Blog

Học phí hội đồng anh – Tu Tu Council fee

(English below)

Học phí hội đồng anh

Phí hội đồng TU TU là một khoản phí được đánh giá đối với tất cả các chủ sở hữu tài sản ở thành phố Tucson. Phí hội đồng TU TU được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của Sở Cảnh sát Tucson. Phí hội đồng TU TU được đánh giá ở mức 3,00 đô la mỗi tháng cho mỗi đơn vị dân cư và 6,00 đô la mỗi tháng cho mỗi đơn vị thương mại.

Phí hội đồng TU TU

Là một sinh viên quốc tế, bạn được yêu cầu phải trả học phí và lệ phí do Đại học Regina đặt ra. Liên minh sinh viên Đại học Regina (URSU) là một tổ chức do sinh viên do sinh viên lãnh đạo, do thành viên, do thành viên lãnh đạo, ủng hộ thay mặt cho tất cả các sinh viên đại học tại Đại học Regina.

URSU cung cấp nhiều dịch vụ cho các thành viên của mình, bao gồm các kế hoạch y tế và nha khoa, ngân hàng thực phẩm, hỗ trợ học tập và cơ hội phát triển lãnh đạo. URSU được điều hành bởi một hội đồng sinh viên được bầu, được tạo thành từ các sinh viên đại học từ tất cả các khoa.

Học phí và lệ phí cho năm học 2020/2021 như sau:

Sinh viên quốc tế:

Học phí – $ 7,200 mỗi năm

Phí phụ trợ – $ 1,088,50 mỗi năm

Tổng phí – $ 8,288,50 mỗi năm

Học phí và lệ phí có thể thay đổi mà không cần thông báo và phải trả bằng tiền Canada.

Đại học Regina không có chính sách hoàn lại tiền cho sinh viên quốc tế. Tất cả các khoản phí là do và phải trả đầy đủ ngay cả khi một sinh viên rút khỏi chương trình học tập của họ.

Là một sinh viên quốc tế, bạn cũng được yêu cầu trả tiền cho bảo hiểm y tế của riêng bạn. Bảo hiểm y tế không được bao gồm trong học phí và lệ phí và phải được mua riêng.

Đại học Regina là thành viên của Dịch vụ bảo vệ học phí (TPS), một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ học phí sinh viên quốc tế trong trường hợp tổ chức Canada tham gia không thể cung cấp chương trình nghiên cứu trong đó Học sinh được ghi danh.

Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Bảo vệ Học phí, vui lòng truy cập trang web của họ tại: http://www.tps.ca.

Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này là hữu ích. Nếu bạn có thêm câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tags: IELTS

 


 

Tu Tu Council fee

The Tu Tu Council fee is a charge that is assessed against all property owners in the City of Tucson. The Tu Tu Council fee is used to fund the operations of the Tucson Police Department. The Tu Tu Council fee is assessed at a rate of $3.00 per month per residential unit and $6.00 per month per commercial unit.

Tu Tu Council fee

As an international student, you are required to pay the Tuition and Fees set by the University of Regina. The University of Regina students’ union (URSU) is a not-for-profit, membership-driven, student-led organization that advocates on behalf of all undergraduate students at the University of Regina.

URSU provides many services to its members, including health and dental plans, a food bank, academic support, and leadership development opportunities. URSU is governed by an elected student council, which is made up of undergraduate students from all faculties.

The Tuition and Fees for the 2020/2021 academic year are as follows:

International Students:

Tuition – $7,200 per year

Ancillary Fees – $1,088.50 per year

Total Fees – $8,288.50 per year

The Tuition and Fees are subject to change without notice and are payable in Canadian currency.

The University of Regina does not have a refund policy for international students. All fees are due and payable in full even if a student withdraws from their program of study.

As an international student, you are also required to pay for your own health insurance. Health insurance is not included in the Tuition and Fees and must be purchased separately.

The University of Regina is a member of the Tuition Protection Service (TPS), which is a not-for-profit organization that protects international student tuition fees in the event that a participating Canadian institution is unable to deliver the program of study in which the student is enrolled.

For more information about the Tuition Protection Service, please visit their website at: http://www.tps.ca.

We hope that this information is helpful. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.