Blog

Hội đồng anh giờ làm việc – British council working hours

(English below)

Hội đồng anh giờ làm việc

Giờ làm việc của Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc tại hơn 100 quốc gia và 7.500 nhân viên của chúng tôi – bao gồm 2.500 giáo viên – làm việc với hàng triệu người mỗi năm thông qua các chương trình tiếng Anh và kỳ thi của chúng tôi, các chương trình giáo dục và xã hội của chúng tôi, và các dự án văn hóa và nghệ thuật của chúng tôi.

Chúng tôi là một tổ chức từ thiện được điều chỉnh bởi Hiến chương Hoàng gia. Chúng tôi nhận được 15% tài trợ từ chính phủ Anh và phần còn lại từ các nguồn khác bao gồm hoạt động thương mại, phí sinh viên và từ thiện.

Hội đồng Anh cung cấp nhiều dịch vụ để giúp những người muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ. Một trong những dịch vụ này là giờ làm việc của họ. Hội đồng Anh có giờ làm việc khác nhau cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, các khóa học tiếng Anh cho mục đích học tập của họ có giờ làm việc khác với tiếng Anh cho các khóa học về mục đích chung.

Giờ làm việc của Hội đồng Anh cho các khóa học về mục đích học tập của Anh như sau: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 sáng đến 5:00 chiều, với giờ nghỉ trưa từ 1:00 chiều đến 2:00 chiều. Các khóa học tiếng Anh của họ cho các mục đích chung có cùng giờ làm việc với các khóa học tiếng Anh cho mục đích học tập, ngoại trừ việc họ không nghỉ ăn trưa.

Hội đồng Anh cũng cung cấp các khóa học buổi tối và cuối tuần cho cả tiếng Anh cho mục đích học tập và tiếng Anh cho các mục đích chung. Các khóa học buổi tối của họ được tổ chức từ 6:00 tối đến 9:00 tối và các khóa học cuối tuần của họ được tổ chức từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều.

Giờ làm việc của Hội đồng Anh được thiết kế để phù hợp với lịch trình của các sinh viên của họ. Các khóa học của họ có sẵn vào những thời điểm thuận tiện cho những người làm việc trong ngày hoặc những người có các cam kết khác. Các khóa học buổi tối và cuối tuần của họ đặc biệt thuận tiện cho những người làm việc trong ngày.

Hội đồng Anh mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Họ đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ.

Tags: IELTS

 


 

British council working hours

British council working hours

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in over 100 countries and our 7,500 staff – including 2,500 teachers – work with millions of people every year through our English and exams programmes, our education and society programmes, and our arts and culture projects.

We are a charity governed by Royal Charter. We receive 15% of our funding from the UK government and the rest from other sources including commercial activity, student fees and philanthropy.

The British Council offers a variety of services to help people who want to improve their English skills. One of these services is their working hours. The British Council has different working hours for different purposes. For example, their English for Academic Purposes courses have different working hours than their English for General Purposes courses.

The British Council’s working hours for English for Academic Purposes courses are as follows: Monday to Friday 9:00am to 5:00pm, with a break for lunch from 1:00pm to 2:00pm. Their English for General Purposes courses have the same working hours as their English for Academic Purposes courses, except that they do not have a break for lunch.

The British Council also offers evening and weekend courses for both English for Academic Purposes and English for General Purposes. Their evening courses are held from 6:00pm to 9:00pm, and their weekend courses are held from 9:00am to 5:00pm.

The British Council’s working hours are designed to accommodate the schedules of their students. Their courses are available at times that are convenient for people who work during the day or who have other commitments. Their evening and weekend courses are especially convenient for people who work during the day.

The British Council is open Monday to Friday 9:00am to 5:00pm. They are closed on weekends and public holidays.