Blog

Hội đồng thi IELTS – IELTS Exam Council

(English below)

Hội đồng thi IELTS

Hội đồng thi IELTS là cơ quan quản lý cho bài kiểm tra IELTS. Họ chịu trách nhiệm thiết lập thử nghiệm IELTS, quản lý thương hiệu IELTS và đảm bảo chất lượng của bài kiểm tra IELTS.

Hội đồng thi IELTS chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bài kiểm tra IELTS đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Hội đồng được tạo thành từ các đại diện từ bốn đối tác kiểm tra IELTS: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge và Đại học Toronto.

Hội đồng đáp ứng ít nhất một lần một năm để xem xét bài kiểm tra IELTS và xem xét các cách để cải thiện nó. Hội đồng cũng cung cấp lời khuyên cho các đối tác của IELTS về cách duy trì chất lượng của bài kiểm tra.

Hội đồng thi IELTS là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS. Nó đảm bảo rằng bài kiểm tra đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nó thường xuyên được xem xét và cải thiện.

Tags: IELTS

 


 

IELTS Exam Council

The IELTS Exam Council is the governing body for the IELTS test. They are responsible for setting the IELTS test, managing the IELTS brand, and ensuring the quality of the IELTS test.

The IELTS Exam Council is responsible for ensuring that the IELTS test meets international standards. The council is made up of representatives from the four IELTS test partners: the British Council, IDP: IELTS Australia, Cambridge English Language Assessment and the University of Toronto.

The council meets at least once a year to review the IELTS test and to consider ways to improve it. The council also provides advice to the IELTS partners on how to maintain the quality of the test.

The IELTS Exam Council is an important part of the IELTS test. It ensures that the test meets international standards and that it is regularly reviewed and improved.