Blog

Học và thi IELTS – Study and test IELTS

(English below)

Học và thi IELTS

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra về trình độ tiếng Anh, được phát triển bởi Syndicatic của Đại học Cambridge Local. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được công nhận bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Anh, Canada, Úc, Ailen, New Zealand và Nam Phi. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Bài kiểm tra có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả các thành phần được thực hiện trong cùng một ngày, không có sự phá vỡ ở giữa.

Người tham gia thi thử sẽ nhận được điểm từ 1 đến 9 cho mỗi phần, với 9 là điểm cao nhất có thể. Điểm số sau đó được kết hợp để cho điểm tổng thể từ 1 đến 9.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy, với hai phiên bản có sẵn: đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật được dành cho những người tham gia thi thử muốn học ở cấp đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký các cơ quan đăng ký chuyên nghiệp.

Phiên bản đào tạo chung dành cho những người tham gia thi thử muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người muốn đào tạo hoặc học tập ở cấp đại học dưới mức.

IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia và có hơn 1.200 trung tâm thi thử trên toàn thế giới.

Các bài kiểm tra IELTS được tổ chức lên tới bốn lần một tháng và bạn có thể đăng ký trực tuyến.

Phí kiểm tra khác nhau tùy thuộc vào trung tâm thi thử, nhưng thường là khoảng £ 150 (US $ 200).

IELTS là một thi thử đầy thách thức, nhưng với một số sự chuẩn bị, nó có thể đạt được.

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS là làm quen với định dạng thi thử và thực hành với các câu hỏi mẫu.

Ngoài ra còn có một số khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn, có thể được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và được thiết kế để đánh giá chính xác các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Bài kiểm tra không được thiết kế để dễ dàng hoặc khó khăn, nhưng để đưa ra sự phản ánh đúng về trình độ tiếng Anh của bạn.

IELTS là một thi thử an toàn và tất cả các tài liệu thi thử được xử lý với tính bảo mật nghiêm ngặt nhất.

IELTS là một bài kiểm tra đáng tin cậy và đã được chứng minh là một yếu tố dự báo hợp lệ và đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra linh hoạt và bạn có thể chọn thực hiện phiên bản đào tạo học tập hoặc chung, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận và được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận.

IELTS là một bài kiểm tra giá cả phải chăng và phí kiểm tra thường là khoảng £ 150 (US $ 200).

IELTS là một bài kiểm tra thuận tiện và có sẵn ở hơn 140 quốc gia và 1.200 trung tâm thi thử trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra nhanh và bạn có thể nhận được kết quả của mình trong vòng 13 ngày kể từ khi thực hiện bài kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra thân thiện với người dùng và các hướng dẫn kiểm tra được đưa ra bằng tiếng Anh rõ ràng, đơn giản.

IELTS là một bài kiểm tra nhạy cảm về văn hóa và các câu hỏi kiểm tra được thiết kế để phù hợp với một loạt các trải nghiệm và quan điểm văn hóa.

IELTS là một bài kiểm tra không thiên vị và bài kiểm tra không được thiết kế để ủng hộ bất kỳ nhóm thực hiện thi thử cụ thể nào.

IELTS là một bài kiểm tra hợp lệ và đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh và được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận.

IELTS là một bài kiểm tra công bằng và được thiết kế để đánh giá chính xác các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS là một thi thử an toàn và tất cả các tài liệu thi thử được xử lý với tính bảo mật nghiêm ngặt nhất.

IELTS là một bài kiểm tra đáng tin cậy và đã được chứng minh là một yếu tố dự báo hợp lệ và đáng tin cậy về trình độ tiếng Anh.

IELTS là một bài kiểm tra linh hoạt và bạn có thể chọn thực hiện phiên bản đào tạo học tập hoặc chung, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

IELTS là một bài kiểm tra được quốc tế công nhận và được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận.

IELTS là một bài kiểm tra giá cả phải chăng và phí kiểm tra thường là khoảng £ 150 (US $ 200).

IELTS là một bài kiểm tra thuận tiện và có sẵn ở hơn 140 quốc gia và 1.200 trung tâm thi thử trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra nhanh và bạn có thể nhận được kết quả của mình trong vòng 13 ngày kể từ khi thực hiện bài kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra thân thiện với người dùng và các hướng dẫn kiểm tra được đưa ra bằng tiếng Anh rõ ràng, đơn giản.

IELTS là một bài kiểm tra nhạy cảm về văn hóa và các câu hỏi kiểm tra được thiết kế để phù hợp với một loạt các trải nghiệm và quan điểm văn hóa.

IELTS là một bài kiểm tra không thiên vị và bài kiểm tra không được thiết kế để ủng hộ bất kỳ nhóm thực hiện thi thử cụ thể nào.

Tags: IELTS

 


 

Study and test IELTS

IELTS (International English Language Testing System) is a test of English language proficiency, developed by the University of Cambridge Local Examinations Syndicate. It is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide.

IELTS is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most British, Canadian, Australian, Irish, New Zealand and South African academic institutions. Over 3 million tests are taken each year.

IELTS is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

The test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. All components are taken on the same day, with no breaks in between.

Test takers will receive a score from 1 to 9 for each section, with 9 being the highest possible score. Scores are then combined to give an overall score from 1 to 9.

IELTS is a paper-based test, with two versions available: Academic and General Training.

The Academic version is intended for test takers who want to study at tertiary level in an English-speaking country or who want to register for professional registration bodies.

The General Training version is for test takers who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK), or who want to train or study at below tertiary level.

IELTS is available in over 140 countries and there are over 1,200 test centres worldwide.

IELTS tests are held up to four times a month and you can register online.

The test fee varies depending on the test centre, but is typically around £150 (US$200).

IELTS is a challenging test, but with some preparation, it is achievable.

The best way to prepare for IELTS is to familiarise yourself with the test format and practise with sample questions.

There are also a number of IELTS preparation courses available, which can be taken either in-person or online.

IELTS is a fair test and is designed to assess your English language skills accurately.

The test is not designed to be easy or difficult, but to give a true reflection of your level of English.

IELTS is a secure test and all test materials are treated with the strictest confidentiality.

IELTS is a reliable test and has been proven to be a valid and reliable predictor of English language proficiency.

IELTS is a flexible test and you can choose to take the Academic or General Training version, depending on your needs.

IELTS is an internationally recognised test and is recognised by over 9,000 organisations worldwide.

IELTS is an affordable test and the test fee is typically around £150 (US$200).

IELTS is a convenient test and is available in over 140 countries and 1,200 test centres worldwide.

IELTS is a fast test and you can receive your results within 13 days of taking the test.

IELTS is a user-friendly test and the test instructions are given in clear, simple English.

IELTS is a culturally sensitive test and the test questions are designed to be relevant to a wide range of cultural experiences and perspectives.

IELTS is an unbiased test and the test is not designed to favour any particular group of test takers.

IELTS is a valid and reliable test of English language proficiency and is recognised by over 9,000 organisations worldwide.

IELTS is a fair test and is designed to assess your English language skills accurately.

IELTS is a secure test and all test materials are treated with the strictest confidentiality.

IELTS is a reliable test and has been proven to be a valid and reliable predictor of English language proficiency.

IELTS is a flexible test and you can choose to take the Academic or General Training version, depending on your needs.

IELTS is an internationally recognised test and is recognised by over 9,000 organisations worldwide.

IELTS is an affordable test and the test fee is typically around £150 (US$200).

IELTS is a convenient test and is available in over 140 countries and 1,200 test centres worldwide.

IELTS is a fast test and you can receive your results within 13 days of taking the test.

IELTS is a user-friendly test and the test instructions are given in clear, simple English.

IELTS is a culturally sensitive test and the test questions are designed to be relevant to a wide range of cultural experiences and perspectives.

IELTS is an unbiased test and the test is not designed to favour any particular group of test takers.