Blog

Hotline BC – Hotline BC

(English below)

Hotline BC

Đường dây nóng BC là một cuộc khủng hoảng 24 giờ và dòng thông tin cho người British Columbia. Dịch vụ này miễn phí, bí mật và ẩn danh. Hotline BC cung cấp hỗ trợ cho mọi người trong khủng hoảng, cũng như thông tin và giới thiệu đến các nguồn lực cộng đồng.

Nếu bạn lo lắng về một người bạn hoặc đánh bạc của người thân, đường dây nóng giúp đỡ của BC Gamblers sẽ ở đây để giúp đỡ.

Đường dây nóng trợ giúp của BC Gamblers là một dịch vụ bí mật, miễn phí, cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề đánh bạc. Đường dây nóng có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Nếu bạn lo lắng về việc đánh bạc của ai đó, bước đầu tiên là nói chuyện với họ về điều đó. Đây có thể là một cuộc trò chuyện khó khăn, nhưng điều quan trọng cần nhớ là người có vấn đề đánh bạc là người duy nhất có thể đưa ra quyết định ngừng đánh bạc.

Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện, đường dây nóng trợ giúp của BC Gamblers có thể cung cấp cho bạn tài nguyên và hỗ trợ. Đường dây nóng được nhân viên của các cố vấn được đào tạo, những người có thể cung cấp cho bạn thông tin và giúp bạn lên kế hoạch cho những gì cần nói.

Điều quan trọng nhất là cho người đó biết rằng bạn ở đó vì họ và bạn muốn giúp đỡ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web trợ giúp của BC Gamblers hoặc gọi đường dây nóng theo số 1-888-795-6111.

Tags: BC, IELTS

 


 

Hotline BC

Hotline BC is a 24-hour crisis and information line for British Columbians. The service is free, confidential, and anonymous. Hotline BC provides support for people in crisis, as well as information and referrals to community resources.

If you’re worried about a friend or loved one’s gambling, the BC Gamblers’ Help hotline is here to help.

The BC Gamblers’ Help hotline is a free, confidential service that provides support and resources to people affected by gambling problems. The hotline is available 24 hours a day, 7 days a week.

If you’re worried about someone’s gambling, the first step is to talk to them about it. This can be a difficult conversation, but it’s important to remember that the person with the gambling problem is the only one who can make the decision to stop gambling.

If you’re not sure how to start the conversation, the BC Gamblers’ Help hotline can provide you with resources and support. The hotline is staffed by trained counsellors who can provide you with information and help you plan what to say.

The most important thing is to let the person know that you’re there for them and that you want to help. For more information, visit the BC Gamblers’ Help website or call the hotline at 1-888-795-6111.