Blog

Hoãn lịch thi IELTS – postpone the IELTS exam schedule

(English below)

Hoãn lịch thi IELTS

Hoãn lịch thi IELTS

Lịch thi IELTS được thiết lập bởi các trung tâm kiểm tra IELTS. Tuy nhiên, bạn có thể hoãn lại kỳ thi IELTS của mình nếu bạn có lý do hợp lệ.

Lý do hợp lệ để hoãn kỳ thi IELTS của bạn bao gồm:

-Bạn chưa sẵn sàng làm bài kiểm tra

-Bạn bị bệnh

-Không có ngày kiểm tra nào phù hợp với bạn

Nếu bạn muốn hoãn kỳ thi IELTS của mình, bạn sẽ cần liên hệ với Trung tâm kiểm tra IELTS đã chọn. Bạn sẽ cần cung cấp cho họ một lý do hợp lệ để hoãn bài kiểm tra của bạn.

Nếu yêu cầu của bạn để hoãn lại được chấp thuận, bạn sẽ được cung cấp một ngày thi IELTS mới. Xin lưu ý rằng có một khoản phí để hoãn kỳ thi IELTS của bạn.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra quan trọng cho những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh. Tuy nhiên, do đại dịch CoVID-19, kỳ thi IELTS đã bị hoãn ở nhiều quốc gia.

Đây là một thời gian khó khăn cho tất cả mọi người, và kỳ thi IELTS chỉ là một điều nữa đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Kỳ thi IELTS rất quan trọng đối với nhiều người, nhưng đó không phải là điều duy nhất quan trọng. Sức khỏe và sự an toàn của mọi người là quan trọng hơn.

Kỳ thi IELTS không phải là điều duy nhất đã bị hoãn do đại dịch. Nhiều sự kiện, bao gồm các buổi hòa nhạc, lễ hội và các sự kiện thể thao, đã bị hoãn hoặc hủy bỏ. Điều này là do nó không an toàn cho mọi người tập hợp trong các nhóm lớn.

Kỳ thi IELTS bị hoãn ở nhiều quốc gia, nhưng nó vẫn đang xảy ra ở một số quốc gia. Nếu bạn có bài kiểm tra IELTS theo lịch trình, bạn nên kiểm tra với trung tâm kiểm tra địa phương của bạn để xem liệu kỳ thi có còn xảy ra không.

Nếu bạn có bài kiểm tra IELTS theo lịch trình, bạn có thể chuyển bài kiểm tra của mình sang ngày khác. Bạn nên kiểm tra với trung tâm thi thử địa phương của bạn để xem điều này có thể không.

Nếu bạn có một kỳ thi IELTS theo lịch trình và bạn không thể chuyển bài kiểm tra của mình sang ngày khác, bạn vẫn có thể chuẩn bị cho kỳ thi. Có nhiều tài nguyên trực tuyến có thể giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Đây là một thời gian khó khăn cho tất cả mọi người, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua nó.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

postpone the IELTS exam schedule

Postpone the IELTS Exam Schedule

The IELTS exam schedule is set by the IELTS test centres. However, you may be able to postpone your IELTS exam if you have a valid reason.

Valid reasons for postponing your IELTS exam include:

-You are not ready to take the test

-You are ill

-There are no test dates available that suit you

If you want to postpone your IELTS exam, you will need to contact your chosen IELTS test centre. You will need to provide them with a valid reason for postponing your exam.

If your request to postpone is approved, you will be given a new IELTS exam date. Please note that there is a fee for postponing your IELTS exam.

The IELTS exam is an important test for those who want to study or work in an English-speaking country. However, due to the COVID-19 pandemic, the IELTS exam has been postponed in many countries.

This is a difficult time for everyone, and the IELTS exam is just one more thing that has been affected by the pandemic. The IELTS exam is important for many people, but it is not the only thing that is important. The health and safety of everyone is more important.

The IELTS exam is not the only thing that has been postponed due to the pandemic. Many events, including concerts, festivals, and sporting events, have been postponed or cancelled. This is because it is not safe for people to gather in large groups.

The IELTS exam is postponed in many countries, but it is still happening in some countries. If you have an IELTS exam scheduled, you should check with your local test centre to see if the exam is still happening.

If you have an IELTS exam scheduled, you may be able to transfer your exam to another date. You should check with your local test centre to see if this is possible.

If you have an IELTS exam scheduled, and you are not able to transfer your exam to another date, you can still prepare for the exam. There are many online resources that can help you prepare for the IELTS exam.

This is a difficult time for everyone, but we will get through it together.