Blog

Hoãn thi IELTS – Delayed IELTS test

(English below)

Hoãn thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của nhiều trường đại học và tổ chức trên khắp thế giới. Nếu bạn cần thực hiện kiểm tra IELTS nhưng không thể làm như vậy vào ngày kiểm tra theo lịch trình, bạn có thể yêu cầu thử nghiệm bị trì hoãn.

Các bài kiểm tra IELTS bị trì hoãn chỉ có sẵn trong một số trường hợp nhất định và không được đảm bảo. Nếu bạn đủ điều kiện để kiểm tra IELTS bị trì hoãn, bạn sẽ cần liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS để yêu cầu kiểm tra. Bạn cũng sẽ cần phải trả thêm một khoản phí.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS để nhập học đại học, bạn nên kiểm tra với trường đại học để xem liệu bài kiểm tra IELTS bị trì hoãn có chấp nhận được không. Một số trường đại học có thể yêu cầu bạn làm bài kiểm tra vào ngày dự kiến ​​hoặc họ có thể không xem xét ứng dụng của bạn.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra IELTS cho mục đích nhập cư, bạn nên kiểm tra với bộ phận nhập cư để xem liệu kiểm tra IELTS bị trì hoãn có được chấp nhận không. Trong một số trường hợp, bộ phận nhập cư có thể yêu cầu bạn làm bài kiểm tra vào ngày dự kiến.

Nhiều sinh viên muốn học ở nước ngoài được yêu cầu phải tham gia Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) để đo lường trình độ tiếng Anh của họ. Tuy nhiên, do sự bùng nổ của coronavirus mới (Covid-19), nhiều trung tâm thi thử IELTS đã bị đóng cửa, dẫn đến việc hoãn các thi thử IELTS.

Đây là một thất bại lớn cho các sinh viên đã chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của họ và mong muốn được thực hiện nó vào ngày dự kiến. Việc hoãn các bài kiểm tra IELTS không chỉ gây ra sự bất tiện cho các sinh viên, mà còn đặt kế hoạch học tập ở nước ngoài.

Bất chấp những thách thức, sinh viên đã cố gắng duy trì tích cực và đã chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của họ trực tuyến. Có nhiều tài nguyên trực tuyến mà sinh viên có thể sử dụng để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS của họ, chẳng hạn như các khóa học trực tuyến, bài kiểm tra thực hành và mẹo từ các chuyên gia IELTS.

Mặc dù việc hoãn các bài kiểm tra của IELTS là một thất bại, nhưng nó không nên ngăn học sinh đạt được ước mơ học tập ở nước ngoài. Với sự chuẩn bị và sử dụng các tài nguyên trực tuyến thích hợp, sinh viên sẽ có thể thực hiện bài kiểm tra IELTS của họ và đạt được điểm số họ cần để học ở nước ngoài.

Tags: IELTS

 


 

Delayed IELTS test

The IELTS test is an English language proficiency test required by many universities and organizations around the world. If you need to take the IELTS test but cannot do so on the scheduled test date, you may be able to request a delayed test.

Delayed IELTS tests are only available in certain circumstances and are not guaranteed. If you are eligible for a delayed IELTS test, you will need to contact the IELTS test center to request the test. You will also need to pay an additional fee.

If you are taking the IELTS test for university admission, you should check with the university to see if a delayed IELTS test is acceptable. Some universities may require you to take the test on the scheduled date or they may not consider your application.

If you are taking the IELTS test for immigration purposes, you should check with the immigration department to see if a delayed IELTS test is acceptable. In some cases, the immigration department may require you to take the test on the scheduled date.

Many students who want to study overseas are required to take the International English Language Testing System (IELTS) to measure their English proficiency. However, due to the outbreak of the novel coronavirus (COVID-19), many IELTS test centres have been closed, resulting in the postponement of IELTS tests.

This has been a major setback for students who have been preparing for their IELTS test and were looking forward to taking it on the scheduled date. The postponement of IELTS tests has not only caused inconvenience to the students, but has also put their plans to study overseas on hold.

Despite the challenges, students have been trying to stay positive and have been preparing for their IELTS test online. There are many online resources that students can utilise to prepare for their IELTS test, such as online courses, practice tests and tips from IELTS experts.

While the postponement of IELTS tests is a setback, it should not stop students from achieving their dreams of studying overseas. With proper preparation and utilisation of online resources, students will be able to take their IELTS test and achieve the score they need to study overseas.