Blog

Hotline hội đồng anh – Hotline of British Council

(English below)

Hotline hội đồng anh

Hội đồng Anh là Tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi tạo ra kiến ​​thức thân thiện và sự hiểu biết giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Chúng tôi làm điều này bằng cách đóng góp tích cực cho các quốc gia chúng tôi làm việc – thay đổi cuộc sống bằng cách tạo ra các cơ hội, xây dựng kết nối và thu hút niềm tin.

Chúng tôi làm việc với hơn 100 quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, ngôn ngữ tiếng Anh, giáo dục và xã hội dân sự. Mỗi năm chúng tôi tiếp cận hơn 20 triệu người trực tiếp và hơn 500 triệu người trực tuyến, thông qua công việc của chúng tôi về nghệ thuật, giáo dục, ngôn ngữ tiếng Anh và xã hội.

Hội đồng Anh đã làm việc tại Pakistan từ năm 1948. Chúng tôi có văn phòng tại Karachi, Lahore và Islamabad, và công việc của chúng tôi bao gồm toàn bộ Pakistan.

Đường dây nóng của Hội đồng Anh cung cấp thông tin và lời khuyên về một loạt các chủ đề bao gồm:

-Các và văn hóa

-Giáo dục

-Ngôn ngữ

-Exams

-Giáo dục đại học

-Opportunities cho những người trẻ tuổi

Hội đồng Anh là tổ chức quan hệ văn hóa hàng đầu thế giới. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia để xây dựng mối quan hệ giữa những người thuộc các nền văn hóa khác nhau và thúc đẩy sự hiểu biết quốc tế.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ để hỗ trợ công việc quốc tế của Hội đồng Anh, bao gồm một dịch vụ đường dây nóng cho nhân viên và các tổ chức thành viên.

Đường dây nóng là một dịch vụ miễn phí, bí mật, cung cấp lời khuyên và hỗ trợ về một loạt các vấn đề, bao gồm:

• Quan hệ văn hóa

• giáo dục

• khoa học

• Các tác phẩm nghệ thuật

• thể thao

• phương tiện truyền thông

• ngôn ngữ

• Quản trị

• xã hội dân sự

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về công việc của Hội đồng Anh, vui lòng gọi đường dây nóng theo số +44 (0) 2073890000.

Tags: IELTS

 


 

Hotline of British Council

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust.

We work with over 100 countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education and civil society. Each year we reach over 20 million people face-to-face and more than 500 million people online, through our work in the arts, education, English language, and society.

The British Council has been working in Pakistan since 1948. We have offices in Karachi, Lahore and Islamabad, and our work covers the whole of Pakistan.

The British Council Hotline provides information and advice on a range of topics including:

-Arts and culture

-Education

-English language

-Exams

-Higher education

-Opportunities for young people

The British Council is the world’s leading cultural relations organization. We work in over 100 countries to build relations between people of different cultures and promote international understanding.

We offer a range of services to support the international work of the British Council, including a hotline service for staff and member organizations.

The hotline is a confidential, free service that provides advice and support on a range of issues, including:

• cultural relations

• education

• science

• the arts

• sport

• media

• language

• governance

• civil society

If you have any questions or concerns about the work of the British Council, please call the hotline on +44 (0) 2073890000.