Blog

Hủy thi IELTS – Cancel IELTS

(English below)

Hủy thi IELTS

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn ba triệu người mỗi năm.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS được công nhận rộng rãi là một chỉ số đáng tin cậy và hợp lệ về trình độ tiếng Anh và được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn và cơ quan nhập cư.

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1989 và kể từ đó đã trải qua các bản cập nhật và cải tiến thường xuyên. IELTS hiện có sẵn trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung.

Nếu bạn đã đặt bài kiểm tra IELTS nhưng không còn có thể thực hiện được, bạn có thể hủy bài kiểm tra của mình và nhận được tiền hoàn lại.

Để hủy kiểm tra IELTS của bạn, bạn sẽ cần liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS nơi bạn đã đặt bài kiểm tra của mình. Bạn sẽ cần cung cấp một lý do để hủy kiểm tra của bạn và có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu hỗ trợ.

Nếu bạn hủy kiểm tra IELTS của mình hơn năm tuần trước ngày kiểm tra, bạn sẽ được hoàn lại phí kiểm tra trừ phí hủy. Nếu bạn hủy kiểm tra IELTS của mình dưới năm tuần trước ngày kiểm tra, bạn sẽ không đủ điều kiện để hoàn lại tiền.

Nếu bạn cần hủy kiểm tra IELTS của mình, chúng tôi khuyên bạn nên làm như vậy càng sớm càng tốt để tránh mất phí kiểm tra.

Tags: IELTS

 


 

Cancel IELTS

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration. More than three million people take the test every year.

IELTS is the world’s most popular English language test. It is taken by over three million people every year.

The IELTS test is made up of four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS, the International English Language Testing System, is a test of English proficiency for non-native English speakers. IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is widely recognised as a reliable and valid indicator of English proficiency and is accepted by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies and immigration authorities.

IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS was first introduced in 1989 and since then has undergone regular updates and improvements. IELTS is now available in two versions: Academic and General Training.

If you have booked an IELTS test but are no longer able to take it, you may be able to cancel your test and receive a refund.

To cancel your IELTS test, you will need to contact the IELTS test centre where you booked your test. You will need to provide a reason for cancelling your test and may be required to provide supporting documentation.

If you cancel your IELTS test more than five weeks before the test date, you will receive a refund of your test fee minus a cancellation fee. If you cancel your IELTS test less than five weeks before the test date, you will not be eligible for a refund.

If you need to cancel your IELTS test, we recommend that you do so as soon as possible to avoid losing your test fee.