Blog

Hội đồng anh british council học phí – British Council British Council fee

(English below)

Hội đồng anh british council học phí

Hội đồng Anh là một tổ chức hàng đầu thế giới về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục. Chúng tôi tạo ra cơ hội quốc tế cho người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác và xây dựng niềm tin giữa họ trên toàn thế giới.

Chúng tôi làm việc tại hơn 100 quốc gia và 7.500 nhân viên của chúng tôi được dành riêng để xây dựng một thế giới tốt hơn cho tất cả thông qua giáo dục và văn hóa. Chúng tôi là một tổ chức từ thiện Vương quốc Anh được điều hành bởi Hiến chương Hoàng gia. Chúng tôi nhận được 15% tài trợ của chúng tôi từ chính phủ Anh.

Phần còn lại đến từ các nguồn khác bao gồm hoạt động thương mại, phí sinh viên và gây quỹ. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận và bất kỳ thặng dư nào chúng tôi thực hiện đều được tái đầu tư vào công việc của chúng tôi.

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc tại 110 quốc gia và 8.000 nhân viên của chúng tôi – bao gồm 2.000 giáo viên – làm việc với hàng triệu người mỗi năm thông qua các bộ phận tiếng Anh và các kỳ thi của chúng tôi.

Chúng tôi là một tổ chức từ thiện được điều chỉnh bởi Hiến chương Hoàng gia. Chúng tôi tạo thu nhập thông qua các khóa học và kỳ thi tiếng Anh, mà chúng tôi tái đầu tư vào công việc từ thiện của chúng tôi.

Mục đích của chúng tôi là xây dựng niềm tin và sự hiểu biết giữa người dân Vương quốc Anh và thế giới rộng lớn hơn. Chúng tôi làm điều này bằng cách đóng góp tích cực cho Vương quốc Anh và các quốc gia chúng tôi làm việc cùng – thay đổi cuộc sống bằng cách tạo cơ hội, xây dựng kết nối và thu hút niềm tin.

Chúng tôi làm việc theo bốn cách:

1. Chúng tôi kết nối những người với cơ hội học tập
2. Chúng tôi xây dựng niềm tin và sự hiểu biết giữa mọi người
3. Chúng tôi tạo cơ hội cho mọi người để thực hiện tiềm năng của họ
4. Chúng tôi truyền cảm hứng cho mọi người khám phá và chia sẻ văn hóa và di sản của họ

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council British Council fee

The British Council is a world-leading organisation for cultural relations and educational opportunities. We create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide.

We work in over 100 countries and our 7,500 staff are dedicated to building a better world for all through education and culture. We are a UK charity governed by Royal Charter. We receive 15% of our funding from the UK government.

The rest comes from other sources including commercial activity, student fees and fundraising. We are a not-for-profit organisation and any surplus we make is reinvested into our work.

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in 110 countries and our 8,000 staff – including 2,000 teachers – work with millions of people every year through our English and Exams divisions.

We are a charity governed by Royal Charter. We generate income through English courses and exams, which we reinvest in our charitable work.

Our purpose is to build trust and understanding between the people of the UK and the wider world. We do this by making a positive contribution to the UK and the countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust.

We work in four ways:

1. We connect people with learning opportunities
2. We build trust and understanding between people
3. We create opportunities for people to fulfil their potential
4. We inspire people to discover and share their culture and heritage