Blog

Học IELTS hcm – Study IELTS HCM

(English below)

Học IELTS hcm

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu.

Bài kiểm tra IELTS có bốn thành phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần được phân loại riêng trên điểm băng tần từ 1 (không phải người dùng) đến 9 (người dùng chuyên gia).

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

IELTS được chấp nhận làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới.

IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được các trường đại học và cao đẳng trên khắp thế giới chấp nhận rộng rãi. Bài kiểm tra IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn qua cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – lắng nghe, đọc, viết và nói.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản thi thử:

• Học thuật IELTS: Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

• Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assiewment English.

IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới cho giáo dục đại học và di cư toàn cầu, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm ngoái.

IELTS có sẵn trong hai phiên bản thi thử:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS – Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

Phí kiểm tra IELTS là như nhau, bất kể bạn dùng phiên bản nào.

IELTS được cung cấp tới bốn lần một tháng tại các trung tâm thi thử của Hội đồng Anh và lên tới 48 lần một tháng tại các trung tâm thi thử IDP IELTS.

Kết quả kiểm tra IELTS được công bố 13 ngày sau ngày thi thử của bạn.

Kết quả kiểm tra IELTS có giá trị trong 2 năm.

Điểm kiểm tra của IELTS được sử dụng bởi hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

Nếu bạn cần giúp đỡ chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, Hội đồng Anh cung cấp một loạt các tài liệu và tài nguyên chuẩn bị IELTS miễn phí và trả phí.

Vật liệu chuẩn bị IELTS

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các tài liệu và tài nguyên chuẩn bị IELTS miễn phí và trả phí để giúp bạn đạt được điểm số tốt nhất có thể.

Vật liệu chuẩn bị IELTS miễn phí

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các tài liệu và tài nguyên chuẩn bị IELTS miễn phí để giúp bạn đạt được điểm số tốt nhất có thể.

Hướng dẫn thiết yếu của IELTS

Hướng dẫn cần thiết của IELTS cung cấp một cái nhìn tổng quan về định dạng, nội dung và tính điểm của IELTS, và đưa ra lời khuyên thiết thực về cách chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Các bài kiểm tra thực hành IELTS

Các bài kiểm tra thực hành của IELTS được thiết kế để cung cấp cho bạn một thi thử của bài kiểm tra IELTS sẽ như thế nào. Họ không có ý định là một khóa học chuẩn bị thi thử hoàn chỉnh của IELTS, nhưng chúng sẽ cho bạn một ý tưởng tốt về những gì mong đợi trong ngày thi thử.

IELTS đi đúng hướng

IELTS trên đường đua là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến miễn phí được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Kiểm tra tiến độ IELTS

Kiểm tra tiến trình của IELTS là một công cụ trực tuyến cho phép bạn theo dõi tiến trình học tiếng Anh và chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Tài liệu chuẩn bị IELTS được trả tiền

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các tài liệu và tài nguyên chuẩn bị IELTS được trả tiền để giúp bạn đạt được điểm số tốt nhất có thể.

Lợi thế ielts

IELTS Advantage là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS Lợi thế: Nói và viết

IELTS Lợi thế: Nói và viết là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho các bài kiểm tra nói và viết của IELTS, và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS Lợi thế: Lắng nghe và đọc

IELTS Lợi thế: Lắng nghe và đọc là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho các bài kiểm tra nghe và đọc IELTS, và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Lớp học của IELTS

IELTS Master Class là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS và cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS Masterclass: Nói và viết

IELTS Masterclass: Nói và viết là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho các bài kiểm tra nói và viết của IELTS, và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

IELTS Masterclass: Lắng nghe và đọc sách

IELTS Masterclass: Lắng nghe và đọc là một khóa học chuẩn bị IELTS trực tuyến được cung cấp bởi Hội đồng Anh. Nó cung cấp một loạt các hoạt động và tài nguyên tương tác để giúp bạn chuẩn bị cho các bài kiểm tra nghe và đọc IELTS, và cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Tags: IELTS

 


 

Study IELTS HCM

IELTS is the International English Language Testing System. It is the world’s most popular English language test for higher education and global migration.

The IELTS test has four components – Listening, Reading, Writing and Speaking. Each component is graded separately on a band score from 1 (non-user) to 9 (expert user).

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

IELTS is accepted as evidence of English language proficiency by over 10,000 organisations worldwide.

IELTS is an English proficiency test that is widely accepted by universities and colleges around the world. The IELTS test assesses your ability to communicate in English across all four language skills – listening, reading, writing and speaking.

IELTS is offered in two test versions:

• IELTS Academic: for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

• IELTS General Training: for those who need English for work, training or migration purposes

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is the world’s most popular English language proficiency test for higher education and global migration, with over 3 million tests taken in the last year.

IELTS is available in two test versions:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training – for those who need English for work, training or migration purposes

IELTS test fees are the same, regardless of which version you take.

IELTS is offered up to four times a month at British Council test centres, and up to 48 times a month at IDP IELTS test centres.

IELTS test results are released 13 days after your test date.

IELTS test results are valid for 2 years.

IELTS test scores are used by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

If you need help preparing for the IELTS test, the British Council offers a range of free and paid-for IELTS preparation materials and resources.

IELTS Preparation Materials

The British Council offers a range of free and paid-for IELTS preparation materials and resources to help you achieve your best possible score.

Free IELTS preparation materials

The British Council offers a range of free IELTS preparation materials and resources to help you achieve your best possible score.

IELTS Essential Guide

The IELTS Essential Guide provides an overview of the IELTS test format, content and scoring, and offers practical advice on how to prepare for the IELTS test.

IELTS Practice Tests

IELTS Practice Tests are designed to give you a taste of what the IELTS test will be like. They are not intended to be a complete IELTS test preparation course, but they will give you a good idea of what to expect on the test day.

IELTS on Track

IELTS on Track is a free online IELTS preparation course offered by the British Council. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS test, and improve your English language skills.

IELTS Progress Check

IELTS Progress Check is an online tool that allows you to track your progress in learning English and preparing for the IELTS test. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS test, and improve your English language skills.

Paid-for IELTS preparation materials

The British Council offers a range of paid-for IELTS preparation materials and resources to help you achieve your best possible score.

IELTS Advantage

IELTS Advantage is an online IELTS preparation course offered by the British Council. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS test, and improve your English language skills.

IELTS Advantage: Speaking and Writing

IELTS Advantage: Speaking and Writing is an online IELTS preparation course offered by the British Council. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS Speaking and Writing tests, and improve your English language skills.

IELTS Advantage: Listening and Reading

IELTS Advantage: Listening and Reading is an online IELTS preparation course offered by the British Council. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS Listening and Reading tests, and improve your English language skills.

IELTS Masterclass

IELTS Masterclass is an online IELTS preparation course offered by the British Council. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS test, and improve your English language skills.

IELTS Masterclass: Speaking and Writing

IELTS Masterclass: Speaking and Writing is an online IELTS preparation course offered by the British Council. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS Speaking and Writing tests, and improve your English language skills.

IELTS Masterclass: Listening and Reading

IELTS Masterclass: Listening and Reading is an online IELTS preparation course offered by the British Council. It offers a range of interactive activities and resources to help you prepare for the IELTS Listening and Reading tests, and improve your English language skills.