Blog

Hướng dẫn đăng ký thi IELTS – Instructions for registration of IELTS exam

(English below)

Hướng dẫn đăng ký thi IELTS

Hướng dẫn đăng ký thi IELTS

Điều quan trọng là phải tuân theo các quy trình đăng ký thích hợp cho kỳ thi IELTS để đảm bảo rằng bạn có thể thực hiện bài kiểm tra vào ngày mong muốn và tại địa điểm mong muốn. Bài viết này sẽ cung cấp các hướng dẫn từng bước về cách đăng ký bài kiểm tra IELTS.

Trước khi bắt đầu quá trình đăng ký, điều quan trọng là phải kiểm tra trang web của IELTS để đảm bảo rằng có ngày thử nghiệm có sẵn tại vị trí mong muốn. Khi ngày kiểm tra đã được xác nhận, bước tiếp theo là tạo một tài khoản trên trang web IELTS. Sau khi tài khoản đã được tạo, biểu mẫu đăng ký có thể được truy cập và sẽ được hoàn thành đầy đủ.

Sau khi mẫu đăng ký đã được gửi, bước tiếp theo là trả phí kiểm tra IELTS. Lệ phí có thể được thanh toán trực tuyến bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc ngoại tuyến thông qua chuyển khoản ngân hàng. Khi phí đã được thanh toán, việc đăng ký hoàn tất và Trung tâm kiểm tra IELTS sẽ gửi email xác nhận.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS là cần thiết để vào đại học ở Anh và các quốc gia khác.

Bài kiểm tra IELTS có bốn mô -đun – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các ứng cử viên có cùng các mô -đun nghe và nói. Các mô -đun đọc và viết khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang thực hiện phiên bản đào tạo học tập hay chung của bài kiểm tra.

Đọc và viết học thuật

Các mô -đun đọc và viết học tập đánh giá khả năng đọc, hiểu và trả lời của bạn và viết một bài luận.

Đọc và viết đào tạo chung

Các mô -đun đọc và viết đào tạo chung tập trung vào các kỹ năng sinh tồn cơ bản trong bối cảnh xã hội và nơi làm việc rộng lớn.

IELTS được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra đã được thực hiện vào năm ngoái.

Làm thế nào để đăng ký

Trước khi bạn đăng ký kiểm tra IELTS, bạn cần quyết định phiên bản kiểm tra nào phù hợp với bạn. Bạn đang làm bài kiểm tra cho:

Mục đích học tập?

Mục đích đào tạo chung?

Bạn cũng cần quyết định mô -đun hoặc mô -đun nào bạn muốn thực hiện. Bạn có thể thực hiện một mô -đun hoặc cả bốn mô -đun cùng một lúc.

1. Chọn bài kiểm tra IELTS của bạn

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS:

Học thuật – Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến Úc, Canada và New Zealand, hoặc cho mục đích công việc hoặc đào tạo

Bạn cần quyết định phiên bản kiểm tra nào phù hợp với bạn.

2. Chọn ngày kiểm tra IELTS của bạn

Các thi thử được tổ chức vào ngày cố định, thường là mỗi tháng một lần. Bạn cần quyết định ngày nào bạn muốn làm bài kiểm tra.

Ngày kiểm tra có sẵn trước một năm.

3. Chọn vị trí kiểm tra IELTS của bạn

Các thi thử được tổ chức tại hơn 1.400 địa điểm tại 140 quốc gia. Bạn cần quyết định vị trí bạn muốn làm bài kiểm tra.

4. Đăng ký kiểm tra IELTS

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc qua bưu điện.

Đăng ký trực tuyến

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS và trả phí kiểm tra trực tuyến.

Để đăng ký trực tuyến, bạn cần một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Đăng ký bằng bài

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS và trả phí kiểm tra qua đường bưu điện.

Để đăng ký theo bưu điện, bạn cần tải xuống và hoàn thành mẫu đơn.

Sau đó, bạn có thể đăng biểu mẫu đã hoàn thành, cùng với một séc hoặc dự thảo ngân hàng, đến Trung tâm kiểm tra IELTS mà bạn chọn.

5. Nhận xác nhận nhập cảnh của bạn

Khi ứng dụng của bạn đã được xử lý, bạn sẽ nhận được xác nhận Entry (CoE) qua email hoặc bài đăng.

CoE sẽ xác nhận ngày thi thử, vị trí kiểm tra và mô -đun thi thử của bạn.

6. Chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS

Bạn có thể tìm thấy một loạt các tài liệu chuẩn bị để giúp bạn sẵn sàng cho bài kiểm tra IELTS trên trang web của IELTS.

7. Thực hiện bài kiểm tra IELTS

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu hoặc hình thức nhận dạng khác.

8. Nhận kết quả của bạn

Bạn sẽ nhận được kết quả của bạn 13 ngày sau khi kiểm tra.

Kết quả của bạn sẽ được đăng cho bạn hoặc bạn có thể nhận chúng trực tiếp từ trung tâm thi thử.

Bạn cũng sẽ nhận được một mẫu báo cáo thi thử (TRF). TRF là một hồ sơ chính thức về kết quả kiểm tra của bạn. Nó có giá trị trong hai năm và có thể được sử dụng để áp dụng cho việc làm, nghiên cứu hoặc mục đích nhập cư.

Tags: IELTS

 


 

Instructions for registration of IELTS exam

IELTS Exam Registration Instructions

It is important to follow the proper registration procedures for the IELTS exam to ensure that you are able to take the test on the desired date and at the desired location. This article will provide step-by-step instructions on how to register for the IELTS exam.

Before beginning the registration process, it is important to check the IELTS website to ensure that there are test dates available at the desired location. Once test dates have been confirmed, the next step is to create an account on the IELTS website. After the account has been created, the registration form can be accessed and should be completed in full.

After the registration form has been submitted, the next step is to pay the IELTS test fee. The fee can be paid online using a credit or debit card, or offline through a bank transfer. Once the fee has been paid, the registration is complete and the IELTS test center will send a confirmation email.

IELTS is the International English Language Testing System. It measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is required for entry to university in the UK and other countries.

The IELTS test has four modules – Listening, Reading, Writing and Speaking. All candidates take the same Listening and Speaking modules. The Reading and Writing modules differ depending on whether you are taking the Academic or General Training version of the test.

Academic Reading and Writing

The Academic Reading and Writing modules assess your ability to read, understand and respond to texts and to write an essay.

General Training Reading and Writing

The General Training Reading and Writing modules focus on basic survival skills in broad social and workplace contexts.

IELTS is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. Over 3 million tests were taken last year.

How to register

Before you register for the IELTS test, you need to decide which version of the test is right for you. Are you taking the test for:

Academic purposes?

General Training purposes?

You also need to decide which module or modules you want to take. You can take one module or all four modules at the same time.

1. Choose your IELTS test

There are two versions of the IELTS test:

Academic – for people applying for higher education or professional registration

General Training – for those migrating to Australia, Canada and New Zealand, or for work or training purposes

You need to decide which version of the test is right for you.

2. Choose your IELTS test date

Tests are held on fixed dates, typically once a month. You need to decide which date you want to take the test.

Test dates are available up to one year in advance.

3. Choose your IELTS test location

Tests are held in over 1,400 locations in 140 countries. You need to decide which location you want to take the test.

4. Register for the IELTS test

You can register for the IELTS test online or by post.

Registering online

You can register for the IELTS test and pay the test fee online.

To register online, you need a credit or debit card.

Registering by post

You can register for the IELTS test and pay the test fee by post.

To register by post, you need to download and complete the application form.

You can then post the completed form, along with a cheque or bank draft, to the IELTS test centre of your choice.

5. Receive your Confirmation of Entry

Once your application has been processed, you will receive a Confirmation of Entry (CoE) by email or post.

The CoE will confirm your test date, test location and test module(s).

6. Prepare for the IELTS test

You can find a range of preparation materials to help you get ready for the IELTS test on the IELTS website.

7. Take the IELTS test

On the day of the test, you will need to bring your passport or other form of identification.

8. Get your results

You will receive your results 13 days after the test.

Your results will be posted to you or you can pick them up in person from the test centre.

You will also receive a Test Report Form (TRF). The TRF is an official record of your test results. It is valid for two years and can be used to apply for jobs, studies or immigration purposes.