Blog

Hội đồng anh lê duẩn – Mr. Le Duan Council

(English below)

Hội đồng anh lê duẩn

Ông Le Duan là thư ký đầu tiên của Đảng Cộng sản của Ủy ban Trung ương Việt Nam, phục vụ từ năm 1960 cho đến khi ông qua đời năm 1986. Ông là một nhân vật quan trọng trong việc thành lập Nhà nước Cộng sản ở Việt Nam, và giám sát chiến lược quân sự của đất nước trong thời Việt Nam Chiến tranh.

Ông Le Duan quá cố là tổng thư ký của Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng, từ năm 1960 cho đến khi ông qua đời năm 1986. Ông là một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trong Chiến tranh Việt Nam, cũng Được biết đến với cái tên Chiến tranh Đông Dương thứ hai, kéo dài từ năm 1955 đến 1975.

Dưới sự lãnh đạo của ông Le Duan, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện chính sách đấu tranh vũ trang để tái hợp đất nước, nơi đã được chia thành Bắc và Nam Việt Nam kể từ năm 1954. Chính sách này dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh Việt Nam ở Năm 1965, cuối cùng đã dẫn đến việc rút các lực lượng Hoa Kỳ vào năm 1973 và sự thống nhất của Việt Nam vào năm 1975.

Trong thời gian làm tổng thư ký, ông Le Duan cũng chịu trách nhiệm thực hiện các cải cách kinh tế được gọi là DOI MOI, bắt đầu vào năm 1986. Những cải cách này nhằm tự do hóa nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, và đã thành công trong việc biến Việt Nam thành Một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Thời gian của ông Le Duan với tư cách là tổng thư ký được đánh dấu bởi cả thành công và thất bại. Tuy nhiên, ông thường được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử Việt Nam.

Tags: IELTS

 


 

Mr. Le Duan Council

Mr. Le Duan was the first secretary of the Communist Party of Vietnam Central Committee, serving from 1960 until his death in 1986. He was a key figure in the establishment of the Communist state in Vietnam, and oversaw the country’s military strategy during the Vietnam War.

The late Mr. Le Duan was the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, the highest decision-making body of the Party, from 1960 until his death in 1986. He was an influential leader during the Vietnam War, also known as the Second Indochina War, which lasted from 1955 to 1975.

Under Mr. Le Duan’s leadership, the Communist Party of Vietnam implemented a policy of armed struggle to reunite the country, which had been divided into North and South Vietnam since the Geneva Accords in 1954. This policy resulted in the outbreak of the Vietnam War in 1965, which eventually led to the withdrawal of US forces in 1973 and the reunification of Vietnam in 1975.

During his time as General Secretary, Mr. Le Duan was also responsible for the implementation of economic reforms known as the Doi Moi, which began in 1986. These reforms aimed to liberalize the economy and promote economic growth, and were successful in transforming Vietnam into one of the fastest-growing economies in the world.

Mr. Le Duan’s time as General Secretary was marked by both successes and failures. However, he is generally considered to be one of the most important figures in Vietnamese history.