Blog

Hướng dẫn điền form đăng ký thi IELTS – Instructions to fill out the IELTS test form

(English below)

Hướng dẫn điền form đăng ký thi IELTS

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nghiên cứu, làm việc và nhập cư ở nhiều quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm. Tổng số điểm sau đó được chuyển đổi thành điểm của ban nhạc từ 1 (không phải người dùng) thành 9 (người dùng chuyên gia).

Để đăng ký kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn IELTS. Biểu mẫu này sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, chi tiết liên hệ và tùy chọn kiểm tra của bạn. Bạn cũng sẽ cần cung cấp một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu của chính mình.

Dưới đây là một số hướng dẫn về cách điền vào mẫu Ứng dụng IELTS:

1. Thông tin cá nhân: Bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ, ngày sinh và quốc tịch.

2. Chi tiết liên hệ: Bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email và số điện thoại.

3. Tùy chọn kiểm tra: Bạn sẽ cần chọn ngày, giờ và vị trí của bài kiểm tra IELTS của bạn.

4. Ảnh có kích thước bằng hộ chiếu: Bạn sẽ cần phải tải lên ảnh có kích thước bằng hộ chiếu của chính mình.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được yêu cầu bởi nhiều trường đại học và tổ chức trên thế giới. Mẫu thi thử IELTS có thể hơi khó khăn, nhưng chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn từng bước về cách điền vào mẫu thi thử IELTS.

Điều đầu tiên bạn cần làm là tạo một tài khoản trên trang web của IELTS. Khi bạn đã tạo một tài khoản, bạn sẽ có thể đăng nhập và truy cập vào mẫu thi thử IELTS.

Khi bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy mẫu thi thử IELTS ở phía bên trái của màn hình. Phần đầu tiên của biểu mẫu là thông tin cá nhân của bạn. Tại đây, bạn sẽ cần điền vào tên, ngày sinh và thông tin liên lạc.

Phần tiếp theo của biểu mẫu là lịch sử giáo dục và việc làm của bạn. Ở đây, bạn sẽ cần cung cấp thông tin về trình độ học vấn cao nhất và công việc hiện tại hoặc gần đây nhất của bạn.

Phần tiếp theo của biểu mẫu là thông tin kiểm tra IELTS của bạn. Trong phần này, bạn sẽ cần chọn ngày và vị trí của bài kiểm tra IELTS của bạn. Bạn cũng sẽ cần chọn loại thi thử IELTS bạn muốn thực hiện. Có hai loại bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung.

Phần cuối cùng của biểu mẫu là thông tin thanh toán của bạn. Ở đây, bạn sẽ cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn. Khi bạn đã điền vào tất cả các thông tin cần thiết, bạn sẽ có thể gửi mẫu thi thử IELTS của mình.

Tags: IELTS

 


 

Instructions to fill out the IELTS test form

IELTS is an English proficiency test required for study, work, and immigration in many English-speaking countries. The IELTS test has four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a maximum of 25 points. The total score is then converted to a band score from 1 (non-user) to 9 (expert user).

To register for the IELTS test, you will need to fill out the IELTS application form. This form will ask for your personal information, contact details, and test preferences. You will also need to provide a passport-sized photo of yourself.

Here are some instructions on how to fill out the IELTS application form:

1. Personal information: You will need to provide your full name, date of birth, and nationality.

2. Contact details: You will need to provide your email address and phone number.

3. Test preferences: You will need to select the date, time, and location of your IELTS test.

4. Passport-sized photo: You will need to upload a passport-sized photo of yourself.

IELTS is an English proficiency test that is required by many universities and organizations around the world. The IELTS test form can be a bit daunting, but we’re here to help. In this article, we will provide a step-by-step guide on how to fill out the IELTS test form.

The first thing you need to do is create an account on the IELTS website. Once you have created an account, you will be able to login and access the IELTS test form.

Once you are logged in, you will see the IELTS test form on the left-hand side of the screen. The first section of the form is your personal information. Here, you will need to fill in your name, date of birth, and contact information.

The next section of the form is your education and employment history. Here, you will need to provide information about your highest level of education and your current or most recent job.

The next section of the form is your IELTS test information. In this section, you will need to select the date and location of your IELTS test. You will also need to select the type of IELTS test you wish to take. There are two types of IELTS tests: the Academic test and the General Training test.

The final section of the form is your payment information. Here, you will need to provide your credit card information. Once you have fill out all of the required information, you will be able to submit your IELTS test form.