Blog

Idp đăng ký thi IELTS – IDP registration for IELTS exam

(English below)

Idp đăng ký thi IELTS

Đăng ký IDP cho kỳ thi IELTS hiện đang mở! Đăng ký ngay bây giờ và có cơ hội tham gia kỳ thi IELTS.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế cần thiết cho nhiều chương trình đại học và giấy phép chuyên môn ở Canada, Anh, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Là một người kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần đăng ký với IDP IELTS. Đây là một quá trình dễ dàng và có thể được hoàn thành trực tuyến.

Trước khi đăng ký, bạn sẽ cần phải có thông tin sau:

Tên đầy đủ của bạn

địa chỉ email của bạn

Quốc gia cư trú của bạn

Số hộ chiếu của bạn

Khi bạn có thông tin này, bạn có thể truy cập trang web IDP IELTS và đăng ký kiểm tra của bạn. Trang web sẽ hỏi bạn chi tiết cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. Khi bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký, bạn sẽ được cung cấp một số xác nhận.

Đảm bảo giữ số xác nhận này an toàn vì bạn sẽ cần nó để truy cập kết quả kiểm tra của mình.

Phí kiểm tra IDP IELTS là $ 330 USD. Phí này là không hoàn lại và phải được thanh toán tại thời điểm đăng ký.

Bạn sẽ có tùy chọn thực hiện kiểm tra IDP IELTS tại một trong các trung tâm thi thử của họ hoặc tại một trung tâm thi thử được ủy quyền. Các trung tâm thi thử được đặt tại các thành phố lớn trên thế giới.

Nếu bạn chọn làm bài kiểm tra tại một trung tâm thi thử được ủy quyền, bạn sẽ cần liên hệ trực tiếp với trung tâm kiểm tra để lên lịch ngày thi thử.

Bài kiểm tra IDP IELTS được cung cấp vào các ngày cụ thể trong suốt cả năm. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ cần chọn một ngày kiểm tra thuận tiện cho bạn.

Khi bạn đã đăng ký và thanh toán phí kiểm tra, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với ngày và giờ kiểm tra của mình. Hãy chắc chắn đến trung tâm thi thử đúng hạn và với tất cả các tài liệu cần thiết.

Bạn sẽ cần phải mang các mục sau đến trung tâm thi thử:

Hộ chiếu của bạn

Email xác nhận của bạn

Một cây bút và giấy

Bạn sẽ được cung cấp một tập sách kiểm tra và một bảng câu trả lời. Tập sách kiểm tra sẽ chứa các phần nghe, đọc, viết và nói.

Bạn sẽ có 2 giờ 45 phút để hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra.

Các phần lắng nghe, đọc và viết sẽ được hoàn thành trong một lần ngồi. Phần nói sẽ được lên kế hoạch vào một ngày khác, tại một thời điểm thuận tiện cho bạn.

Khi kết thúc bài kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả của mình dưới dạng điểm số ban nhạc. Điểm này có giá trị trong 2 năm.

Nếu bạn không hài lòng với điểm số của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra. Phí kiểm tra IDP IELTS là không hoàn lại, vì vậy hãy đảm bảo bạn tự tin vào khả năng của mình trước khi đăng ký.

IELTS là một kỳ thi cổ phần cao và điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị trước khi đăng ký. Có nhiều tài nguyên có sẵn để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là thực hành với các câu hỏi mẫu. Bạn có thể tìm thấy các câu hỏi mẫu trên trang web IDP IELTS.

Ngoài ra, có nhiều khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn. Các khóa học này sẽ giúp bạn học các kỹ năng bạn cần để thành công trên IELTS.

Nếu bạn nghiêm túc về việc sử dụng IELTS, hãy đảm bảo đăng ký với IDP IELTS. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn sẽ có được điểm số bạn cần để đạt được mục tiêu của mình.

Tags: IDP, IELTS

 


 

IDP registration for IELTS exam

IDP registration for IELTS exam is now open! Register now and get a chance to take the IELTS exam.

The IELTS exam is an international English language test that is required for many university programs and professional licenses in Canada, the UK, the USA, and other countries.

As an IELTS test taker, you will need to register with IDP IELTS. This is an easy process and can be completed online.

Before you register, you will need to have the following information:

Your full name

Your email address

Your country of residence

Your passport number

Once you have this information, you can go to the IDP IELTS website and register for your test. The website will ask you for your personal details and your payment information. Once you have completed the registration process, you will be given a confirmation number.

Make sure to keep this confirmation number safe as you will need it to access your test results.

The IDP IELTS test fee is $330 USD. This fee is non-refundable and must be paid at the time of registration.

You will have the option to take the IDP IELTS test at one of their test centers or at an authorized test center. Test centers are located in major cities around the world.

If you choose to take the test at an authorized test center, you will need to contact the test center directly to schedule your test date.

The IDP IELTS test is offered on specific dates throughout the year. When you register, you will need to select a test date that is convenient for you.

Once you have registered and paid the test fee, you will receive a confirmation email with your test date and time. Make sure to arrive at the test center on time and with all the required documents.

You will need to bring the following items to the test center:

Your passport

Your confirmation email

A pen and paper

You will be given a test booklet and an answer sheet. The test booklet will contain the listening, reading, writing, and speaking sections.

You will have 2 hours and 45 minutes to complete the entire test.

The listening, reading, and writing sections will be completed in one sitting. The speaking section will be scheduled on a different day, at a time that is convenient for you.

At the end of the test, you will receive your results in the form of a band score. This score is valid for 2 years.

If you are not satisfied with your score, you can retake the test. The IDP IELTS test fee is non-refundable, so make sure you are confident in your abilities before you register.

IELTS is a high stakes exam and it is important that you are prepared before you register. There are many resources available to help you prepare for the test.

The best way to prepare for the IELTS is to practice with sample questions. You can find sample questions on the IDP IELTS website.

In addition, there are many IELTS prep courses available. These courses will help you learn the skills you need to succeed on the IELTS.

If you are serious about taking the IELTS, make sure to register with IDP IELTS. This is the best way to ensure that you will get the score you need to reach your goals.