Blog

Hủy lịch thi IELTS – Cancel IELTS test schedule

(English below)

Hủy lịch thi IELTS

Lịch kiểm tra IELTS đã bị hủy trong tương lai gần. Điều này là do sự bùng nổ của coronavirus.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn chỉ có thể hủy lịch kiểm tra IELTS của mình nếu bạn đưa ra ít nhất năm tuần thông báo. Nếu bạn hủy bài kiểm tra của mình dưới năm tuần trước ngày kiểm tra, bạn sẽ không được hoàn trả phí kiểm tra.

Nếu bạn cần hủy lịch kiểm tra IELTS của mình, bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web của IELTS. Từ đó, bạn sẽ cần tìm nút ‘Hủy kiểm tra và nhấp vào nó. Khi bạn đã nhấp vào điều đó, bạn sẽ được cung cấp một danh sách các lý do tại sao bạn có thể cần hủy bài kiểm tra của mình, cũng như một loạt các tùy chọn để lựa chọn.

Những lý do phổ biến nhất để hủy kiểm tra IELTS là:

-Bạn không thể có thời gian nghỉ làm/trường học

-Bạn không thể có thị thực

-Bạn không thể có được các tài liệu cần thiết

-Bạn cảm thấy không khỏe

-Bạn có một trường hợp khẩn cấp gia đình

-Bạn có trường hợp khẩn cấp cá nhân

-Bạn đã thay đổi suy nghĩ về việc làm bài kiểm tra

-Bạn không còn cần phải làm bài kiểm tra

Khi bạn đã chọn lý do tại sao bạn hủy kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ cần điền vào một số thông tin cá nhân. Điều này bao gồm tên của bạn, địa chỉ email và số ID IELTS. Bạn cũng sẽ cần chọn cách bạn muốn nhận hoàn tiền của mình, nếu bạn đủ điều kiện cho một. Các tùy chọn để nhận hoàn tiền của bạn là:

-By kiểm tra

-Bằng chuyển khoản ngân hàng

-By thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Khi bạn đã chọn tất cả các thông tin cần thiết, bạn sẽ cần nhấp vào nút ‘Hủy kiểm tra ở cuối trang. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến một trang xác nhận, nơi bạn sẽ cần nhấp vào nút ‘Xác nhận hủy bỏ. Khi bạn đã thực hiện điều này, lịch kiểm tra IELTS của bạn sẽ bị hủy và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc hủy lịch kiểm tra IELTS của mình, bạn có thể liên hệ với nhóm Dịch vụ khách hàng của IELTS.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Cancel IELTS test schedule

The IELTS test schedule has been cancelled for the foreseeable future. This is due to the outbreak of the coronavirus.

It is important to remember that you can only cancel your IELTS test schedule if you give at least five weeks’ notice. If you cancel your test less than five weeks before the test date, you will not be refunded your test fee.

If you need to cancel your IELTS test schedule, the first step is to log into your account on the IELTS website. From there, you will need to find the ‘Cancel Test’ button and click it. Once you have clicked that, you will be given a list of reasons why you might need to cancel your test, as well as a series of options to choose from.

The most common reasons for cancelling an IELTS test are:

-You are not able to get the time off work/school

-You are not able to get a visa

-You are not able to get the required documents

-You are not feeling well

-You have a family emergency

-You have a personal emergency

-You have changed your mind about taking the test

-You no longer need to take the test

Once you have selected the reason why you are cancelling your IELTS test, you will need to fill out some personal information. This includes your name, email address, and IELTS ID number. You will also need to select how you would like to receive your refund, if you are eligible for one. The options for receiving your refund are:

-By cheque

-By bank transfer

-By credit/debit card

Once you have selected all of the required information, you will need to click the ‘Cancel Test’ button at the bottom of the page. You will then be taken to a confirmation page, where you will need to click the ‘Confirm Cancellation’ button. Once you have done this, your IELTS test schedule will be cancelled and you will receive a confirmation email.

If you have any further questions about cancelling your IELTS test schedule, you can contact the IELTS customer service team.