Blog

Học phí của hội đồng anh – Tuition of the British Council

(English below)

Học phí của hội đồng anh

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi đang ở trên mặt đất ở sáu lục địa và hơn 100 quốc gia, mang đến cơ hội quốc tế vào cuộc sống, mỗi ngày.

Là nhà cung cấp giáo dục và đào tạo quốc tế lớn nhất thế giới, chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học và chương trình phù hợp với tất cả các ngân sách và trình độ tiếng Anh.

Cho dù bạn muốn cải thiện tiếng Anh cho công việc hay học tập, làm bài kiểm tra, tìm hiểu về văn hóa Anh hoặc làm tất cả những điều này, chúng tôi có thể giúp đỡ.

Là một sinh viên quốc tế, bạn có thể được yêu cầu làm bài kiểm tra IELTS để chứng minh trình độ tiếng Anh của bạn để nhập học đại học. Hội đồng Anh cung cấp một loạt các bài kiểm tra IELTS, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của tất cả các sinh viên.

Phí kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS và IELTS là như nhau. Phí kiểm tra cho các kỹ năng cuộc sống của IELTS thấp hơn.

Bạn có thể tìm thấy phí kiểm tra IELTS cập nhật nhất trên trang web của Hội đồng Anh.

Phí kiểm tra IELTS được sử dụng để trang trải chi phí vận hành thi thử IELTS, bao gồm:

• Phát triển và duy trì bài kiểm tra IELTS

• Đào tạo và phát triển các giám khảo IELTS

• Nghiên cứu về tính công bằng và hiệu quả của bài kiểm tra IELTS

• Tiếp thị và quảng bá IELTS

• Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ

Phí kiểm tra IELTS cũng được sử dụng để trang trải chi phí cung cấp kết quả kiểm tra IELTS, bao gồm:

• Sản xuất kết quả IELTS

• Cung cấp kết quả IELTS

• Dịch vụ khách hàng và hỗ trợ cho kết quả IELTS

Phí kiểm tra IELTS không bao gồm các chi phí chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, đó là trách nhiệm của người làm bài kiểm tra.

Phí kiểm tra IELTS phải trả bằng đồng địa phương. Hội đồng Anh chấp nhận một loạt các phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chuyển nhượng ngân hàng và tiền mặt.

Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại và không thể chuyển đổi.

Tags: IELTS

 


 

Tuition of the British Council

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We are on the ground in six continents and over 100 countries, bringing international opportunity to life, every day.

As the world’s largest provider of international education and training, we offer a wide range of courses and programmes to suit all budgets and levels of English.

Whether you want to improve your English for work or study, take an exam, learn about British culture or do all of these things, we can help.

As an international student, you may be required to take an IELTS test to prove your English language proficiency for university admission. The British Council offers a wide range of IELTS tests, which are designed to meet the needs of all students.

The test fee for IELTS Academic and IELTS General Training is the same. The test fee for IELTS Life Skills is lower.

You can find the most up-to-date IELTS test fee on the British Council website.

The IELTS test fee is used to cover the costs of operating the IELTS test, including:

• development and maintenance of the IELTS test

• training and development of IELTS examiners

• research into the fairness and effectiveness of the IELTS test

• marketing and promotion of IELTS

• customer service and support

The IELTS test fee is also used to cover the costs of providing IELTS test results, including:

• production of IELTS results

• delivery of IELTS results

• customer service and support for IELTS results

The IELTS test fee does not cover the costs of preparing for the IELTS test, which are the responsibility of the test taker.

The IELTS test fee is payable in local currency. The British Council accepts a range of payment methods, including credit/debit cards, bank transfer and cash.

The IELTS test fee is non-refundable and non-transferable.