Blog

Học IELTS tại british council – Study IELTS at British Council

(English below)

Học IELTS tại british council

ielts tại Hội đồng Anh

Cách tốt nhất để học tập cho IELTS

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2 triệu người mỗi năm. Bài kiểm tra đánh giá khả năng của bạn trong cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – đọc, viết, nghe và nói. Hội đồng Anh cung cấp một loạt các ngày thi thử IELTS và địa điểm trên khắp thế giới.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Tại sao nghiên cứu IELTS với Hội đồng Anh?

Chúng tôi là các chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc dạy tiếng Anh. Chúng tôi đã dạy tiếng Anh trong hơn 75 năm và đã giúp hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.

Chúng tôi cung cấp các ngày thi thử IELTS thuận tiện nhất. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để giúp bạn đạt được điểm số bạn cần.

Chúng tôi cung cấp bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí để bạn có thể làm quen với định dạng kiểm tra và thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ và lời khuyên trong suốt hành trình IELTS của bạn, từ việc chọn bài kiểm tra phù hợp cho bạn đến các mẹo hàng đầu về cách đạt được điểm số mong muốn của bạn.

Bài kiểm tra IELTS như thế nào?

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Nghe: Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi.

Đọc: Bạn sẽ đọc ba hoặc bốn đoạn văn và trả lời các câu hỏi về chúng.

Viết: Bạn sẽ viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề.

Phát biểu: Bạn sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Điểm IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một loạt các thành thạo tiếng Anh.

Tôi cần điểm nào?

Điểm số bạn cần phụ thuộc vào các yêu cầu của tổ chức đã chọn. Các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan chuyên môn đều có yêu cầu điểm IELTs khác nhau.

Tôi có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS không?

Có, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS nhiều lần bạn cần. Không có giới hạn về số lần bạn có thể làm bài kiểm tra.

Khi nào tôi có thể làm bài kiểm tra IELTS?

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia.

Bài kiểm tra IELTS có giá bao nhiêu?

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào ngày và vị trí thi thử đã chọn của bạn.

Làm cách nào để đăng ký kiểm tra IELTS?

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh gần nhất của bạn.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2 triệu người mỗi năm. Bài kiểm tra đánh giá khả năng của bạn trong cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – đọc, viết, nghe và nói. Hội đồng Anh cung cấp một loạt các ngày thi thử IELTS và địa điểm trên khắp thế giới.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Tại sao nghiên cứu IELTS với Hội đồng Anh?

Chúng tôi là các chuyên gia hàng đầu thế giới trong việc dạy tiếng Anh. Chúng tôi đã dạy tiếng Anh trong hơn 75 năm và đã giúp hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ.

Chúng tôi cung cấp các ngày thi thử IELTS thuận tiện nhất. Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để giúp bạn đạt được điểm số bạn cần.

Chúng tôi cung cấp bài kiểm tra thực hành IELTS miễn phí để bạn có thể làm quen với định dạng kiểm tra và thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ và lời khuyên trong suốt hành trình IELTS của bạn, từ việc chọn bài kiểm tra phù hợp cho bạn đến các mẹo hàng đầu về cách đạt được điểm số mong muốn của bạn.

Bài kiểm tra IELTS như thế nào?

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Nghe: Bạn sẽ nghe bốn bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản địa và sau đó viết câu trả lời của bạn cho một loạt các câu hỏi.

Đọc: Bạn sẽ đọc ba hoặc bốn đoạn văn và trả lời các câu hỏi về chúng.

Viết: Bạn sẽ viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề.

Phát biểu: Bạn sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Điểm IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một loạt các thành thạo tiếng Anh.

Tôi cần điểm nào?

Điểm số bạn cần phụ thuộc vào các yêu cầu của tổ chức đã chọn. Các trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan chuyên môn đều có yêu cầu điểm IELTs khác nhau.

Tôi có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS không?

Có, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS nhiều lần bạn cần. Không có giới hạn về số lần bạn có thể làm bài kiểm tra.

Khi nào tôi có thể làm bài kiểm tra IELTS?

Ngày thi thử của IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia.

Bài kiểm tra IELTS có giá bao nhiêu?

Phí kiểm tra IELTS khác nhau tùy thuộc vào ngày và vị trí thi thử đã chọn của bạn.

Làm cách nào để đăng ký kiểm tra IELTS?

Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc bằng cách liên hệ với Văn phòng Hội đồng Anh gần nhất của bạn.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Study IELTS at British Council

IELTS at British Council

The best way to study for IELTS

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2 million people each year. The test assesses your ability in all four language skills – reading, writing, listening and speaking. British Council offers a wide range of IELTS test dates and locations around the world.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

Why study IELTS with the British Council?

We are the world’s leading experts in teaching English. We have been teaching English for over 75 years and have helped millions of people in over 100 countries to improve their English language skills.

We offer the most convenient IELTS test dates and locations. We also offer a wide range of IELTS preparation courses to help you achieve the score you need.

We provide a free IELTS practice test so you can familiarise yourself with the test format and practice your English language skills.

We offer support and advice throughout your IELTS journey, from choosing the right test for you to top tips on how to achieve your desired score.

What is the IELTS test like?

The IELTS test has four parts – listening, reading, writing and speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Listening: You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions.

Reading: You will read three or four passages and answer questions about them.

Writing: You will write an essay in response to a point of view, argument or problem.

Speaking: You will take part in a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS scores are reported on a 9-band scale, with each band representing a range of proficiency in English.

What score do I need?

The score you need depends on your chosen organisation’s requirements. Universities, employers and professional bodies all have different IELTS score requirements.

Can I retake the IELTS test?

Yes, you can retake the IELTS test as many times as you need to. There is no limit to the number of times you can take the test.

When can I take the IELTS test?

IELTS test dates are offered up to four times a month in over 140 countries.

How much does the IELTS test cost?

The IELTS test fee varies depending on your chosen test date and location.

How do I register for the IELTS test?

You can register for the IELTS test online or by contacting your nearest British Council office.

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2 million people each year. The test assesses your ability in all four language skills – reading, writing, listening and speaking. British Council offers a wide range of IELTS test dates and locations around the world.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

Why study IELTS with the British Council?

We are the world’s leading experts in teaching English. We have been teaching English for over 75 years and have helped millions of people in over 100 countries to improve their English language skills.

We offer the most convenient IELTS test dates and locations. We also offer a wide range of IELTS preparation courses to help you achieve the score you need.

We provide a free IELTS practice test so you can familiarise yourself with the test format and practice your English language skills.

We offer support and advice throughout your IELTS journey, from choosing the right test for you to top tips on how to achieve your desired score.

What is the IELTS test like?

The IELTS test has four parts – listening, reading, writing and speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Listening: You will listen to four recordings of native English speakers and then write your answers to a series of questions.

Reading: You will read three or four passages and answer questions about them.

Writing: You will write an essay in response to a point of view, argument or problem.

Speaking: You will take part in a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS scores are reported on a 9-band scale, with each band representing a range of proficiency in English.

What score do I need?

The score you need depends on your chosen organisation’s requirements. Universities, employers and professional bodies all have different IELTS score requirements.

Can I retake the IELTS test?

Yes, you can retake the IELTS test as many times as you need to. There is no limit to the number of times you can take the test.

When can I take the IELTS test?

IELTS test dates are offered up to four times a month in over 140 countries.

How much does the IELTS test cost?

The IELTS test fee varies depending on your chosen test date and location.

How do I register for the IELTS test?

You can register for the IELTS test online or by contacting your nearest British Council office.