Blog

Học IELTS idp – Learn IELTS IDP

(English below)

Học IELTS idp

Để ghi điểm tốt trong IELTS, điều quan trọng là phải hiểu các phần khác nhau của bài kiểm tra và những gì mỗi người đòi hỏi. IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm, với 9 điểm là điểm cao nhất có thể. Các phần nghe và đọc là nhiều lựa chọn, trong khi các phần viết và nói là định dạng bài luận. Để có được điểm số cao trên IELTS, điều quan trọng là phải nghiên cứu và thực hành từng phần để bạn cảm thấy thoải mái với định dạng và các loại câu hỏi sẽ được hỏi. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về IELTS và một số mẹo về cách ghi điểm tốt.

Bạn đang có kế hoạch tham gia kỳ thi IELTS? Nếu vậy, thì bạn có thể quan tâm đến việc tìm hiểu về IDP IELTS.

IDP IELTS là phiên bản của bài kiểm tra IELTS được cung cấp bởi hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Phiên bản bài kiểm tra này được thiết kế cho những người không phải là người nói tiếng Anh bản địa.

IDP IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ được cung cấp một tập sách kiểm tra và bảng câu trả lời. Bạn sẽ có hai giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

IDP IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị một số điểm khác nhau.

Phần đọc của IDP IELTS có giá trị 40 điểm. Phần này chứa ba đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một bộ câu hỏi.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần đọc.

Phần viết của IDP IELTS có giá trị 50 điểm. Phần này chứa hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1 là một nhiệm vụ viết thư. Bạn sẽ được đưa ra một lời nhắc và bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để trả lời.

Nhiệm vụ 2 là một nhiệm vụ viết bài luận. Bạn sẽ được đưa ra một lời nhắc và bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần viết.

Phần nghe của IDP IELTS có giá trị 30 điểm. Phần này chứa bốn đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một bộ câu hỏi.

Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần nghe.

Phần phát biểu của IDP IELTS có giá trị 20 điểm. Phần này được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần nói.

IDP IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, có nghĩa là bạn sẽ được cung cấp một tập sách kiểm tra và bảng câu trả lời. Bạn sẽ có hai giờ để hoàn thành bài kiểm tra.

IDP IELTS được chia thành bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Mỗi phần có giá trị một số điểm khác nhau.

Phần đọc của IDP IELTS có giá trị 40 điểm. Phần này chứa ba đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một bộ câu hỏi.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần đọc.

Phần viết của IDP IELTS có giá trị 50 điểm. Phần này chứa hai nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 1 là một nhiệm vụ viết thư. Bạn sẽ được đưa ra một lời nhắc và bạn sẽ được yêu cầu viết một lá thư để trả lời.

Nhiệm vụ 2 là một nhiệm vụ viết bài luận. Bạn sẽ được đưa ra một lời nhắc và bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành phần viết.

Phần nghe của IDP IELTS có giá trị 30 điểm. Phần này chứa bốn đoạn, mỗi đoạn được theo sau bởi một bộ câu hỏi.

Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành phần nghe.

Phần phát biểu của IDP IELTS có giá trị 20 điểm. Phần này được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần nói.

Tags: IDP, IELTS

 


 

Learn IELTS IDP

In order to score well in the IELTS, it is important to understand the different sections of the test and what each one entails. The IELTS is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a total of 25 points, with 9 points being the highest possible score. The Listening and Reading sections are multiple choice, while the Writing and Speaking sections are essay format. In order to get a high score on the IELTS, it is important to study and practice each section so that you are comfortable with the format and the types of questions that will be asked. This guide will provide you with an overview of the IELTS and some tips on how to score well.

Are you planning to take the IELTS exam? If so, then you might be interested in learning about the IDP IELTS.

The IDP IELTS is a version of the IELTS exam that is offered by the International English Language Testing System. This version of the exam is designed for people who are not native English speakers.

The IDP IELTS is a paper-based test, which means that you will be given a test booklet and a answer sheet. You will have two hours to complete the test.

The IDP IELTS is divided into four sections: reading, writing, listening, and speaking. Each section is worth a different number of points.

The reading section of the IDP IELTS is worth 40 points. This section contains three passages, each of which is followed by a set of questions.

You will have 60 minutes to complete the reading section.

The writing section of the IDP IELTS is worth 50 points. This section contains two tasks.

Task 1 is a letter writing task. You will be given a prompt and you will be asked to write a letter in response.

Task 2 is an essay writing task. You will be given a prompt and you will be asked to write an essay in response.

You will have 60 minutes to complete the writing section.

The listening section of the IDP IELTS is worth 30 points. This section contains four passages, each of which is followed by a set of questions.

You will have 30 minutes to complete the listening section.

The speaking section of the IDP IELTS is worth 20 points. This section is conducted as a face-to-face interview.

You will have 10 minutes to complete the speaking section.

The IDP IELTS is a paper-based test, which means that you will be given a test booklet and a answer sheet. You will have two hours to complete the test.

The IDP IELTS is divided into four sections: reading, writing, listening, and speaking. Each section is worth a different number of points.

The reading section of the IDP IELTS is worth 40 points. This section contains three passages, each of which is followed by a set of questions.

You will have 60 minutes to complete the reading section.

The writing section of the IDP IELTS is worth 50 points. This section contains two tasks.

Task 1 is a letter writing task. You will be given a prompt and you will be asked to write a letter in response.

Task 2 is an essay writing task. You will be given a prompt and you will be asked to write an essay in response.

You will have 60 minutes to complete the writing section.

The listening section of the IDP IELTS is worth 30 points. This section contains four passages, each of which is followed by a set of questions.

You will have 30 minutes to complete the listening section.

The speaking section of the IDP IELTS is worth 20 points. This section is conducted as a face-to-face interview.

You will have 10 minutes to complete the speaking section.