Blog

Học phí luyện thi IELTS – IELTS exam preparation fee

(English below)

Học phí luyện thi IELTS

Phí chuẩn bị kỳ thi IELTS có thể tốn kém, nhưng có nhiều cách để tiết kiệm tiền. Dưới đây là một số lời khuyên về cách chuẩn bị cho kỳ thi IELTS mà không tốn nhiều tiền.

IELTS không phải là một kỳ thi rẻ tiền để thực hiện. Phí chuẩn bị kỳ thi IELTS có thể là một rào cản đối với một số người muốn tham gia kỳ thi.

Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 150, với phí đăng ký £ 10. Nếu bạn cần lấy IELTS cho thị thực và nhập cư Vương quốc Anh (UKVI), có một khoản phí bổ sung là 60 bảng.

Phí kiểm tra IELTS được thiết lập bởi các đối tác của IELTS và giống nhau trên toàn thế giới. Phí kiểm tra IELTS bao gồm các chi phí khi chạy thi thử IELTS, bao gồm chi phí của các tài liệu thi thử, mức lương của các quản trị viên thi thử và chi phí duy trì trang web của IELTS.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho UKVI, bạn sẽ cần phải trả thêm một khoản phí là 60 bảng. Phí này bao gồm các chi phí xử lý ứng dụng của bạn và gửi kết quả của bạn đến UKVI.

Phí kiểm tra IELTS phải trả bằng đồng địa phương. Bạn có thể tìm ra phí kiểm tra IELTS bằng tiền địa phương của bạn bằng cách truy cập trang web IELTS.

Nếu bạn đang thực hiện kiểm tra IELTS lần đầu tiên, bạn có thể đủ điều kiện để được giảm giá cho phí kiểm tra IELTS. Kiểm tra với Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của bạn để xem họ có giảm giá cho những người thực hiện thi thử lần đầu không.

Một số trung tâm thi thử IELTS cũng cung cấp giảm giá cho đặt phòng theo nhóm. Nếu bạn đang đặt các bài kiểm tra IELTS cho một nhóm người, bạn nên liên hệ với trung tâm thi thử để xem họ có giảm giá không.

Nếu bạn cần lấy lại bài kiểm tra IELTS, bạn sẽ cần phải trả lại phí kiểm tra IELTS đầy đủ. Không có giảm giá cho Retakes.

Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại. Nếu bạn hủy kiểm tra IELTS của mình, bạn sẽ không được hoàn trả phí kiểm tra IELTS.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phí kiểm tra IELTS, vui lòng liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS địa phương của bạn.

Tags: luyện thi IELTS, IELTS

 


 

IELTS exam preparation fee

IELTS exam preparation fee can be expensive, but there are ways to save money. Here are some tips on how to prepare for the IELTS exam without spending a lot of money.

IELTS is not a cheap exam to take. The IELTS exam preparation fee can be a barrier for some people who want to take the exam.

The IELTS test fee is currently £150, with a £10 registration fee. If you need to take the IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI), there is an additional fee of £60.

The IELTS test fee is set by the IELTS partners and is the same around the world. The IELTS test fee covers the costs of running the IELTS test, including the costs of the test materials, the salaries of the test administrators and the costs of maintaining the IELTS website.

If you are taking the IELTS test for UKVI, you will need to pay an additional fee of £60. This fee covers the costs of processing your application and sending your results to UKVI.

IELTS test fees are payable in local currency. You can find out the IELTS test fee in your local currency by visiting the IELTS website.

If you are taking the IELTS test for the first time, you may be eligible for a discount on the IELTS test fee. Check with your local IELTS test centre to see if they offer a discount for first-time test takers.

Some IELTS test centres also offer discounts for group bookings. If you are booking IELTS tests for a group of people, you should contact the test centre to see if they offer a discount.

If you need to retake the IELTS test, you will need to pay the full IELTS test fee again. There are no discounts for retakes.

IELTS test fees are non-refundable. If you cancel your IELTS test, you will not be refunded the IELTS test fee.

If you have any questions about the IELTS test fee, please contact your local IELTS test centre.