Blog

Học phí BC – Tuition fee BC

(English below)

Học phí BC

Học phí trung bình cho các trường đại học ở British Columbia là $ 5,715 mỗi năm cho sinh viên trong nước. Đối với sinh viên quốc tế, học phí trung bình là $ 30,715 mỗi năm.

Chi phí học phí chỉ là một trong nhiều chi phí mà bạn sẽ phải đối mặt khi còn là sinh viên đại học. Các chi phí khác bao gồm sách và vật tư, nhà ở, thực phẩm, vận chuyển và chi phí cá nhân.

Bạn có thể bù đắp một số chi phí này bằng học bổng, học bổng và tài trợ. Và, nếu bạn là một công dân Canada hoặc thường trú nhân, bạn cũng có thể đủ điều kiện cho các khoản vay sinh viên và hỗ trợ tài chính khác từ chính phủ.

Là một sinh viên quốc tế, bạn có thể sẽ phải trả học phí để học tại một tổ chức sau trung học British Columbia (BC). Đọc để biết thêm thông tin về học phí trong BC, cách trả tiền cho họ và những gì hỗ trợ tài chính có thể có sẵn để giúp bạn trang trải chi phí giáo dục của bạn.

Học phí là gì?

Học phí là các khoản phí được tính bởi các tổ chức sau trung học cho hướng dẫn học tập và các dịch vụ liên quan. Trong BC, học phí được thiết lập và quy định bởi các tổ chức cá nhân.

Học phí ở BC là bao nhiêu?

Học phí cho sinh viên quốc tế ở BC khác nhau tùy thuộc vào tổ chức và chương trình học tập. Là một hướng dẫn chung, các chương trình đại học bắt đầu ở mức khoảng 5.000 đô la mỗi năm và có thể lên tới 40.000 đô la mỗi năm, trong khi các chương trình sau đại học bắt đầu ở mức khoảng 7.000 đô la mỗi năm và có thể lên tới 45.000 đô la mỗi năm.

Làm cách nào để trả học phí của tôi?

Sau khi bạn được chấp nhận vào một chương trình tại một tổ chức sau trung học BC, bạn sẽ được lập hóa đơn cho học phí của mình. Lệ phí thường là do trước khi bắt đầu mỗi học kỳ hoặc kỳ hạn.

Hầu hết các tổ chức cung cấp một số tùy chọn thanh toán khác nhau, bao gồm ngân hàng trực tuyến, chuyển khoản, thẻ tín dụng và kiểm tra. Nếu bạn đang thanh toán bằng séc, hãy đảm bảo rằng nó phải trả cho tổ chức chứ không phải sinh viên.

Nhiều tổ chức cũng cung cấp một chương trình hoãn học phí, cho phép bạn trì hoãn thanh toán phí cho đến khi bạn bắt đầu nhận thu nhập từ một công việc hoặc nguồn khác. Để đủ điều kiện nhận trì hoãn, bạn thường cần cung cấp bằng chứng về đề nghị việc làm của bạn hoặc nguồn thu nhập khác.

Hỗ trợ tài chính nào có sẵn để giúp trả học phí?

Có một số tùy chọn hỗ trợ tài chính khác nhau có sẵn để giúp bạn trả học phí, bao gồm học bổng, học bổng, khoản vay và tài trợ.

Học bổng thường dựa trên công đức và được trao cho các sinh viên đã đạt được kết quả học tập cao. Bursaries là dựa trên nhu cầu và được trao cho các sinh viên thể hiện nhu cầu tài chính. Các khoản vay phải được hoàn trả, trong khi các khoản tài trợ thì không.

Nhiều tổ chức sau trung học BC cung cấp học bổng và học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế. Bạn cũng có thể đăng ký học bổng bên ngoài, chẳng hạn như Chương trình học bổng tú tài quốc tế và Chương trình Học bổng Khối thịnh vượng chung Canada.

Chính phủ Canada cũng cung cấp một số khoản vay và tài trợ để giúp sinh viên quốc tế trả học phí, bao gồm Chương trình cho vay sinh viên Canada và Chương trình tài trợ sinh viên Canada.

Những chi phí khác có liên quan đến việc học tại BC?

Ngoài học phí, bạn cũng sẽ cần ngân sách cho các chi phí khác liên quan đến việc học tại BC, chẳng hạn như chi phí sinh hoạt, sách và tài liệu khóa học và bảo hiểm y tế.

Chi phí sinh hoạt, như thực phẩm, nhà ở và giao thông, có thể thay đổi tùy thuộc vào lối sống của bạn và nơi bạn chọn sống. Là một hướng dẫn chung, bạn nên ngân sách ít nhất 10.000 đô la mỗi năm cho chi phí sinh hoạt.

Sách và tài liệu khóa học có thể có giá từ vài trăm đô la đến vài nghìn đô la mỗi năm, tùy thuộc vào chương trình học của bạn. Nhiều tổ chức sau trung học BC cung cấp sách đã sử dụng và tài liệu khóa học với chi phí giảm.

Tất cả sinh viên quốc tế ở BC được yêu cầu phải có bảo hiểm y tế. Bạn sẽ tự động đăng ký vào Kế hoạch Dịch vụ Y tế BC (MSP) khi bạn đăng ký làm sinh viên, bao gồm hầu hết các nhu cầu y tế cơ bản. Bạn cũng có thể mua bảo hiểm y tế bổ sung để trang trải chi phí bổ sung, chẳng hạn như thuốc theo toa và chăm sóc nha khoa.

Tags: BC, IELTS

 


 

Tuition fee BC

The average tuition fee for universities in British Columbia is $5,715 per year for domestic students. For international students, the average tuition fee is $30,715 per year.

The cost of tuition is just one of the many expenses you’ll face as a university student. Other costs include books and supplies, housing, food, transportation, and personal expenses.

You may be able to offset some of these costs by scholarships, bursaries, and grants. And, if you’re a Canadian citizen or permanent resident, you may also be eligible for student loans and other financial assistance from the government.

As an international student, you’ll likely have to pay tuition fees to study at a British Columbia (BC) post-secondary institution. Read on for more information about tuition fees in BC, how to pay them and what financial assistance may be available to help you cover the cost of your education.

What are tuition fees?

Tuition fees are the fees charged by post-secondary institutions for academic instruction and related services. In BC, tuition fees are set and regulated by individual institutions.

How much are tuition fees in BC?

Tuition fees for international students in BC vary depending on the institution and program of study. As a general guide, undergraduate programs start at around $5,000 per year and can go up to $40,000 per year, while graduate programs start at around $7,000 per year and can go up to $45,000 per year.

How do I pay my tuition fees?

After you’ve been accepted into a program at a BC post-secondary institution, you’ll be invoiced for your tuition fees. Fees are usually due before the start of each semester or term.

Most institutions offer a number of different payment options, including online banking, wire transfer, credit card and cheque. If you’re paying by cheque, make sure it’s payable to the institution, not the student.

Many institutions also offer a tuition fee deferral program, which allows you to delay payment of your fees until you start receiving income from a job or other source. To qualify for a deferral, you’ll usually need to provide proof of your employment offer or other source of income.

What financial assistance is available to help pay for tuition?

There are a number of different financial assistance options available to help you pay for your tuition fees, including scholarships, bursaries, loans and grants.

Scholarships are usually merit-based and awarded to students who have achieved high academic results. Bursaries are need-based and awarded to students who demonstrate financial need. Loans have to be repaid, while grants do not.

Many BC post-secondary institutions offer scholarships and bursaries specifically for international students. You can also apply for external scholarships, such as the International Baccalaureate Scholarship Program and the Canadian Commonwealth Scholarship Program.

The Government of Canada also offers a number of loans and grants to help international students pay for their tuition, including the Canada Student Loans Program and the Canada Student Grants Program.

What other costs are associated with studying in BC?

In addition to tuition fees, you’ll also need to budget for other costs associated with studying in BC, such as living expenses, books and course materials, and health insurance.

Living expenses, such as food, housing and transportation, can vary depending on your lifestyle and where you choose to live. As a general guide, you should budget for at least $10,000 per year for living expenses.

Books and course materials can cost anywhere from a few hundred dollars to a few thousand dollars per year, depending on your program of study. Many BC post-secondary institutions offer used books and course materials at a reduced cost.

All international students in BC are required to have health insurance. You’ll be automatically enrolled in the BC Medical Services Plan (MSP) when you register as a student, which covers most basic medical needs. You can also purchase supplemental health insurance to cover additional costs, such as prescription drugs and dental care.