Blog

Idp IELTS hcm – IDP IELTS HCM

(English below)

Idp IELTS hcm

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần nghiên cứu hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Pvt Ltd, và được thành lập vào năm 1989.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Hai mô -đun khác, đọc và viết, là khác nhau đối với các ứng cử viên đào tạo học tập và nói chung.

Mô -đun học thuật – dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học.

Mô-đun đào tạo chung-dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, UK) hoặc những người cần đào tạo tại nơi làm việc.

Có hai loại bài kiểm tra IELTS:

IELTS Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS – cho những người cần tiếng Anh cho việc làm, đào tạo hoặc các mục đích khác.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được Hội đồng Anh, IDP: IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge ESOL quản lý. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS HCM là trung tâm thi thử IELTS ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. IELTS HCM được quản lý bởi Hội đồng Anh Việt Nam và IDP IELTS Australia.

IELTS HCM cung cấp một địa điểm thi thử thuận tiện và nằm ở trung tâm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm thi thử hiện đại và được trang bị tốt, với mọi thứ bạn cần để đảm bảo trải nghiệm thi thử thoải mái và thú vị.

IELTS HCM cam kết cung cấp trải nghiệm thi thử IELTS chất lượng cao nhất cho tất cả các người tham gia thi thử. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp của chúng tôi ở đây để giúp bạn từng bước trên đường đi, từ lúc bạn đặt bài kiểm tra đến ngày kiểm tra.

IELTS HCM cung cấp một loạt các ngày thi thử và thời gian phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp một dịch vụ đặt phòng trực tuyến thuận tiện, vì vậy bạn có thể đặt bài kiểm tra của mình tại một thời điểm và địa điểm phù hợp với bạn.

Cho dù bạn đang tham gia IELTS để nhập học đại học, nhập cư hoặc đăng ký chuyên nghiệp, chúng tôi ở đây để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Chúng tôi mong được chào đón bạn đến IELTS HCM.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP IELTS HCM

IELTS is the International English Language Testing System, it is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by the University of Cambridge ESOL Examinations, British Council and IDP Education Pvt Ltd, and was established in 1989.

IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. The other two modules, Reading and Writing, are different for Academic and General Training candidates.

Academic Module – is intended for those who want to pursue higher education.

General Training Module – is for those who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, UK), or who need to train in the workplace.

There are two types of IELTS test:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English speaking environment.

IELTS General Training – for those who need English for employment, training or other purposes.

IELTS is the International English Language Testing System, which is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge ESOL Examinations. IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS HCM is the IELTS test centre in Ho Chi Minh City, Vietnam. IELTS HCM is managed by British Council Vietnam and IDP IELTS Australia.

IELTS HCM offers a convenient and centrally located test venue in the heart of Ho Chi Minh City. The test centre is modern and well-equipped, with everything you need to ensure a comfortable and enjoyable test experience.

IELTS HCM is committed to providing the highest quality IELTS test experience for all test takers. Our team of experienced and professional staff are here to help you every step of the way, from the moment you book your test to the day of the test itself.

IELTS HCM offers a range of test dates and times to suit your needs. We also offer a convenient online booking service, so you can book your test at a time and place that suits you.

Whether you are taking IELTS for university admission, immigration or professional registration, we are here to help you achieve your goals.

We look forward to welcoming you to IELTS HCM.