Blog

Học IELTS british council – Learn IELTS British Council

(English below)

Học IELTS british council

Bạn đang muốn học ở một quốc gia nói tiếng Anh? Bạn có cần thực hiện bài kiểm tra IELTS để chứng minh các kỹ năng tiếng Anh của mình không?

Bài kiểm tra IELTS được quản lý bởi Hội đồng Anh hoặc IDP IELTS. Trong khi cả hai tổ chức cung cấp cùng một bài kiểm tra, có một số khác biệt quan trọng cần được nhận thức.

Hội đồng Anh cung cấp thử nghiệm IELTS tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Bạn có thể đăng ký kiểm tra IELTS trực tuyến hoặc trực tiếp tại một trong các trung tâm thử nghiệm của họ.

Bài kiểm tra IDP IELTS được cung cấp tại hơn 50 quốc gia. Bạn có thể đăng ký kiểm tra trực tuyến, qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Trung tâm kiểm tra IDP IELTS.

Phí kiểm tra IELTS là như nhau bất kể bạn làm bài kiểm tra nào. Tuy nhiên, Hội đồng Anh cung cấp một số giảm giá và học bổng có thể giúp giảm chi phí kiểm tra.

Vì vậy, bạn nên làm bài kiểm tra IELTS nào? Dưới đây là một số điều cần xem xét:

Bạn có muốn làm bài kiểm tra IELTS ở một quốc gia mà Hội đồng Anh có một trung tâm thử nghiệm không?

Bạn có muốn tận dụng lợi thế giảm giá và học bổng do Hội đồng Anh cung cấp không?

Bạn có muốn làm bài kiểm tra IELTS với một tổ chức có lịch sử lâu dài quản lý bài kiểm tra không?

Nếu bạn trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này, thì Hội đồng Anh là lựa chọn đúng đắn cho bạn.

Thực hiện bước đầu tiên để đạt được các mục tiêu ngôn ngữ tiếng Anh của bạn bằng cách đăng ký kiểm tra IELTS với Hội đồng Anh ngày hôm nay.

thi thử IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, một tổ chức quốc tế hoạt động để thúc đẩy quan hệ văn hóa giữa Vương quốc Anh và các quốc gia khác. Bài kiểm tra IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng viên muốn học tập hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tổng cộng 25 điểm.

Hội đồng Anh cung cấp một loạt các nguồn lực để giúp các ứng cử viên chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Trang web IELTS cung cấp thông tin về định dạng thi thử, mẹo cho từng phần và tài liệu thực hành. Hội đồng Anh cũng cung cấp một loạt các khóa học trực tiếp và trực tuyến để giúp các ứng cử viên chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

Bài kiểm tra IELTS được tạo thành từ bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị 25 điểm. Các ứng viên cần ghi ít nhất 7 điểm trong mỗi phần để vượt qua bài kiểm tra.

Lắng nghe: Phần nghe bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Các ứng viên sẽ lắng nghe một loạt các bản ghi âm và trả lời các câu hỏi về những gì họ đã nghe.

Đọc: Phần đọc bao gồm ba phần, mỗi phần có một văn bản khác nhau. Ứng viên sẽ cần đọc các văn bản và trả lời câu hỏi.

Viết: Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ 1, các ứng cử viên sẽ được yêu cầu viết phản hồi cho biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ. Trong nhiệm vụ 2, các ứng cử viên sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Phát biểu: Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được đào tạo. Các ứng viên sẽ được hỏi một loạt các câu hỏi về bản thân và một chủ đề.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Learn IELTS British Council

Are you looking to study in an English-speaking country? Do you need to take the IELTS test to prove your English language skills?

The IELTS test is administered by either the British Council or IDP IELTS. While both organizations offer the same test, there are some important differences to be aware of.

The British Council offers the IELTS test in over 100 countries around the world. You can register for the IELTS test online or in person at one of their test centers.

The IDP IELTS test is offered in over 50 countries. You can register for the test online, by phone, or in person at an IDP IELTS test center.

The IELTS test fee is the same regardless of which organization you take the test with. However, the British Council offers a number of discounts and scholarships that can help reduce the cost of the test.

So, which organization should you take the IELTS test with? Here are some things to consider:

Do you want to take the IELTS test in a country where the British Council has a test center?

Do you want to take advantage of discounts and scholarships offered by the British Council?

Do you want to take the IELTS test with an organization that has a long history of administering the test?

If you answered yes to any of these questions, then the British Council is the right choice for you.

Take the first step towards reaching your English language goals by registering for the IELTS test with the British Council today.

The IELTS test is conducted by the British Council, which is an international organisation that works to promote cultural relations between the UK and other countries. The IELTS test is designed to assess the language ability of candidates who want to study or work in an English-speaking environment. The test is divided into four sections: listening, reading, writing and speaking. Each section is worth a total of 25 points.

The British Council offers a range of resources to help candidates prepare for the IELTS test. The IELTS website provides information about the test format, tips for each section and practice materials. The British Council also offers a range of face-to-face and online courses to help candidates prepare for the IELTS test.

The IELTS test is made up of four sections: listening, reading, writing and speaking. Each section is worth 25 points. Candidates need to score at least 7 points in each section to pass the test.

Listening: The listening section consists of four sections, each with 10 questions. Candidates will listen to a range of audio recordings and answer questions on what they have heard.

Reading: The reading section consists of three sections, each with a different text. Candidates will need to read the texts and answer questions.

Writing: The writing section consists of two tasks. In Task 1, candidates will be asked to write a response to a graph, table, chart or diagram. In Task 2, candidates will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

Speaking: The speaking section consists of an interview with a trained IELTS examiner. Candidates will be asked a range of questions about themselves and a topic.