Blog

Hội đồng úc – Australian Council

(English below)

Hội đồng úc

cho nghiên cứu giáo dục

Hội đồng nghiên cứu giáo dục Úc (ACER) là một tổ chức nghiên cứu giáo dục độc lập hàng đầu. Nhiệm vụ của Acer, là tạo ra và phổ biến kiến ​​thức dựa trên nghiên cứu góp phần cải thiện việc học và giảng dạy, và tăng thành tích giáo dục ở Úc và trên toàn thế giới.

Acer đảm nhận và hoa hồng chất lượng cao, nghiên cứu liên quan đến chính sách trong các lĩnh vực đánh giá và kiểm tra, chương trình giảng dạy, học tập và giảng dạy, và cơ hội và công bằng giáo dục. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ trong các lĩnh vực thiết kế nghiên cứu, phân tích dữ liệu và tư vấn tâm lý.

Công việc của chúng tôi được củng cố bởi một cam kết xuất sắc, độc lập và khách quan, và chúng tôi tự hào về danh tiếng của chúng tôi như là một nguồn đáng tin cậy của nghiên cứu và thông tin chất lượng cao, dựa trên bằng chứng.

Hội đồng nghiên cứu giáo dục Úc (ACER) là một trong những trung tâm nghiên cứu giáo dục hàng đầu thế giới. Được thành lập vào năm 1930, Acer là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận, tiến hành và phổ biến nghiên cứu chất lượng cao để cải thiện việc học tập trong suốt tuổi thọ.

Tầm nhìn của Acer là tạo ra một thế giới tốt hơn thông qua nghiên cứu thúc đẩy giáo dục và cải thiện cuộc sống. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra và phổ biến bằng chứng chất lượng cao về giáo dục để cải thiện việc học tập và sử dụng chuyên môn của chúng tôi để cung cấp lời khuyên, đánh giá và tài nguyên.

Chúng tôi hợp tác với chính phủ, trường học, trường đại học, ngành công nghiệp và cộng đồng để tạo ra và phổ biến nghiên cứu chất lượng cao và để cung cấp lời khuyên, đánh giá và tài nguyên.

Acer là thành viên của Hiệp hội quốc tế về đánh giá thành tích giáo dục (IEA) và Hội đồng nghiên cứu Úc (ARC).

Acer có trụ sở tại Melbourne, Úc và có văn phòng tại Canberra, Sydney, Perth, Brisbane và Adelaide. Chúng tôi cũng có đại diện ở New Zealand và Vương quốc Anh.

Tags: IELTS

 


 

Australian Council

for Educational Research

The Australian Council for Educational Research (ACER) is a leading independent educational research organisation. ACER’s mission is to create and disseminate research-based knowledge that contributes to improved learning and teaching, and increased educational achievement in Australia and around the world.

ACER undertakes and commissions high-quality, policy-relevant research in the areas of assessment and testing, curriculum, learning and teaching, and educational opportunity and equity. We also provide a range of services in the areas of research design, data analysis and psychometric consulting.

Our work is underpinned by a commitment to excellence, independence and objectivity, and we take pride in our reputation as a trusted source of high-quality, evidence-based research and information.

The Australian Council for Educational Research (ACER) is one of the world’s leading educational research centres. Founded in 1930, ACER is an independent, not-for-profit organisation that conducts and disseminates high-quality research to improve learning across the lifespan.

ACER’s vision is to create a better world through research that advances education and improves lives. Our mission is to generate and disseminate high-quality evidence about education to improve learning, and to use our expertise to provide advice, evaluation and resources.

We work in partnership with government, schools, universities, industry and the community to generate and disseminate high-quality research and to provide advice, evaluation and resources.

ACER is a member of the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) and the Australian Research Council (ARC).

ACER is headquartered in Melbourne, Australia, and has offices in Canberra, Sydney, Perth, Brisbane and Adelaide. We also have representatives in New Zealand and the United Kingdom.