a leading provider of IELTS tests in Vietnam, with test centres in Hanoi, Ho Chi Minh City, Danang and Nha Trang.

IELTS Vietnam is committed to providing a high-quality testing service for our customers. We work closely with the British Council and IDP Education to ensure that our tests are delivered in a fair, reliable and secure way.

IELTS Vietnam offers a range of preparation courses to help you achieve your desired score. Our courses are designed to meet your individual needs and are delivered by experienced and qualified teachers.

IELTS Vietnam also offers a range of support services to help you with your IELTS application, including study advice, visa information and test day support.

If you are planning to study, work or migrate to an English-speaking country, IELTS Vietnam can help you make your dream a reality.

Take your first step towards your future today.

Get started with IELTS