Blog

Idp IELTS lịch thi – IDP IELTS Schedule

(English below)

Idp IELTS lịch thi

Lịch IDP IELTS

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đó là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Được thực hiện bởi hơn 3 triệu người tại hơn 140 quốc gia, IELTS là bài kiểm tra mở ra một thế giới cơ hội học thuật và chuyên nghiệp ở Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

Bài kiểm tra có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các thành phần lắng nghe và nói. Nhưng các thành phần đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện các phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó đánh giá liệu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo tại một trường đại học hoặc tổ chức nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn (đọc, viết, nghe và nói) những tình huống chung, hàng ngày.

Lịch trình IELTS

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học, làm việc hoặc di chuyển sang các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ chính của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử: đào tạo học tập và nói chung. Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc tìm kiếm đăng ký chuyên nghiệp. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn làm kinh nghiệm làm việc hoặc chương trình đào tạo, trường trung học hoặc di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Các thi thử của IELTS được tổ chức lên tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia. Ngày kiểm tra được cung cấp trên cơ sở đến trước, được phục vụ trước.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử. Kết quả kiểm tra có giá trị trong hai năm.

Phí kiểm tra IELTS là khoảng 250 USD, tùy thuộc vào trung tâm thi thử.

Định dạng bài kiểm tra học thuật của IELTS

Bài kiểm tra IELTS học thuật bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

Bài kiểm tra đọc học thuật của IELTS

Bài kiểm tra đọc học thuật dài 60 phút và có ba đoạn đọc với 40 câu hỏi.

Bài kiểm tra viết học thuật của IELTS

Bài kiểm tra viết học thuật dài 60 phút và có hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 yêu cầu người thực hiện kiểm tra viết 150 từ mô tả biểu đồ, biểu đồ, bảng hoặc quy trình; Nhiệm vụ 2 là một bài luận gồm 250 từ.

Bài kiểm tra nói học thuật của IELTS

Bài kiểm tra nói học thuật dài 11-14 phút và có ba phần: Phần 1 là một cuộc trò chuyện với người kiểm tra về các chủ đề chung như công việc, học tập, giải trí, v.v .; Phần 2 là một bước ngoặt dài bởi người làm bài kiểm tra để nói về một chủ đề nhất định; Phần 3 là một cuộc thảo luận với giám khảo về chủ đề trong Phần 2.

Định dạng kiểm tra đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra đào tạo chung IELTS bao gồm bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói có thể được hoàn thành trong cùng một ngày hoặc tối đa bảy ngày trước hoặc sau các phần khác.

Bài kiểm tra đọc đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra đọc đào tạo chung dài 60 phút và có ba đoạn đọc với 40 câu hỏi.

Bài kiểm tra viết bài đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra viết đào tạo chung dài 60 phút và có hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 yêu cầu những người thực hiện bài kiểm tra viết một lá thư ít nhất 150 từ; Nhiệm vụ 2 là một bài luận gồm 250 từ.

Bài kiểm tra nói đào tạo chung của IELTS

Bài kiểm tra nói chung là dài 11-14 phút và có ba phần: Phần 1 là một cuộc trò chuyện với người kiểm tra về các chủ đề chung như công việc, nghiên cứu, giải trí, v.v .; Phần 2 là một bước ngoặt dài bởi người làm bài kiểm tra để nói về một chủ đề nhất định; Phần 3 là một cuộc thảo luận với giám khảo về chủ đề trong Phần 2.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP IELTS Schedule

IDP IELTS Schedule

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test. Taken by over 3 million people in over 140 countries, IELTS is the test that opens doors to a world of academic and professional opportunity in Australia, Canada, New Zealand, the UK, the USA and many other places.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

The test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking components. But the Reading and Writing components differ depending on whether you are taking the Academic or General Training versions of the test.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. It assesses whether you are ready to begin studying or training in an English-speaking university or institution.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs. It assesses your English-language skills (reading, writing, listening and speaking) in common, everyday situations.

IELTS Schedule

The International English Language Testing System (IELTS) is an English language proficiency test for non-native English speakers who wish to study, work, or migrate to countries where English is the primary language of communication. IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is available in two test formats: Academic and General Training. The Academic test is intended for those who want to study at tertiary level in an English-speaking country or seek professional registration. The General Training test is for those who want to do work experience or training programs, secondary school, or migrate to an English-speaking country.

IELTS tests are held up to four times a month in over 140 countries. Test dates are offered on a first-come, first-served basis.

IELTS test results are released 13 days after the test date. Test results are valid for two years.

IELTS test fee is around USD 250, depending on the test center.

IELTS Academic Test Format

The Academic IELTS test is comprised of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading, and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS Academic Reading Test

The Academic Reading test is 60 minutes long and has three reading passages with 40 questions.

IELTS Academic Writing Test

The Academic Writing test is 60 minutes long and has two tasks: Task 1 requires test takers to write 150 words describing a graph, chart, table, or process; Task 2 is an essay of 250 words.

IELTS Academic Speaking Test

The Academic Speaking test is 11-14 minutes long and has three parts: Part 1 is a conversation with the examiner about general topics such as work, study, leisure, etc.; Part 2 is a long turn by the test taker to speak on a given topic; Part 3 is a discussion with the examiner about the topic in Part 2.

IELTS General Training Test Format

The General Training IELTS test is comprised of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The Listening, Reading, and Writing sections are completed in one sitting. The Speaking section may be completed on the same day or up to seven days before or after the other sections.

IELTS General Training Reading Test

The General Training Reading test is 60 minutes long and has three reading passages with 40 questions.

IELTS General Training Writing Test

The General Training Writing test is 60 minutes long and has two tasks: Task 1 requires test takers to write a letter of at least 150 words; Task 2 is an essay of 250 words.

IELTS General Training Speaking Test

The General Training Speaking test is 11-14 minutes long and has three parts: Part 1 is a conversation with the examiner about general topics such as work, study, leisure, etc.; Part 2 is a long turn by the test taker to speak on a given topic; Part 3 is a discussion with the examiner about the topic in Part 2.