Blog

Học IELTS tphcm – Study IELTS HCMC

(English below)

Học IELTS tphcm

Bạn đang muốn học IELTS trong HCMC? Không có gì khác ngoài Học viện tiếng Anh (ELI)! Eli cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để giúp bạn đạt được điểm số bạn cần.

Cho dù bạn đang muốn học IELTS cho mục đích học tập hay chung, chúng tôi có một khóa học cho bạn. Các giáo viên có kinh nghiệm và có trình độ của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng và chiến lược bạn cần để thành công.

Các khóa học chuẩn bị IELTS tại ELI:

-khóa học chuẩn bị học tập
-khóa học chuẩn bị đào tạo chung
-khóa học chuẩn bị Express Express

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về các khóa học chuẩn bị IELTS của chúng tôi tại HCMC!

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới. Hơn ba triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký công việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tại sao chọn IELTS?

Có nhiều lý do tại sao mọi người chọn IELTS:

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới

IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất mà bạn có thể chọn để thực hiện phiên bản đào tạo học thuật hoặc nói chung

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất mà bạn có thể làm bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói được tiến hành trực tiếp với một người kiểm tra IELTS được chứng nhận

IELTS được phát triển bởi các chuyên gia ngôn ngữ tại Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Talesment

IELTS phù hợp với khuôn khổ tham khảo chung của Châu Âu về Ngôn ngữ (CEFR), đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu của các trường đại học và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới

IELTS là một bài kiểm tra an toàn, đáng tin cậy và hợp lệ được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới

IELTS là một bài kiểm tra quốc tế về trình độ tiếng Anh, cung cấp một cơ hội có giá trị cho mọi người nghiên cứu hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký công việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tại sao nghiên cứu IELTS trong HCMC?

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới và có sẵn ở hơn 140 quốc gia. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất mà bạn có thể chọn để thực hiện phiên bản đào tạo học thuật hoặc nói chung.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất nơi bạn có thể làm bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói được tiến hành trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS được phát triển bởi các chuyên gia ngôn ngữ tại Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge. IELTS phù hợp với khuôn khổ tham khảo chung của châu Âu cho ngôn ngữ (CEFR), đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu của các trường đại học và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra an toàn, đáng tin cậy và hợp lệ được tin cậy bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra quốc tế về trình độ tiếng Anh, cung cấp một cơ hội có giá trị cho mọi người nghiên cứu hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký công việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tại sao chọn IELTS trong HCMC?

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới. IELTS có sẵn ở hơn 140 quốc gia. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất mà bạn có thể chọn để thực hiện phiên bản đào tạo học thuật hoặc nói chung.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất nơi bạn có thể làm bài kiểm tra trên giấy hoặc máy tính. IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất trong đó bài kiểm tra nói được tiến hành trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

IELTS được phát triển bởi các chuyên gia ngôn ngữ tại Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge. IELTS phù hợp với khuôn khổ tham khảo chung của châu Âu cho ngôn ngữ (CEFR), đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu của các trường đại học và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra an toàn, đáng tin cậy và hợp lệ được tin cậy bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra quốc tế về trình độ tiếng Anh, cung cấp một cơ hội có giá trị cho mọi người nghiên cứu hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật – Đối với những người nộp đơn xin học tại một trường đại học nói tiếng Anh

Đào tạo chung – Đối với những người di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc đăng ký công việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tags: IELTS

 


 

Study IELTS HCMC

Are you looking to study IELTS in HCMC? Look no further than English Language Institute (ELI)! ELI offers a range of IELTS preparation courses to help you achieve the score you need.

Whether you are looking to study IELTS for academic or general purposes, we have a course for you. Our experienced and qualified teachers will help you to develop the skills and strategies you need to succeed.

IELTS Preparation Courses at ELI:

-IELTS Academic Preparation Course
-IELTS General Training Preparation Course
-IELTS Express Preparation Course

Contact us today to find out more about our IELTS preparation courses in HCMC!

IELTS (the International English Language Testing System) is the world’s most popular English language test. More than three million people take the test each year.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those migrating to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or applying for work where English is the language of communication

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

Why choose IELTS?

There are many reasons why people choose IELTS:

IELTS is the most widely accepted English language test in the world

IELTS is available in over 140 countries

IELTS is the only English language test where you can choose to take either the Academic or General Training version

IELTS is the only English language test where you can take the test on paper or computer

IELTS is the only English language test where the Speaking test is conducted face-to-face with a certified IELTS Examiner

IELTS is developed by language experts at the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment

IELTS is aligned with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ensuring that it meets the needs of universities and employers across the world

IELTS is a secure, reliable and valid test that is trusted by over 10,000 organizations worldwide

IELTS is an international test of English language proficiency, providing a valuable opportunity for people to study or work in countries where English is the language of communication.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those migrating to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or applying for work where English is the language of communication

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

Why study IELTS in HCMC?

IELTS is the most widely accepted English language test in the world, and is available in over 140 countries. IELTS is the only English language test where you can choose to take either the Academic or General Training version.

IELTS is the only English language test where you can take the test on paper or computer. IELTS is the only English language test where the Speaking test is conducted face-to-face with a certified IELTS Examiner.

IELTS is developed by language experts at the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. IELTS is aligned with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ensuring that it meets the needs of universities and employers across the world.

IELTS is a secure, reliable and valid test that is trusted by over 10,000 organizations worldwide.

IELTS is an international test of English language proficiency, providing a valuable opportunity for people to study or work in countries where English is the language of communication.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those migrating to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or applying for work where English is the language of communication

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

Why choose IELTS in HCMC?

IELTS is the most widely accepted English language test in the world. IELTS is available in over 140 countries. IELTS is the only English language test where you can choose to take either the Academic or General Training version.

IELTS is the only English language test where you can take the test on paper or computer. IELTS is the only English language test where the Speaking test is conducted face-to-face with a certified IELTS Examiner.

IELTS is developed by language experts at the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment. IELTS is aligned with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), ensuring that it meets the needs of universities and employers across the world.

IELTS is a secure, reliable and valid test that is trusted by over 10,000 organizations worldwide.

IELTS is an international test of English language proficiency, providing a valuable opportunity for people to study or work in countries where English is the language of communication.

IELTS is available in two test formats:

Academic – for people applying to study in an English-speaking university

General Training – for those migrating to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or applying for work where English is the language of communication

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.